aktiv-eiendomsmegling
Næringstomt rett ved Solørvegen!
Næringstomt rett ved Solørvegen!

HERADSBYGD Bygdevegen 2

Stor næringstomt på ca. 3 416,1m² langs riksveien Solørvegen med gode muligheter for stor synlighet/profilering.

 • kr 550 000
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 32 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 582 890
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt3 416.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))   32 890,- (Omkostninger totalt)   582 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Heradsbygd og Bygdevegen 2! En stor næringstomt på ca. 3 416,1m² som tidligere har vært bebygd med et næringsbygg. På eiendommen står i dag kun grunnmur med kjeller og et tilfluktsrom igjen. Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og eiendommen har tidligere vært tilknyttet kommunale vann- og avløpsledninger som finnes i umiddelbar nærhet (grenselinjen). Eiendommen ligger i et landlig område i Heradsbygd med en del bebyggelse. Eiendommen ligger langs riksveien Solørvegen (hovedvei mellom Elverum og Kongsvinger) med gode muligheter for stor synlighet/profilering ved traffikert vei. Barneskole og ny flerbrukshall på Lillemoen ligger like ved eiendommen, ca. 600 meter. Fra eiendommen er det ca. 9 km til Elverum sentrum hvor du har de fleste byfasiliteter.
Solørvegen er trafikkert, og tomten er godt synlig fra veien!

Bygdevegen 2, Innlandet

 • Tomt
  3416.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet næringstomt på ca. 3 416,1m².   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et landlig område med en del bebyggelse. Eiendommen ligger langs riksveien Solørvegen (hovedvei mellom Elverum og Kongsvinger) med gode muligheter for stor synlighet/profilering ved traffikert vei. Barneskole og ny flerbrukshall på Lillemoen ligger like ved eiendommen, ca. 600 meter. Fra eiendommen er det kort veg til et idrettsanlegg i Heradsbygd hvor det arrangeres en rekke aktiviteter for barn og unge. Jømna/Heradsbygd har et godt drevet idrettslag med mange aktiviteter gjennom hele året. Her er det noe for enhver smak, enten en vil drive med fotball, friidrett, sykkel eller langrenn. For deg som er glad i tur og trening finner du stier og grusveier for løping, sykling, tur og ikke minst flotte langrennsløyper i skogområdene på andre siden av jernbanelinjen. Fine turområder opp til populære Revelberget og Flotsberget med sin fantastiske utsikt over nærområder ligger kun en kort kjøretur unna. Fra eiendommen er det ca. 9 km til Elverum sentrum hvor du har de fleste byfasiliteter med kjøpesentre, forretninger, legekontor, sjukehus, restauranter, caféer, ungdomsskole og videregående skole. Forbi eiendommen går sykkel- og gangsti som tar deg trygt helt inn til Elverums byfasiliteter. Nærmeste bussholdeplass er Aspens Dagligvare og er ca. 100 meter fra eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))   32 890,- (Omkostninger totalt)   582 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, avløp og strøm. I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak. Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Næringsdrivende: Vann pr. m³ målt vannforbruk: kr. 20,75,- Avløp pr. m³ målt vannforbruk: kr. 30,20,- Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk. Årlig feie- og tilsynsgebyr (pr pipeløp) kr. 650,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info om eiendomsskatt
  Elverum kommunestyre har den 15.12.2022 vedtatt følgende skattesatser for 2023: 5,35 promille for næringseiendommer. 7 promille for ubebygd areal i regulerte områder. Se Elverum Kommunes hjemmeside. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. 55 012,- for 2021. 

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Rettighet, tinglyst den 23.07.1970 - Dokumentnr: 3335. Rettighetshaver: Heradsbygd Vannledning. Leieavtale. Leie-tid: 10 år. Tillatelse til å montere dypvannspumpe og trykktank i kjelleren. Bestemmelser om forlengelse. Med flere bestemmelser. * Bestemmelse iflg. skjøte, tinglyst den 10.12.2003 - Dokumentnr: 8082. Om forpliktelse til å gjenreise det gamle brønnhuset. Med flere bestemmelser. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei (Bygdevegen). Eiendommen har tidligere vært tilknyttet kommunale vann- og avløpsledninger som finnes i umiddelbar nærhet (grenselinjen). Elverum kommune har ikke full oversikt over private stikkledningers plassering på tomten. Kjøper må selv besørge private stikkledninger til de offentlige ledningene samt bekoste tilkobling til det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022 hvor 3 394m² eiendommen er avsatt/utnyttet til erverv, mens 11m² og 22m² er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Avhendingsloven § 3-9 annet ledd fravikes, slik at kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av avtale eller forsømmer sin opplysningsplikt iht. avhendingsloven § 3-7 og 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette hos kjøper. Selger er ikke kjent med og fraskriver seg alt ansvar for eventuell forurensing i eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (takst, salgsoppgave mv.), herunder arealangivelser for eiendommen. Kjøper bærer alene risikoen for at eventuelle utbyggings- eller utviklingsplaner på eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Interessenter oppfordres særskilt til å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Interessenter gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan kjøper fremsette senest innen 1 år etter overtagelse. Med mindre kjøper har tatt forbehold om annet i sitt kjøpetilbud, forutsettes salget/transaksjonen gjennomført uten bruk av "Due Dilligence". Kjøpekontrakt mellom partene vil bli utformet med utgangspunkt i standard kjøpekontrakt for brukt bolig/eiendom, tilpasset de forutsetninger som er lagt til grunn for handelen og som følger av denne salgsoppgaven. Salgsoppgaven (datert .. og ajour per ....) er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Meglerforetaket har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot meglerforetaket. Alle ovennevnte elementer må tas hensyn til ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))   32 890,- (Omkostninger totalt)   582 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  32890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 10. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Kjeller på branntomt av ukjent stand må undersøkes av kjøper.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev