aktiv-eiendomsmegling
Solgt

HAMAR Enerhaugvegen 10

Stor tomt i sentralt i Hamar med bevaringsverdig bygning. Eiendommen er klausulert til boliger for personer over 65 år.

 • kr 2 000 000
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 67 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 067 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 890
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt2 087.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Dette er en spesiell eiendom sentralt i Hamar. Tomten er på rett i overkant av to mål med eldre bebyggelse. Bygningen er fra slutten av 1800-tallet. På grunn av manglende vedlikehold de senere år er bygningen i dårlig stand og å anse som kondemnabel. Bygningen er bevaringsverdig. Bygningsmassen er ikke ytterligere undersøkt og omtalt, og selges slik den står i dag. Eiendommen har byggeklausul som gjør at eksisterende og nåværende bygninger skal benyttes av personer over 65 år.

Enerhaugvegen 10, Innlandet

 • Tomt
  2087.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en lett skrånende tomt, som er delvis inngjerdet. Den er opparbeidet med plenarealer og noe øvrig beplantning.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Briskebyen i Hamar kommune. Den har en sentral beliggenhet i byen med kort veg til alle byens fasiliteter. Det er kun noen hundre meter til CC Mart'n hvor det er både dagligvarebutikk, vinmonopol, apotek og frisør. Ellers er det ca. 800 meter til henhldsvis CC Hamar med et rikt utvalg av butikker og spisesteder, og Hamar sentrum hvor jernbanestasjonen også ligger. Fine turmuligheter langs Mjøsa fra Espern og gjennom Hamar og mot Hamar vest.

  Innhold
  Eiendommen består av en kondemnabel bygning. Det er ikke gjennomført noen tilstandsrapport på eiendommen og bygningen er ikke ytterligere beskrevet i salgsoppgaven.

  Standard
  Bygningsmassen på eiendommen er lite vedlikeholdt de senere år og i dårlig stand. Det vil kreve omfattende arbeider for å sette bygningen tilbake i tilfredsstillende stand. Bygningen er ikke ytterligere kontrollert og vil ikke omtales i detalj. På grunn av dens alder og stil er det restriksjoner til hva man kan gjøre med bygningen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bygningen er bevaringsverdig og ligger innenfor kulturmiljøområde Briskebyen som har verneklasse 2. Tiltak på søkes særskilt.

  Parkering
  Parkering på tomten eller etter gjeldende bestemmelser i området.

  Diverse
  Eiendommen og bygningsmassen selges i den stand den er og med det innhold som måtte være i bygget ved overtakelse. Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort før overtakelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Info kommunale avgifter
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Avløp til septiktank. Det vil være behov for utbedring og oppgradering av vann og avløp ved utvikling/oppgradering av eiendommen. Kostnader for tilkobling vil påløpe. For Hamar kommune gjelder følgende satser per enhet: Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info om eiendomsskatt
  Det er i dag Hamar kommune som eier eiendommen og det betales derfor ikke eiendomsskatt. Eiendomsskatt vil i utgangspunktet utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag (baseres på Skatteetatens beregnede markedsverdier). Markedsverdien reduseres med 30%. Fra det beløpet trekkes det fra et bunnfradrag på kr 220.000,- (når boenheten er lik eller større enn 30 m²), og man får et skattegrunnlag som eiendomsskatten beregnes ut fra. Fra denne eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag som per 2023 er kr. 220.000,- per boenhet når boenheten er større enn 30 m². Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne noe registrert formuesverdi på eiendommen (årsaken er at Hamar kommune eier eiendommen og betaler ikke formueskatt). Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: - Dagboknr: 901430, tinglyst den 06.06.1914. Gjelder rettigheter iflg. skjøte. Bestemmelse om gjerde. Med flere bestemmelser. Dokumentet er forsøkt innhentet men meglerforetaket har ikke klart å finne dokumentet. - Dagboknr. 101126, tinglyst den 28.04.1951. Gjelder erklæring/avtale. Grensegangssak. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel. I forbindelse av tinglysing av ny hjemmelshaver vil følgende heftelse bli tinglyst på eiendommen: "Eiendommen skal benyttes til boliger for personer over 65 år, organisert som enkeltleiligheter eller som eldretun." Dette vil gjelde hele eiendommen, både eksisterende bygningsmasse og eventuelle nyoppførte bygninger.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Privat avløp til utvendig septiktank. Nye boliger skal tilknyttes offentlig vann-avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune 2018-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger under kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, fra 2011. Den omfattes av hensynssone for bevarings bygning og annet kulturmiljø med hensynsonenavn H570_15. Den ligger innenfor kulturmiljøområdet Briskebyen med verneklasse 2. Eiendommen er bemerket som bevaringsverdig. Det vil si at riving, nybygg eller tilbygg over 20m² BRA ikke er tillatt uten at eiendommen inngår i reguleringsplan. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for sørøstre bydeler fra 2007, hvor eiendommen er benyttes/avsatt til boligområde. Eiendommen omfattes også av planforslag for ny kommunedelplan for Hamar sentrum. Interessenter må gjøre seg kjent med planbestemmelsene før inngivelse av bud. Eiendommen vil få tinglyst klausul hvor utbygger forplikter seg til å bygge boliger for personer over 65 år. Dette i form av enkeltleiligheter eller eldretun.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus og er bevaringsverdig, noe som kan medføre større restriksjoner med tanke på om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Selger er ikke kjent med og fraskriver seg alt ansvar for eventuell forurensing i eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (takst, salgsoppgave mv.), herunder arealangivelser for eiendommen. Kjøper bærer alene risikoen for at eventuelle utbyggings- eller utviklingsplaner på salgsobjektet lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås. Kjøper bærer også alene ansvaret for eventuelle behov for masseutskiftninger. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Interessenter oppfordres særskilt til å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Interessenter gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan kjøper fremsette senest innen 1 år etter overtakelse. Med mindre kjøper har tatt forbehold om annet i sitt kjøpetilbud, forutsettes salget/transaksjonen gjennomført uten bruk av "Due Dilligence". Kjøpekontrakt mellom partene vil bli utformet med utgangspunkt i standard kjøpekontrakt for brukt bolig/eiendom, tilpasset de forutsetninger som er lagt til grunn for handelen og som følger av denne salgsoppgaven. Salgsoppgaven (datert 24.04.2023) er basert på opplysninger gitt av selger eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Meglerforetaket har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot meglerforetaket. Alle ovennevnte elementer må tas hensyn til ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagte budskjema og informasjon om budgivning.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  67042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på kr 20.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 1.500,- per stykk), markedspakke (kr 9.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 1.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Katrine Bakken Larsen

Megler

Katrine Bakken Larsen

40 48 47 99

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev