aktiv-eiendomsmegling
Tomannsbolig - Fasade inngangsside
Tomannsbolig - Fasade inngangsside

FURNES Dælihagan 3

#FURNES - To prosjekterte tomannsboliger på Kvalsfeltet - Bygging igangsatt - Flotte turområder rett utenfor døren

 • kr 3 790 000 - 4 150 000
 • Priser fra og tilkr 3 790 000 - 4 150 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 790 000 - 4 150 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 790 000 - 4 150 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 800
 • Areal primærareal - fra og til89 - 91 m²
 • Areal bruksareal - fra og til90 - 94 m²
 • Tomt1 042 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 763 BNR. 110
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS Brugata 3 C 2380 Brumunddal
 • OppdragsansvarligKjetil Gustavsen
 • Oppdragsnummer1214235002
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgift - 2,5% av andel tomteverdi. Andel tomteverdi utgjør kr. 640 000,- per bolig, dette gir en dokumentavgift på kr. 16 000,- Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-. Tinglysningsgebyr pantobligasjon kr 585,-. Pantattest kr 172,-. Totalt utgjør dokumentavgift og omkostninger kun kr. 17 342,-. Se prisliste for detaljer og totalpriser inkludert omkostninger for de ulike boligene. Det gjøres oppmerksom på at det er seksjonens andel av tomteverdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Dokumentavgift i prisliste og kjøpekontrakt beregnes ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme, det er kjøper som er ansvarlig for eventuelt mellomværende. Det tas forbehold om endringer i omkostningsbeløpene som følge av offentlige vedtak. Eventuell økning dekkes av kjøper.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomannsbolig - Plan første etasje
Soverom

Dælihagan 3, Innlandet

 • Om prosjektet
  Prosjekterte to tomannsboliger på Kvalfeltet i Furnes. Området har god beliggenhet ved Kvalfeltet i Furnes i Ringsaker kommune. Utbyggingsområdet ligger på en ås som heller mot sør og øst, med relativt store høydeforskjeller og flott utsikt Prosjektet inneholder to stk. tomannsboliger. Tomannsboligene blir organisert som et eierseksjonssameie der hver bolig vil eie en ideell ¼ av eiendommen. Med tomannsboligene følger en carport. Tomannsboligene: Gnr. 763, bnr. 110 i Ringsaker kommune. Prosjekttomten vil bli seksjonert og hver bolig blir tildelt endelig seksjonsnummer før overtagelsen avholdes. Boligene har p.t. følgende adresser: Dælihagan 3A, 2320 Furnes - Seksjonsnummer 1 Dælihagan 3B, 2320 Furnes - Seksjonsnummer 2 Dælihagan 5A, 2320 Furnes - Seksjonsnummer 3 Dælihagan 5B, 2320 Furnes - Seksjonsnummer 4 Eneboligen: Parsell er fradelt og gitt Gnr. 763, bnr. 141 i Ringsaker kommune .

  Priser fra og til
  kr 3790000 - 4150000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Generell orientering
  Selger er Eiendomsinvesteringer AS, org.nr. 927 136 015 Arkitekt er ARR Arkitekter, org.nr. 919 816 260, Entreprenør er Smarte Boliger AS, org.nr. 914 163 943

  Fellesareal i bygg
  Med tomannsboligene følger en carportplass til hver eierseksjosn.

  Garasje/parkering
  Med tomannsboligene følger en carportplass til hver eierseksjon. Carportplassen blir seksjonert som "Tillegg bygg" til aktuell boligseksjon.

  Boder
  Det medfølger én sportsbod per bolig. Boder leveres iht. TEK17.For tomannsboligene vil bodene vil bli seksjonert som tilleggsdel bygg (TB).

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Forventet byggetid for boligene er på ca. 12-14 måneder, regnet fra og med igangsettelse av byggearbeider. Byggearbeidene er igangsatt og alle selgers forbehold er løftet. Nærenmer tidspunkt for overtagelse avtales i forbindelse med budgivning. Boligene skal dog være ferdig senest 14 måneder etter igangsetting av byggearbeider. Forsinkelser i byggestart og/eller byggeprosess som følge av at vinter og tele vanskeliggjør oppstart av grunnarbeider, funn av kulturminner og/eller oppfyllelses-vanskeligheter/konsekvenser som følge av koronaviruset, gir ikke grunnlag for kjøper til å kreve dagmulkt, erstatning eller heving etter bustadoppføringslova kap. 3. Kjøper vil bli varslet når byggearbeider er igangsatt. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 4 ukers skriftlig varsel. Dersom selger fullfører boligene i god tid før overnevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum 2 måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Selger skal overlevere boligene i byggrengjort stand og fellesarealer i ryddet stand. Boligene overleveres uten leieforhold av noen art, og slik at disse leveres ledige for kjøperne. Kjøper kan nekte overtakelse dersom boligen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Se også punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse». Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under besiktigelsen. Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt boligen. Hvis boligen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt boligen kunne vært overtatt. Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med seksjonering eller fradeling ikke er på plass

  Tomteareal
  1042m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Dælihagan 3 & 5, 2320 Furnes: Tomtens grunnareal er ca. 1038 kvm. Felles eiet tomt for sameiet. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirka-areal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt. Tomtene opparbeides i henhold til de vedlagte situasjonsplanene, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Utvikling av gressplen er avhengig av stell og vedlikehold skal besørges av sameiet (tomannsboligene) og av eier av eneboligen. Selger står derfor ikke ansvarlig for hvordan plenen gror til. Det gjøres oppmerksom på at situasjonsplan i salgsoppgaven ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan forekomme.

 • Diverse
  Boligene leveres nøkkelferdig. Se prosjekt- og leveransebeskrivelse med romskjema. Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet og med arealeffektive planløsninger, klassisk arkitektonisk uttrykk og funksjonelle løsninger.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig". Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. For ytterligere informasjon oppfordres interessenter å ta kontakt med Skatteetaten.

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner (også kalt seksjoner), og vil bli organisert som et eierseksjonssameie (også kalt sameie). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 4 boligseksjoner. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge seksjonering, senest før overtakelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant seksjonseierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for seksjonseierne. Seksjonseierne (kjøperne) vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

  Vedtekter/husordensregler
  Selger har valgt å ikke engasjere forretningsfører. Selger vil selv utarbeide utkast til vedtekter og budsjett for sameiet. Sameiets størrelse gjør at det ikke er krav om registrering av sameiet i Brønnøysundregistrene. Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtekt-utkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet. Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/763/110: 12.04.2022 - Dokumentnr: 405001 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  Org.nr: 817 998 682
  Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.09.2005 - Dokumentnr: 11484 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3411 Gnr:763 Bnr:9
  01.01.2020 - Dokumentnr: 974738 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:763 Bnr:110
  28.11.2022 - Dokumentnr: 1348813 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3411 Gnr:763 Bnr:141
  12.04.2022 - Dokumentnr: 405001 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  Org.nr: 817 998 682
  Rettighet hefter i: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Rettighet hefter i: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:141
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.04.2022 - Dokumentnr: 405001 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  Org.nr: 817 998 682
  Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Overført fra: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.11.2022 - Dokumentnr: 1348813 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  3411/763/141: 12.04.2022 - Dokumentnr: 405001 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  Org.nr: 817 998 682
  Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.09.2005 - Dokumentnr: 11484 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3411 Gnr:763 Bnr:9
  01.01.2020 - Dokumentnr: 974738 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:763 Bnr:110
  28.11.2022 - Dokumentnr: 1348813 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3411 Gnr:763 Bnr:141
  12.04.2022 - Dokumentnr: 405001 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  Org.nr: 817 998 682
  Rettighet hefter i: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Rettighet hefter i: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:141
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.04.2022 - Dokumentnr: 405001 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
  Org.nr: 817 998 682
  Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Overført fra: Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.11.2022 - Dokumentnr: 1348813 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3411 Gnr:763 Bnr:110


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ved overtakelse skal boligene i utgangspunktet ha ferdigattest. Det er ulovlig å ta boligene i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Midlertidig brukstillatelse kan godtas i de tilfeller hvor utstedelse av ferdigattest betinger ferdigstillelse av andre enheter i prosjektet, ferdigstillelse av uteområder og/eller mindre arbeider som ikke er til hinder for at boligen kan tas i bruk. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse, eventuelt tvangsmulkt og/eller forelegg. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper kan kreve tilbakehold av forholdsmessig del av kjøpesum på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Renter på slike tilbakeholdte beløp tilfaller den som til slutt får beløpet utbetalt.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietakere før overtakelse.

  Vann, vei og avløp
  Prosjektets enheter vil bli tilknyttet offentlig vei, samt offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan «Reguleringsplan for Kval 4, Furnes», ID 16/6619, sist revidert 20.08.2020. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligfelt på Kval. Eiendommens omfattes også av Kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt den 10.09.2014, revidert 17.06.2015 Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Kommuneplanen kan lastes ned fra Ringsaker kommune sine hjemmesider. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12.

  Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetalinger skal komme fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon

  I det tilfelle selger og kjøper har gjort avtale om endrings- og tilleggsarbeider (tilvalg), vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette.

  Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøper betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selger kreve at kjøper stiller sikkerhet for selgers krav på tilleggsvederlag.

  Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom avtale om tilvalg inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse tilvalgene finner sted etter at overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale for slike tilvalg tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

  De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Videresalg av kontraktsposisjon forutsetter samtykke fra selger og forutsetter at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Selger forbeholder seg retten til å fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av videresalget og oppgjøret for dette. I tillegg vil det påløpe et administrasjonsgebyr til selger pålydende kr 20.000,- (inkl. mva.). Dersom sameiet er stiftet, kan eierskiftegebyr til forretningsfører komme i tillegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette. Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for prosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for videresalget av kontrakts-posisjonen uten selgers/meglerforetakets samtykke. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, vil også videresalget reguleres av bustadoppføringslova.

  Avbestilling
  Kjøpers rett til å avbestille boligen følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, skal kjøper betale kr 200.000,-. Ved avbestilling etter at selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, skal kjøper erstatte selgers fulle tap ved avbestillingen (herunder tapt fortjeneste). Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at selgers fulle tap ? og derved kjøpers økonomiske ansvar ved avbestilling ? kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev