aktiv-eiendomsmegling
Eiendomsmegler Håvard Geving presenterer denne boligtomten beliggende på Nybø, Frosta

Frosta Nybø

Pent beliggende boligtomt på Nybø - 1292 kvm - Gode sol- og utsiktsforhold - Veletablert område nært sentrum

 • 450 000
 • PRISANTYDNING450 000
 • OMKOSTNINGER27 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER477 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 292 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  27 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  477 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten er hele 1292 og byr på gode muligheter for en romslig bolig og godt med tumleplass

Nybø, Trøndelag

 • Nybø ligger solrikt og fint til på Frosta i naturskjønne omgivelser, ca. 2 kilometer fra Frosta sentrum som kan by på blant annet dagligvarebutikk og Frostasenteret med dagligvare, søndagsåpen butikk, apotek, vinmonopol og café. Nærområdet er hovedsaklig bestående av eneboligbebyggelse og er å betrakte som attraktivt og pent opparbeidet.

  Frosta er en naturskjønn halvøy i Trondheimfjordenbyr for øvrig på et godt klima og flott terreng året rundt i tillegg til sin nærhet til sjøen som legger til rette for båt- og badeliv. Frosta er ypperlig for aktiviteter som fot- og sykkelturer, fiske, båthold og kan også by på flott utfartsterreng, golfbane m.m.

  Frosta ligger ca. 75 km fra Trondheim, ca. 40 km fra Trondheim lufthavn Værnes og Stjørdal samt ca. 40 km fra Levanger.

  Sjekk for øvrig https://www.visitfrosta.no/ for ytterlige info.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Ta utgangspunkt fra Esso Åsen. Ta veien inn mot Frosta. Følg vegen videre inn mot Frosta sentrum. Ca. 2 kilometer før du ankommer Frosta sentrum, vil du se skilting mot Nybø på høyre side. Følg veien, og den aktuelle tomten vil befinne seg på høyre side. Tomten ligger mellom eiendommene Nybø 14 og Nybø 10.
 • Boligtomt.
 • Tomtens areal er 1292,1 kvm.
 • Eiendommen er pdd ikke tilknyttet vann og avløp. Eiendommen må ifbm bygging tilknyttes til offentlig vann og avløp. Eiendommen er tilknyttet privat vei. Kjøper plikter selv å sørge for tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales er ikke inkludert i kjøpesummen, og må betales av kjøper. Priser for påkoblingsavgift finnes på kommunens hjemmeside. Det er pliktig med vannmåler i boligen og avgiftene betales ved årlig avgift og etter forbruk. Selger fraskriver seg ansvar for grunnens beskaffenhet.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Av offentlige gebyrer betales pdd kun eiendomsskatt pålydende kr. 774,00,- pr. år. Kostnader til vann, avløp og feiing vil tilkomme ved bygging. Eiendommen vil bli tilknyttet Frosta vassverk SA og Innherred Renovasjon.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det foreligger ingen ferdigattester da tomten er ubebygd. Kjøper er selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendige tillatelser ved bygging av bolig, samt ferdigattest for bolig når denne er ferdigstilt.

  Kjøper overtar tomt "slik den fremstår i dag". Alle inngrep i tomt slik som sprengning, grunnarbeid etc. gjøres på kjøpers regning og risiko.
  Konferer med plan- og bygningsetaten i kommunen dersom du har spesielle ønsker til bygging av bolig på en av tomtene. Du kan f.eks be om forhåndskonferanse, for å få tilbakemelding om huset du ønsker å bygge er innenfor bestemmelsene for området.

  Parkering må opparbeides på egen tomt. Se under punktet regulering for mer info vedrørende dette

  Tomten er pt ubebygd og leveres uten byggeklausul. Det vises til planbestemmelser for området mht føringer for hva som kan bygges. Se mer om dette under "reguleringsforhold" i salgsoppgaven.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

  Det er ingen tinglyste servitutter og rettigheter for denne eiendommen p.t.

  Kjøper kan ikke motsette seg fremtidig tinglysning av avtaler fra Frosta kommune som regulerer vann/avløp o.l., samt erklæringer / forpliktelser til et eventuelt realsameie/velforening.
 • Den aktuelle eiendommen er ikke regulert, men i kommuneplanens arealdel er området betegnet som Bebyggelse og anlegg - eksisterende boligbebyggelse. Det er ikke angitt noen spesifikk grad for utnyttelse av eiendommen, dette må konfereres med plan- og bygningsetat ved søknad om oppføring av ny bolig. Krav til parkering fremgår av kommuneplanens arealdel § 10. Krav til boliger, bokvalitet og uteoppholdsareal fremgår av § 17-19. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven § 29-4 for høyde (9 meter mønehøyde og 8 meter gesimshøyde). Plan- og bygningsloven § 29-2 gjelder i forhold til arkitektonisk utforming av nytt bygg sett opp mot det eksisterende boligområdet. Kommuneplanens arealdel følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 66 Bnr. 32 i Frosta kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen kan overtas omgående.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 45 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 900-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 1 990,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8 107,-. Utleggene omfatter Fotograf, innhenting av kommunale opplysninger ,tinglyste erklæringer og panterett med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 10 900,- i tillegg kan oppdragstaker kreve dekket øvrige vederlag etter oppdragsavtalens pkt. 6.2.1 og utlegg etter pkt. 6.2.2 uten hensyn til årsaken til at handelen ikke er kommet i stand. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Nina Tvete
Håvard Geving

Megler

Håvard Geving

93 42 63 63

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev