aktiv-eiendomsmegling

HEGGEDAL Røykenveien 383

Stor tomt i nærheten av Heggedal sentrum, tilliggende et etablert boligområde.

 • kr 3 500 000
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 875 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Heggedal! Dette er en stor tomt som består av 2 bruksnummer i ytterkant av et etablert boligfelt i nærheten av Heggedal sentrum. Herfra er det kun ca. 900m til nærmerste bussholdeplass, og 1,6 km til nærmeste togstasjon. Tomten er pr. d.d. regulert til LNF - Landbruk, Natur og friluftsområde men selger har hatt en forhåndskonferanse i kommunen for å se om det lar seg omregulere for å få bygge på tomten. Det må selvsagt en komplett dispensasjonssøknad/byggesøknad inn til kommunen, som de må behandle særskilt, så det blir kjøpers ansvar og risiko å gjøre. Svar på forhåndskonferansen ligger vedlagt i prospektet - sammen med innhentet kommunal informasjon og interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i disse dokumentene.

Røykenveien 383, Viken

 • Tomt
  1875m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt på 1875kvm over to bruksnummer. Fin naturtomt med bebyggelse på begge sider.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i ytterkant av et etablert boligfelt og har fine grøntarealer og nærhet til sentrumsfasiliteter. (Se også nabolagsprofilen for nærmere info om beliggenhet.)

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse. Kort vei til Heggedal sentrum. Nærmeste matbutikk: Kiwi Heggedal er 16 min. gange unna. Coop Extra Heggedal er 22 min. gange unna. PostNord 1.9 km unna.

  Barnehage/skole/fritid
  Avstand til skoler: Heggedal skole (1-7 kl.) ca 2 km Sydskogen skole (1-7 kl.) ca 3.7 km Hovedgården ungdomsskole (8-10 kl.) ca. 1.3 km Asker videregående skole ca. 7.1 km Røyken videregående skole ca. 7.2 km Avstand til barnehager: Heggedalskogen barnehage (1-5 år) ca. 1 km Heggedalskogen barnehage Friluft (3-5 år) ca. 1.2 km Vikingjordet barnehage Åmotåsen (0-5 år) ca. 1.7 km

  Offentlig kommunikasjon
  BUSS: H. Stordalens vei. ca. 11 min. gange unna. Linje 285, 295, 296. 0.9 km TOG: Heggedal stasjon. ca, 20 min. gange unna. Linje L1. 1.6 km FLY: Oslo Lufthavn Gardermoen. Ca. 1 t 6 min, med bil.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av eventuelt godkjent bygg. 

  Info formuesverdi
  Ikke registert pr. d.d.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3025/236/20: 28.10.1988 - Dokumentnr: 410376 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Asker vann- og kloakkvesen
  til å stenge og forsegle felles hovedstopppekran for
  fellesanlegget vedr. vann- og kloakkledning til d.e.
  Best. om reparasjon og vedlikehold
  Kan ikke avlyses uten samtykke av Asker vann- og
  kloakkvesen
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.09.1953 - Dokumentnr: 402360 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3025 Gnr:236 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 58215 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0627 Gnr:36 Bnr:20


  Vei, vann og avløp
  Tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp - der dette er mulig - må påregnes.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende: Kommuneplan 2015 - 2027 LNF. Eiendommen ligger i et LNF område (Landbruks-, natur, og friluftsområde). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNF område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNF kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNF område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. ABC-hus sitt forslag til situasjonsplan for tomannsbolig ligger vedlagt i prospektet der mulige problemstillinger er opplistet på kartet. Dette overnevnte tiltaket betinger dispensasjon fra: (se også referat fra forhåndskonferanse med kommunen datert 28.01.2016 for utfyllende informasjon) X Planer: § 14 LNF - Formål Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd: ?Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.? Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og bygningsmyndighetene finner at vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Dispensasjonssøknaden: - Kan søkes utenom byggesøknad - Skal nabovarsles ? Dispensasjon med byggesak, krysse av for nabovarsel. Dispensasjon uten byggesak skal også nabovarsles og det krysses av for dispensasjon og informeres på nabovarsel om at dette gjelder søknad om dispensasjon utenom byggesak og hvilke forhold det søkes dispensasjon fra. - Skrives på eget ark - Beskriv tiltaket og dispensasjonen. - Der det er flere dispensasjoner skal en ta for seg en og en dispensasjon med redegjørelse for punkt 1 og 2 nedenfor. - Redegjør for 1. Hva er hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra er, deretter hvordan dette ikke vesentlig tilsidesettes. 2. Fordeler må være større enn ulemper etter en samlet vurdering. Når man snakker om fordeler/ulemper er dette for helse, miljø, sikkerhet og samfunn. Ved dispensasjon skal man alltid gjøre en vurdering av naturmangfoldloven. Vurdering av tiltaket ihht naturmangfoldloven §§ 8 -12 https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit/id670569/ Nyttig informasjon: På kommunens hjemmesider/tjenester/bolig, bygg og eiendom/byggesak finner man under nyttige linker veileder om dispensasjon. På Regjeringen.no ligger: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av standsonen langs sjøen.

  Offentligrettslige pålegg
  Det er ikke kjent for megler at tomten har noen offentligrettslige pålegg pr. 12.05.2023.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev