aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Grimsrødhøgda 59B!
Velkommen til Grimsrødhøgda 59B!

HALDEN Grimsrødhøgda 59B

Grimsrødhøgda! Stor, fradelt boligtomt. Ny kommunal V/A på tomten

 • kr 970 000
 • Prisantydningkr 970 000
 • Omkostningerkr 43 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 013 390
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt3 492.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 970 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 970 000,00))   43 390,- (Omkostninger totalt)   1 013 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan du sikre deg en sjelden mulighet på Grimsrødhøgda. Stor naturtomt i enden av eldre, etablert villaområde med mye sol. Kort vei til sykkel og gangvei til buss, Gimle skole, lysløyper i Venås- og Høyåsmarka m.m. Det er privat vei til tomten med felles, delt vedlikeholdsansvar. Stikkvei fra Grimsrødhøgda som er fylkesvei. Vann- og avløp ligger i tomtegrense og går delvis over tomten i nord.

Grimsrødhøgda 59B, Østfold

 • Tomt
  3492.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt med fjellpartier, løvskog og skogsvegetasjon. Tomten er ikke endelig oppmålt og avvik vil måtte påregnes ved oppmåling.

  Beliggenhet
  Her kan du sikre deg en sjelden mulighet på Grimsrødhøgda. Stor naturtomt i enden av eldre, etablert villaområde med mye sol. Kort vei til sykkel og gangvei til buss, Gimle skole, lysløyper i Venås- og Høyåsmarka m.m.

  Adkomst
  Stikkvei fra Grimsrødhøgda. Følg veien rett frem til den naturlig svinger. Tomten ligger da på høyre side.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  970 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 970 000,00))   43 390,- (Omkostninger totalt)   1 013 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kr 900 kun eiendomsskatt. Øvrige kommunale avgifter vil tilkomme etter bygging av bolig og tilknytning til offentlig VA. Se Halden kommune sitt gebyrregulativ. Tilknytningsavgift for vann og avløp må påregnes. Jfr. Halden kommunes gebyrregulativ for 2023 utgjør dette kr 12500 for vann og kr 12500 for avløp.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/69/166: 21.02.2013 - Dokumentnr: 152707 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Halden Kommune Org.nr: 959 159 092 Bestemmelse om bebyggelse Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 31.10.2022 - Dokumentnr: 1226638 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Berg Sparebank Eiendomsmegling AS Org.nr: 985 485 925 Elektronisk innsendt 16.10.1941 - Dokumentnr: 1091 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3001 Gnr:69 Bnr:21 Utskilt fra utgått hovedbruk gnr. 69 bnr. 64. 01.01.2020 - Dokumentnr: 369120 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:69 Bnr:166

  Vei, vann og avløp
  Det er privat vei til tomten med felles, delt vedlikeholdsansvar. Stikkvei fra Grimsrødhøgda som er fylkesvei. Vann- og avløp ligger i tomtegrense og går delvis over tomten i nord. Tilknytningsavgift tilkommer for VA jmf Halden kommune sitt gebyrregulativ for 2022 er kr 12500 for vann og kr 12500 for avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og hensyn landskap (H550). Oppgitt utnyttelsesgrad er 30% for ca. 800kvm. av tomten. Resterende er grønnstruktur/grøntbelte som ikke skal bebygges.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  970 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 970 000,00))   43 390,- (Omkostninger totalt)   1 013 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  43390

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev