aktiv-eiendomsmegling
Stor skjermet tomt sentralt i Kragerøs vakre skjærgård!

Fritidsbolig med 3,5 mål tomt og 140 meter strandlinje beliggende sentralt i Kragerøskjærgården

 • 5 900 000
 • BRA 27 m²
 • PRISANTYDNING5 900 000
 • OMKOSTNINGER163 672
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 063 672
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 967
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 5 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  163 672,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 063 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen består av hytte, utedo og brygge.

Hytta inneholder:
- Stue/kjøkken
- Rom brukt som soverom

Kjerringholmen 17, Vestfold og telemark

 • Helt enkel hytte, oppført på 60-tallet som består av stue/kjøkken og rom benyttet som soverom, med tre soveplasser. Hytta er uisolert med originale overflater, utvendig og innvendig. Det er nyere sikringsskap.

  Bygningsmassen antas å ha liten eller ingen teknisk verdi.
 • Eiendommen ligger på Kjerringholmen i Kragerøskjærgården. Øya ligger i Kjøpmannsfjorden, sentralt i skjærgården, mellom Borteid i vest og Langøy i øst. Her er det omtrent 20 hytter, forbundet med et lite stinett. Øya har flere fine utsiktpunkter, og ved alle disse er det satt opp benker, blant annet en bak hytta. Det er god tilgjengelighet til Kjerringholmen og eiendommen, med kort vei til Borteid småbåthavn, hvor selger leier parkering og båtplass.

  På Borteid er det forøvrig et flott, "uendelig" turterreng. Her finner man kyststien, som er totalt over 40 km lang, og strekker seg fra Bamblegrensen i nord-øst, helt til Risørgrensen i sør. Følger man Kyststien mot Soppekilen kan man ta en avstikker opp til Hegrefjell, som har fantastisk utsikt mot Kragerøskjærgården.

  Eiendommen, også kalt Krokstua, ligger på en topp på østsiden av Kjerringholmen, skjermet for innsyn og med fin utsikt til sjøen. På eiendommen er det sol til rundt halv ni sommerstid. Fra hytta er det passasje til sjøen gjennom hagen, videre på hellelagt sti og til sist noen steintrapper, som fører ned til svaberg og stor, egen brygge.

  Fra Kjerringholmen er det kort vei inn til Kragerø sentrum, med et yrende sommerliv. Her finner man blant annet kaféer, dagligvareforretninger, restauranter og sjarmerende nisjebutikker.
 • Området består av fritidsbebyggelse. Det er til sammen 22 fritidsboliger på Kjerringholmen.
 • Adkomst med båt.
 • Enkel uisolert hytte oppført i tre, enkle vinduer og papp på taket. Bygget er bygget på fjellgrunn.
 • 1.etg: 27 m² Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Stue/kjøkken og soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vedfyring.
 • Festet tomt med et beregnet areal på 3 573,7 m² i følge matrikkelrapport fra Kragerø kommune. Festekontrakten er tinglyst 20. mai 1992. Opprinnelig festeavgift var kr 732,- pr 01.10.1991. Festeavgiften kan konsunprisindeksreguleres hvert 10. år, dette tilsvarer kr 1 437,- pr 2022. Festetiden er 80 år, regnet fra 9. mai 1967. Utløp av kontrakt er dermed i 2047. Festeren har rett til å innløse tomten etter 50 år, eller ved utløpet av festetiden, etter tomtens verdi på innløsningstiden med fradrag for påkostninger av festeren eller hans forgjenger, og forøvrig etter bestemmelser i lov om tomtefeste.

  Grunneier: Holte og Trydal
  Festeavgift kr: 1 437,- pr år.
  Grunnleien: Konsumprisindeksreguleres hvert 10 år.
  Utløp av kontrakt: 2047

  Kjøper vil få tilbud om å innløse tomten, konf. megler.
 • Selger leier båtplass og parkering i Borteid småbåthavn. Avtalen kan videreføres til kjøper om ønskelig.
 • Det er ikke innlagt vann og avløp. Det er mulighet for tilkobling til offentlig vann og avløp via ledninger i sjøen, som ligger rett utenfor eiendommen.
 • Formuesverdi kr 127 738 per 31.12.2020.
 • Kommunale avgifter utgjør kr 14 112,- pr år for 2022.
  Disse omfatter renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.

  Kommunale avgifter faktureres tre ganger pr år, og utgjør kr 4704,- pr termin pr 2022.
 • Strøm, kommunale avgifter og forsikringer. Selger har ikke oversikt over årlige kostnader til strøm og forsikring.
 • Det foreligger hverken ferdigattest, midlertidig brukstillatelse på eiendommen eller byggetegninger. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Manglende ferdigattest og brukstillatelse er vanlig for fritidsboliger i området oppført på denne tiden. Det antas at forholdet er uten praktisk betydning for kjøper.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til fritidsformål
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende heftelser/grunndata/rettigheter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad, og følger eiendommen ved overføring til ny eier:

  Heftelser:

  FESTEKONTRAKT
  Dok. nr: 1388 - 20.05.1992
  Se nærmere under punktet "tomt". Festekontrakt ligger som vedlegg til salgsoppgave.

  JORDSKIFTE
  Dok. nr: 856783 - 24.10.2007
  Grensegangssak mellom denne eiendommen (gnr. 23, bnr. 134) og naboeiendommen i sør (gnr. 23, bnr. 141). Dette gjelder grensene nede ved sjøen og brygga. Det ble inngått rettsforlik, og dokumentet inneholder grensebeskrivelse. Grensene mellom eiendommene kan ses i kart som er vedlagt salgsoppgave. Grensemerkene er tre bolter/rør av aluminium forsynt med hode, med påskriften "GRENSE" og jordskifterettens logo. Dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

  Grunndata:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 1916 - 15.11.1967
  Skylddelingsforretning av 09.05.1967, tinglyst 15.11.1967. Tomten er skilt ut fra gnr. 23, bnr. 3 "Kjerringholmen", og har følgende grensebeskrivelse: "Grensen begynner ved sjøen på østsiden av Kjærringholmen hvor det står en bolt i fjell og går i vestlig retning til en bolt satt i en liten fjellrygg, går så i nordlig retning til en bolt satt oppe på en fjellpalt, går så mer nordvestlig til en bolt satt i en fjellpalt, går så i vestlig retning til en bolt satt i en fjellvegg, går så i nordlig retning til en bolt i en fjellkolle, videre i samme retning til sjøen hvor en bolt er satt i en fjellpalt ca. 6 meter fra sjøen, følger så sjøen til utgangspunktet. Grensen mellom boltene er rette linjer."

  OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
  Dok. nr: 646941 - 01.01.2020

  Angående heftelser: Eventuelle panthavere får prioritet bak disse.
 • Kjerringholmen er uregulert. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et område avsatt til LNFR, med underformål "areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag". Med LNFR menes landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift. I LNF-områder er det i utgangspunktet et generelt bygge- og anleggsforbud. Den eneste byggeaktiviteten som tillates i LNF-områder er den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring.

  Kjerringholmen ligger også innenfor et sjøområde i kommuneplanens arealdel med arealformål "bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone". Dette er det generelle formålet som er fastsatt for områder i sjø i plan- og bygningsloven. Ingen underformål er angitt. Det er et generelt byggeforbud i strandsonen og alle tiltak krever dispensasjon. Ved innleggelse av vann/kloakk gis det i praksis disp for økning av bebygd areal med 7-8 m².

  Det er kommuneplanens bestemmelser som er gjeldende. Kommuneplanens arealdel for Kragerø 2018-2030 kan fås ved henvendelse til megler. Utsnitt av kommuneplan ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Gnr. 23 Bnr. 134 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen leveres til kjøper som vist, overtagelse kan skje straks etter at bindende avtale er inngått. Selger foretar ikke rydding eller nedvask, innbo medfølger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,15 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 14 500, som omfatter bl. a. fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 50 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler kun krav på å få dekket dekning av utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Heidi G. Thaulow
  Karine Gjersø
  Marius Gjersø
  Reidun Knutsen Gjersø
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev