aktiv-eiendomsmegling
1.jpg

HAMAR Hertzbergs gate

Boligtomt med god beliggenhet ved Ankerløkken. Sentrumsnært - Kort veg til Barnehager og skoler.

 • kr 2 700 000
 • Prisantydningkr 2 700 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 700 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt646.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding

Hertzbergs gate, Innlandet

 • Tomt
  646.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 646,2 m². Tomten er en selveier boligtomt og er fradelt bakenforliggende boligeiendom. Kjøper bekoster og utfører opparbeidelse av tomt, herunder også nødvendig infrastruktur. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jfr. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Drømmer du om å bygge ditt eget hus med sentral beliggenhet i Hamar? Nå har du en fin mulighet til å la drømmen bli virkelig i barnevennlige og attraktive Ankerløkken. Tomten ligger rett like Rollsløkken skole med gåavstand til Hamar sentrum med komplett servicetilbud. Ellers har Hamar et flott kulturhus med et rikt tilbud av aktiviteter. Her finner du bibliotek, kino og en rekke konserter og underholdningstilbud året igjennom. Fra kulturhuset og sentrum, er det kun noen få minutters gang til Mjøsa. Her kan strand- og båtliv nytes om sommeren, og ellers er det flotte turstier året rundt. Koigen er et flott friområde med blant annet sandstrand, sandvolleyballbaner, basketballbane og skateanlegg. Her kan både store og små kose seg. Videre er det fine turstier mot Domkirkeodden, Jernbanemuseet og videre mot Jessnes. Med et kvarters kjøring er du i Vangsåsen, her er det et stort og flott løypenett om vinteren og fine turstier ellers i året. Det er gode kollektive transporttilbud i nærheten og i sentrum er det hyppige togavganger til Lillehammer, Trondheim og Oslo Lufthavn. Til Rollsløkken barneskole er det ca. 600 meter. Til Greveløkka barneskole er det ca. 1,3 km. Til Ajer ungdomsskole og Hamar katedralskole er det ca. 1,6 km. Høyskolen i Hamar ligger ca. 6 minutters gåtur fra tomten. Til nærbutikken Joker Skolegata er det 2 minutter å gå og til Coop Extra Børstad er det ca. 6 minutters gåtur.

 • Info kommunale avgifter
  Med unntak av eiendomsskatt, vil løpende offentlige/kommunale avgifter først trå i kraft i det eiendommen (tomten) blir bebygget. Tomten er registrert fradelt 07.02.2020 og det er derfor foreløpig ikke fastsatt noen eiendomsskatt på eiendommen. Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag (baseres på Skatteetatens beregnede markedsverdier). Markedsverdien reduseres med 30%. Fra det beløpet trekkes det fra et bunnfradrag på kr 220.000,- (når boenheten er lik eller større enn 30 m²), og man får et skattegrunnlag som eiendomsskatten beregnes ut fra. Fra denne eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag som per 2022 er kr. 220.000,- per boenhet når boenheten er større enn 30 m². Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Det vil bli gjort ny beregning av eiendomsskatten fra 1. januar året etter at eiendommen er bebygd. For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.135,-. Forbruk vann: Kr 33,49,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 40,44,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.540,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 524,- (feiing 1 pipeløp hvert 4 år). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdien er for ubebygd tomt er forsøkt innhentet, men finnes ikke hos Altinn. Ved førstegangs verdisetting skal formuesverdi verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Når eiendommen er bebygd fastsettes formuesverdien med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2015. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM).

  Andre utgifter
  Se punktene "Vei/vann/avløp" og "Offentlige/kommunale avgifter". Ved ferdigstilt bolig vil det påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold samt abonnement til TV/internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge eiendommen: - Dagboknr. 102474, tinglyst den 08.09.1952. Gjelder bestemmelser om vann og kloakkledning, bebyggelse med flere bestemmelser. Kommunen har rett til å ta de skjæringer eller fyllinger inn på tomten som måtte bli nødvendig i samband med opparbeidelse av gaten. Eier eller festere av tilstøtende tomter har rett til å føre vann og kloakkledninger over tomten for å komme i forbindelse med de offentlige vann- og kloakkledninger. - Dagboknr. 102758, tinglyst den 27.09.1952. Gjelder bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver gnr./bnr.1/2422. Heftelsen er overført i forbindelse med fradeling fra eiendom gnr./bnr. 1/2514. Eier av gnr./bnr. 1/2422 har rett til å føre opp uthus i grenseskillet mot gnr./bnr. 1/2514. - Dagboknr. 2083217, tinglyst 07.02.2020. Gjelder bestemmelse om adkomstrett, vedlikehold og vann og kloakk. Eiendommen gnr./bnr. 1/2514 (naboeiendom i sør) skal ha rett til adkomst og rett til å ha liggende vann- og avløpsledninger over salgsobjektet. Kostnader forbundet med snørydding, strøing og vedlikehold av adkomstveg skal i sin helhet dekkes av hjemmelshavere av gnr./bnr. 1/2514 (naboeiendommen). Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Felles innkjøring med bakenforliggende eiendom gnr. 1,bnr. 2514. Bakenforliggende bolig har tinglyst vegrett over tomten (se punktet "Heftelser/rettigheter/forpliktelser). Felles ansvar for vedlikehold av den delen av vegen som begge eiendommene benytter. Tomtens bebyggelse må tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper dekker kostnader/avgifter ved tilknytning mot offentlig nett, samt graving og tilkobling fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig (se vedlagt ledningskart i salgsoppgaven). Kjøper må ta høyde for å måtte legge om rør i forbindelse med utgraving av tomten. Dette gjelder stikkledninger til bakenforliggende bolig iht. kartutsnitt for stikkledninger (se vedlagt kart i salgsoppgaven). Ifølge selger er eier av bakenforliggende eiendom informert om saken og er klar over at dette blir nødvendig ved utbygging av tomten. Det må også tas høyde for at vannledning vist i kartutsnitt må flyttes noe, dersom den skulle komme i konflikt med planlagt bebyggelse. Selger har ikke kjennskap til om det ligger strømkabler på tomten. Kjøper må ta høyde for at det kan være strømkabler på tomten og overtar ansvar og risikoen for nevnte forhold. Ta kontakt med Hamar kommune for nærmere informasjon. Tilknytningsavgift for vann utgjør: - For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 12.100,- inkl. mva. - For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 26.000,- inkl. mva. Tilknytningsavgift for avløp utgjør: - For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 21.400,- inkl. mva. - For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 49.000,- inkl. mva. Ovennevnte tilknytningsavgifter er hentet fra Hamar kommune sine hjemmesider (sist oppdatert 31.12.2021)

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i Hamar kommune hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i hensynsone H330_gjeldende radon og H410_gjeldende krav vedrørende infrastruktur. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen i Hamar kommune, fra 2011. Selv om eiendommen ligger innenfor plangrensen for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, så ligger ikke eiendommen innenfor hensynssoner eller bestemmelsesområder i selve planen. TU er iflg. Hamar kommune 40%.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring, da selger er et selskap som har kjøp og salg av eiendom som del av sin virksomhet.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev