aktiv-eiendomsmegling

HAMAR Rollsløkkvegen 4 B - Hus 2

#ROLLSLØKKA - Boligtomt med byggeplikt

 • kr 3 000 000
 • BRA 182 m²
 • Prisantydningkr 3 000 000
 • Omkostningerkr 92 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 092 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt486 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  92 042 (Omkostninger totalt)

  3 092 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etasje
Tomten selges med byggeklausul, det vil si at tomten skal bebygges med bolig levert av HedAlm Anebyhus
Situasjonsplan

Rollsløkkvegen 4 B - Hus 2, Innlandet

 • Tomt
  486m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtenskal fradeles hovedbølet.

  Beliggenhet
  Boligen ligger rett i utkanten av Hamar sentrum med gangavstand til alt du trenger i hverdagen. Både CC Mart'n med dagligvarebutikk, sportsbutikk, apotek og Vinmonopolet, samt CC Hamar med et rikt utvalg av butikker og spisesteder ligger like i nærheten. Flere barnehager og skoler i nærområdet. Blant annet, Kronborg barnehage (ca 400 m), Ankerløkken barnehage (600 m) og Lundbo barnehage (700 m). For de litt større ligger Rollsløkken skole (200 m), Solvang skole (1,4 km), Greveløkka skole (1,7 km), Børstad ungdomsskole (800 m), Ajer ungdomsskole (1,9 km), Hamar katedralskole (kun 5 min i bil) og Wang toppidrett (6 min i bil). I Hamar sentrum finner du et rikt kulturliv og flere hyggelige kaféer og gode restauranter. Basarene, Victoriahaven og Nagomi er eksempler på hyggelige steder hvor god mat kan nytes. Kafé Larsen og Kai og Mattis er svært populære kaféer med lun atmosfære og gode kaker. Det nyetablerte Matkvartaler gir deg storbyfølelsen og har flere utsalgssteder av ypperste kvalitet. Hamar kulturhus med kino, bibliotek og en rekke forestillinger året igjennom finner du også i sentrum. Hamar jernbanestasjon ligger ca. 1,1 km fra boligen. Herfra er det hyppige avganger mellom blant annet Oslo og Trondheim. Via sentrum tar du deg enkelt til Mjøsas bredder. Her kan strand- og båtliv nytes om sommeren, og ellers er det flotte turstier året rundt. Koigen er et flott friområde med blant annet sandstrand, sandvolleyballbaner, basketballbane, skateanlegg og ikke minst det Norgeskjente stupetårnet. Her kan både store og små kose seg. Med et kvarters kjøring er du i Vangsåsen, her er det et stort og flott løypenett om vinteren og fine turstier ellers i året.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at tomten er beheftet med en byggeklausul til fordel for Hedalm Anebyhus AS (org.nr. 975 384 365) heretter kalt boligleverandøren. Byggeklausulen medfører en plikt til å benytte gjeldende boligleverandør for oppføring av bolig i henhold til leverandørens beskrivelser. Kjøper har selv ansvaret for å foreta nødvendige avklaringer knyttet til leverandørens priser og leveranseomfang. Kjøper er innforstått med og må akseptere at det i forbindelse med erverv av tomt med byggeklausul oppstår en monopolsituasjon for boligleverandøren. For å kartlegge omfanget og kostnader har Hedalm Anebyhus har prosjektert enebolig av typen «Rønningen» på eiendommen. Boligtype «Rønningen» er et eksempel og det understrekes at kjøper etter nærmere avtale med Hedalm Anebyhus kan velge en annen husmodell. Videre presiseres det at det også vil tilkomme andre kostnader som ikke er hensyntatt i tomtekostnad og priseksempel fra Hedalm Anebyhus. Slike kostander kan være søknadskostnader, tilkoblingsavgifter, graving og grunnarbeider, støping av såle, rørlegger/elektriker i grunn, mm. Se leveransebeskrivelse vedlagt salgsoppgaven for detaljer. Komplett sett med tegninger for boligtype «Rønningen», situasjonsplan samt standard leveransebeskrivelse datert 01.03.2018 fra Hedalm Anebyhus følger vedlagt salgsoppgaven. Kjøper inngå avtale om planlegging og oppføring av bolig i kontraktsformular Blankett 3425 fra Standard Norge (heretter kalt byggekontrakt). Et eksemplar av kjøpekontrakten følger vedlagt salgsoppgaven. Byggekontrakten (avtaleforholdet mellom boligleverandør og kjøper) er ikke en del av meglerforetakets oppdrag og ansvar. Dette betyr at meglerforetaket ikke har noe ansvar for innbetalinger og oppgjør som gjelder denne avtalen. Innbetalinger som er knyttet til byggekontrakten skjer direkte til avtalepartene. Videre gjøres det oppmerksom på at meglerforetaket heller ikke har noe ansvar for å følge opp boligleverandørens garantistillelse i henhold til bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. Det gjøres oppmerksom på at reglene i bustadoppføringslova § 20 andre ledd og § 34 tredje og fjerde ledd, gir kjøperen rett til å heve avtalen om kjøp av tomt dersom vedkommende har rett til å heve byggekontrakten grunnet forhold på hytteleverandørens side. Videre gjøres det oppmerksom på at kjøper kan heve byggekontrakten dersom avtale om kjøp av tomt blir hevet grunnet forhold på tomteselgers side. Ved heving av avtalene kan kjøper kreve at hevingsoppgjøret skjer ved at hver av partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort, og at hver av partene får tilbake det de har ytt. Kjøper kan kjøpe seg fri fra avtalen med Hedalm Anebyhus for kr. 100.000,-. Kontaktinformasjon Hedalm Anebyhus: Tore Reite Larsen Tlf 91 31 01 65 E-post: tore.reite.larsen@hedalm-anebyhus.no Kontaktinformasjon Hamjern Eiendom: Glenn Harald Øyhovden Tlf: 90 54 50 61 E-post: gho@hamjern.no

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  92 042 (Omkostninger totalt)

  3 092 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/2338: 15.05.1952 - Dokumentnr: 100425 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  09.01.1950 - Dokumentnr: 100060 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3403 Gnr:1 Bnr:1645
  01.01.2020 - Dokumentnr: 523491 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:2338


  Vei, vann og avløp
  Tomten vil få direkte adkomst fra Rollsløkkvegen. Eventuelle bygninger på tomten vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper må selv påkoste tilknytning og graving fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig. Tilknytningsavgift for vann er i budsjett for Hamar kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 32.760,-. Tilknytningsavgift for avløp er i budsjett for Hamar kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 59.290,-.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune (2018-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligformål. Eiendommen ligger også innenfor kommunedelplan med planid 20110002 "Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen" fra 2011.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er under fradeling etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  92 042 (Omkostninger totalt)

  3 092 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  92042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon pålydende kr. 40.000,- pr. solgte tomt ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer engangs tilretteleggingsgebyr (kr 20.000,-), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 4.000,-). Alle beløp er eksklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev