aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tovsrud hyttegrend!

Kongsberg Søndre Blefjell -Tovsrud hyttegrend - 650 m.o.h

Fritidstomter - Søndre Blefjell -Tovsrud hyttegrend - 14 av 19 tomter solgt!

 • 850 000
 • PRISANTYDNING850 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER850 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT518 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  850 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomt 3, 4 og 5

Søndre Blefjell -Tovsrud hyttegrend - 650 m.o.h, Viken

 • Tovsrud Hyttegrend ligger sør på Blefjell ca. 650 m.o.h. Byggeklare tomter uten byggeklausul leveres med strøm, vei, vann og avløp. Ingen byggeklausul. Utvikler/ grunneier: Bård Stordalen.
 • Tomtene er ferdig fradelt.
  Avhengig av årstid kan tomten overleveres ca. 3 måneder etter avtale inngåelse inkludert vei, og ledninger frem til tomtegrense.
 • Blefjell er et populært fritidsomåde på Østlandet. Tomtene ligger sør på Blefjell, kalt Tovsrud hyttegrend på Kongsberg. Området ble etablert ca. 1970 årene og består i dag av spredt hyttebebyggelse. Flotte turstier og prepreparerte skiløyper ved Tovsrud, knytter området til det omfattende løypenettet på Blefjell. Blefjell er et populært sted på Østlandet og ligger kun 20 min. biltur unna Kongsberg og ca 1,5 time fra Oslo. Fra Moss i Østfold bruker man i underkant av 2 timer og Larvik i Vestfold ca 1,5 time. www.blestølenturstier.no
 • Fra Kongsberg: Følg FV 40 retning Flesberg, og ta så til venstre mot Jondalen FV 37. Fortsett til skilt "hyttetomter til salgs" og Storli Vintercamping, og ta så til høyre, og fortsett gjennom bom. Følg skilt «hyttetomter til salgs» Tovsrud hyttegrend. Se kart.
 • Eiet tomter på ca.518 - 1 515 kvm.
  Selger besørger og koster oppmåling av tomtene. Tomtens størrelse er omtrentlig angitt, og kjøper/ selger må akseptere mindre avvik i tomtestørrelse etter endelig oppmåling. De oppgitte arealer er hentet fra Landskapsarkitekt.
  Alle tomtene er nå ferdig fradelt.

  Tomtenes beskaffenhet vil være tilsvarende slik de fremstår på salgstidspunktet med vei. Det vil bli etablert avstikk for vann og avløp i eiendomsgrensen.
 • På egen grunn.
 • Fra kr. 590 000 til kr. 1 500 000,-


  Tomt - Kvm - Pris
  1 - 900 kvm - SOLGT
  2 - 1 055 kvm - SOLGT
  3 - 1 289 kvm - 1 300 000,-
  4 - 1 268 kvm - 1 300 000,-
  5 - 1 515 kvm - SOLGT
  6 - 1 119 kvm - SOLGT
  7 - 816 kvm - SOLGT
  8 - 518 kvm - SOLGT
  9 - 955 kvm - SOLGT
  10 - 887 kvm - SOLGT
  11 - 900 kvm - SOLGT
  12 - 1 169 kvm - SOLGT
  13 - 856 kvm - SOLGT
  14 - 1 038 kvm - SOLGT
  15 - 979 kvm - 850 000,-
  16 - 875 kvm - 890 000,-
  17 - 1 190kvm - 890 000,-
  18 - 955 kvm - SOLGT
  19 - 1 220 - SOLGT


  Tomtene selges fortløpende til faste priser.
  Tomtene selges uten bygge klausul, dvs. at kjøper står fritt i valg av hytte leverandør.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi. Eksempel kr 590 000,- utgjør kr 14 750,-

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-
 • Kommunale avgifter etter kommunens satser - eiendomsskatt - feiing - renovasjon
  https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/mest-sokt/priser-og-gebyrer/
 • VIKTIG! Fullt og endelig oppgjør (kjøpesum inkludert omkostninger) skal være innbetalt meglers klientkonto før overtakelsen finner sted.
 • Velforening er frivillig - utgjør kr 1 200,- i året
 • Tomtene utskilles fra gnr 147 bnr 7 i Kongsberg kommune og endelig registerbetegnelsen (Gnr. / Bnr.) vil først foreligge når delingsforretning er gjennomført.

  Tomtene overdras kjøper slik de nå fremstår uten videre rydding av skog, fjell/knauser eller annet.

  Kjøper er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsavgifter, ev grunn undersøkelser/geotekniske undersøkelser m.m. påhviler kjøper.

  Selger forbeholder seg retten til å gjøre prisendringer på usolgte tomter uten forutgående varsel.
 • Privat vei fra hovedvei. Utvikler skal opparbeide vei, strøm, vann og avløpsledninger inn til tomtegrensen.

  Avgift/ driftskost til felles vann- og avløpsanlegg;
  - Tilknyttningsavgift til Stordalen Vann og Avløp AS p.t kr 12500.- inkl mva.
  - Årlig vederlag for drift og vedlikehold for p.t kr 8125,- inkl mva
  - Etablering av pumpekum ca. kr. 75 000.- inkl mva

  Årskort storliveien er p.t kr 850 i året.
  Avtale om bruk av fellesvei signeres med Stordalen Prosjektutvikling AS. Privat stikvei bygges inn til tomtegrense og er inkludert. Videre Bygging av stikkvei inn på tomten bekostes av tomteeier. Yterligere kostnader som reguleres av kontrakten: Drift og vedlikehold av fellesvei samt privat stikkvei.

  Fremføring av vei, vann, avløp og strøm inne på tomten er kjøpers ansvar.

  Dette iflg. grunneier og hjemmelshaver
  Bård Stordalen tlf.: 902 76 000
 • Tomtene overskjøtes kjøper fri for pengeheftelser.

  Selger forbeholder seg retten til å tinglyse servitutter/erklæringer. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende vann/avløpsledninger, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet.
 • I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg. På den enkelte tomt tillates det oppført en enkelt hytte med tilhørende anneks og / eller uthus. Det tillates ikke oppført garasje.

  Grad av utnytting:
  Nye tomter samt eksisterende fritidsbebyggelse beliggende lavere enn linje markert på plankartet i kotehøyde 730 moh kan oppgraderes til inntil totalt T-BRA 150 m2 som sum av alle bygninger på tomta, hvorav uthus og / eller anneks er tillatt å oppføre som egen (egne) bygninger som ikke overstiger BRA = 20 kvm per bygning. I tillegg kommer nødvendig areal til overflateparkering innenfor tomta.

  Byggehøyder:
  Bebyggelsen kan ha gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 5,5 m., i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

  Plassering av bygg:
  Byggegrense er 12 m fra senterlinje privat veg. Byggegrense er 8 meter fra senterlinje felles adkomstveg. Hyttas plassering er vist med et koordinatfestet punkt. Hytta skal plasseres slik at punktet blir liggende innenfor hyttas yttervegger. Eventuelle uthus eller anneks skal oppføres maksimalt 6 m fra hytta.

  Utforming av bygninger og anlegg:
  Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Summen av største oppfylling og nedsenking av terreng skal ikke avvike mer enn til sammen 1,5 m fra opprinnelig
  terrengnivå. Pilarer/grunnmur for bygninger eller terrasser skal i gjennomsnitt ikke være høyere enn 50 cm. Og ingen steder høyere enn 1,0 m.

  Hovedmøneretningen bør legges parallelt med høydekotene og hyttas lengderetning. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 35 grader. Taktekkingen skal utføres som torvtak eller tretak eller med andre materialer som gir en mørk og matt
  fargevirkning. Det tillates ikke bruk av blanke metallplater.

  Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med distriktets byggeskikk. Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og kontrastfarger godkjennes ikke. Bestemmelser for farger gjelder også for vinduer, vindskier, listverk, tak og grunnmur. Det skal opplyses om farge ved byggemelding. Uthuset må tilpasses hytta mht.
  materialvalg, form og farge. Eventuelt mellomrom mellom peler skal tettes til slik at beitedyr ikke kan sette seg fast og slik at mellomrommet får materialer og formspråk tilpasset bygningene.

  Gjerde, TV-antenner og flaggstang:
  Det er ikke tillatt å sette opp gjerde eller annen form for stengsel. Flaggstenger og dominerende TV-antenner tillates ikke.

  Vann:
  Det er tillatt å legge inn vann i hyttene under forutsetning av at tilkobling til godkjent avløpsanlegg er etablert. Innlagt vann er definert som vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig).
  Der det i henhold til godkjent vann- og avløpsplan skal opparbeides fellesløsninger for vann, tillates ikke etablering av enkeltløsninger.

  Avløp:
  Alt avløpsvann (gråvann og svartvann) fra nye og eksisterende hytter skal føres til renseløsning godkjent av Kongsberg kommune. For alle hytter med innlagt vann kreves det utslippstillatelse. De som knytter seg til godkjent felles avløpsanlegg trenger dog ikke søke separat om utslippstillatelse. Avløpsanleggene innenfor planområdet skal drives som en felles enhet.

  Der det i henhold til godkjent vann- og avløpsplan skal opparbeides fellesløsninger for avløp, tillates ikke etablering av enkeltløsninger, jfr. avløpsplan. I hytter hvor det ikke installeres vannklosett skal det etter søknad installeres avløpsfritt
  biologisk toalett eller forbrenningstoalett. Gråvannsutslipp (avløp utenom toalettavløp) fra hytter uten innlagt vann, og som ikke
  går til felles avløpsanlegg, skal ikke medføre helsefare eller ulovlig forurensning. Før etablering skal renseløsning godkjennes. Dette iflg reguleringsbestemmelser for Tovsrud - følger vedlagt i prospekt.
 • Det er krav til egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverving av tomter.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.
  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8.Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til å gjøre hensiktsmessige endringer uten forvarsel. Tegninger i prospekt er kun ment som illustrasjon og kan avvike noe i forhold til endelig matrikkelkart. Priser på usolgte tomter kan uten varsel justeres av selger.
 • Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 35 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Bård Stordalen
Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev