aktiv-eiendomsmegling

GVARV Kveldrovegen

Årnes - Solrik og fint beliggende tomt på 69 mål

 • kr 3 900 000
 • Prisantydningkr 3 900 000
 • Omkostningerkr 98 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 998 842
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt69 601 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 97 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000)) 98 842 (Omkostninger totalt) 3 998 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Kveldrovegen, Vestfold og telemark

 • Tomt
  69601m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på 69 601 kvm. Ca. 65 700 kvm består av produktiv skog ifølge Gårdskart.

  Beliggenhet
  Tomten ligger på Årnes ikke langt fra Gvarv, mellom Årnes Kafeteria og Årnes båthavn/brygge. Landlig og solrik beliggenhet med gode utsiktsforhold og et steinkast til båthavna. Til Gvarv er det ca. 4 km og til Bø er det ca. 10 km. Det er nærhet til turområder. Det er gang- og sykkelsti langs RV36. Tomten ligger i et området som er avsatt til nåværende boligbebyggelse. Potensiell utvikling av området er ikke undersøkt med kommunen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse.

  Diverse
  Det er utført kulturminneregistreringer i planområdet i forbindelse med registrert grav og kokegrop på tomten som viser bosetting i og bruk av området i forhistorisk tid. Arkeologisk rapport i forbindelse med dette er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at kun deler av den arkeologiske registreringen er gjennomført pga manglende hogst/tilgang. Se rapport og brev fra fylkeskommunen vedlagt salgsoppgaven for mer informasjon, eller ta kontakt med megler for å få denne tilsendt. Det er ikke utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Iht. kjøpekontrakt mellom selger og tidligere selger, skal tidligere ha 1 stk valgfri tomt (førstevalg). Kjøper forplikter seg til å legge inn strøm, vann og avløp kostnadsfritt når opparbeidelse med dette starter. Tidligere selger forplikter seg til å velge tomt straks regulering av området starter. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 97 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000)) 98 842 (Omkostninger totalt) 3 998 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter blir først satt etter tomter blir bebygd.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hjartdalbanken om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3817/19/85: 11.12.1980 - Dokumentnr: 4549 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3817 Gnr:19 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 1530970 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0821 Gnr:19 Bnr:85 14.01.1985 - Dokumentnr: 118 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3817 Gnr:19 Bnr:1 Bestemmelse om veg

  Vei, vann og avløp
  Etablering av avkjørsel og tilkobling til vann, avløp, strøm og kommunikasjonskabel på tomten er kjøpers ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Feltet ligger i et uregulert område og kommuneplanens bestemmelser vil være gjeldene. Området er all hovedsak avsatt til boligbebyggelse - nåværende, og en mindre del av feltet er avsatt til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse. Kommuneplaner: Id: 202001 Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 21.06.2021 Delareal: 67 838m2 Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende Områdenavn: B9 Delareal: 1 763 m2 Arealbruk: LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv, Nåværende Områdenavn: BN7 Reguleringsplaner under arbeid: Id: 12092014 Navn: Årnes II boligområde Status: Planlegging igangsatt Plantype: Detaljregulering Det gjøres oppmerksom på at forslaget til reguleringsplan kun er et forslag, og ikke en endelig, vedtatt reguleringsplan. Plankart og planbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler eller på Midt-Telemark kommune sine hjemmesider.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 97 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000)) 98 842 (Omkostninger totalt) 3 998 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  98842

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,9% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4900,-, markedsføringspakke kr 9900,-, oppgjørshonorar kr 1500,-, elektronisk grunnbok kr 250,- og visninger kr 1750,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av vederlag for utført arbeid med kr 1750,- pr. time inkl. mva begrenset oppad til kr 20 000,-.

Dokumenter

Birthe Hedvall

Megler

Birthe Hedvall

97 55 49 05

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev