aktiv-eiendomsmegling

Tomt på ca 13 mål for boligutbygging. Beliggende i Heradsbygd ca 7 km fra Elverum sentrum.

 • 2 100 000
 • PRISANTYDNING2 100 000
 • OMKOSTNINGER68 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 168 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT13 113 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  68 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 168 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Mostuvegen, Innlandet

 • Eiendommen ligger i Heradsbygd. Her er det kun en kort spasertur unna den nye barneskolen på Lillemoen (0,6 km) og kun ca. 1,5 km fra barnehage og dagligvarebutikk (Coop prix/bygg mix). Har du behov for å handle litt mer så er det kun ca. 7 km til Elverum sentrum med byfasiliteter hvor du finner kjøpesentre, cafeer, restauranter, sykehus og offentlige kontorer i tillegg til videregående skole og ungdomsskole.

  Er du glad i friluftsliv og trening så er det gode muligheter for det i områdene rundt. Her er det stier og grusveier for løping, sykling, tur og ikke minst flotte langrennsløyper i kort radius fra eiendommen. På andre siden av riksvegen er det en gang- og sykkelsti som tar deg trygt til både Elverum sentrum og videre utover Heradsbygd. Fra eiendommen er det ca. 7 km til et idrettsanlegg hvor det arrangeres en rekke aktiviteter for barn og unge. Jømna/Heradsbygd har et godt drevet idrettslag med mange aktiviteter gjennom hele året. Her er det noe for enhver smak, enten en vil drive med fotball, friidrett, sykkel, langrenn skolekorps eller skyting. Det er også kort veg til golfbanen på Starmoen. I tillegg er det kun en kort kjøretur til fine turopplevelser i Revelberget og Flotsberget med fantastisk utsikt over nærområdene. På sommerstid er det også populært å benytte seg av fine badeområder på Løkenstranda. I tillegg er det flere koselige friområder med både fiske- og rekreasjonsmuligheter langs Glomma.

  Ved riksvegen er det bussholdeplass hvor timebuss mellom Kongsvinger og Elverum har stoppested.
 • Tomt på ca 13.113 kvm for bygging av to- og firemannsbolig, rekkehus eller sammenkjedet småhusbebyggelse. Det er ikke foretatt tomteinndeling. Kjøper står dermed fritt til å påvirke tomteinndelingen.
 • Tomt på ca 13.113 kvm

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Eiendommen er tilknyttet privat veg fra offentlig veg (Solørvegen). Utgifter til snøbrøyting og vedlikehold deles mellom husstandene. Naboeiendommer har tinglyst vegrett over tomten. Eiendommens adkomsveg går over nabotomt.

  Kommunalt vann og avløp går over eiendommen i nord og øst, se vedlagt kart.
 • Det er foreløpig ikke opprettet formuesverdi for tomten.

  Formuesverdien øker ved bebyggelse.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Det er foreløpig ikke fakturert eiendomsskatt for tomten. Dette må imidlertid påregnes, se kommunens retningslinjer for taksering av boligtomter.

  For kostnader rundt oppmåling ved byggesøknad, behandling av bygge- og delingssøknader, samt tilknytningsavgift til vann- og avløp, samt øvrige offentlige avgifter; se kommunens gebyrregulativ.

  Gebyrene er varierende og avhenger ofte av størrelse på bygningene.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Elvia vil i løpet av sommeren og høsten 2021 forsterke eksisterende høyspent og lavspent nett på strekningen Lillemoen skole til Mostugrenda med kableanlegg og oppsetting av flere nye nettstasjoner. Dette er en av flere planer som skal utføres med oppgradering av strømnettet på strekningen Lillemoen skole til Skanshaugen. 22 kv høyspentlinjen i Mostudalen skal fjernes når kableanlegget er ferdig utført.

  Statens vegvesen skal på denne strekningen oppgradere gatelysanlegg til kabelanlegg og stålmaster. Hovedtraseen for kabelanlegget fra Lillemoen skole til Mostue vil ligge langs Rv 2 mot øst. Innkjøringer må graves opp for fremføring av kabelanlegget. Ved graving langs private veger og områder vil grunneier bli kontaktet. Gravestrekningen vil bli satt i stand som før.

  Fiber fra Eidsiva krysser eiendommen, se vedlagte kart.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 900226-1/15, tinglyst den 13.04.1920. Gjelder elektriske kraftlinjer.
  Dagboknr. 902525-1/15, tinglyst den 12.10.1936. Gjelder elektriske kraftlinjer.
  Disse dokumentene har ikke vært mulig å innhente på grunn av alder.

  Dagboknr. 795507-1/200, tinglyst den 19.09.2013. Gjelder best. om vann/kloakkledn.
  Dagboknr. 795507-2/200, tinglyst den 19.09.2013 . Gjelder best. om vann/kloakkledn.
  Dagboknr. 795507-3/200, tinglyst den 19.09.2013 . Gjelder best. om vann/kloakkledn.
  Dagboknr. 795507-4/200, tinglyst den 19.09.2013 . Gjelder bestemmelse om veg.
  Dagboknr. 795507-5/200, tinglyst den 19.09.2013 . Gjelder bestemmelse om veg.
  Dagboknr. 795507-6/200, tinglyst den 19.09.2013 . Gjelder bestemmelse om veg.
  Alle bestemmelsene tinglyst i 2013 står oppført i ett og samme dokument. Vann- og avløpsledninger for naboeiendommene går over eiendommen, og naboene har vegrett over eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

  Dagboknr. 1372495-1/200, tinglyst den 02.11.2021. Gjelder bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg.
  Rettighetshaver: Elvia AS. Rett til etablering av kabelanlegg. Rett til etablering, fornying, ombygging, inspeksjon og vedlikehold. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler.
  Dokumentet fås ved henvendelse til megler.

  Selger opplyser at det har blitt inngått avtale med Bane Nor angående siktrydding. Denne avtalen vil bli tinglyst på eiendommen.
  Dokumentet fås ved henvendelse til megler.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Lillemoen (planid: 2016010), vedtatt 23.11.2016. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (feltnavn: B1) og krav vedrørende infrastruktur (hensynssone H410).
  Reguleringsplanen følger vedlagt.

  Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdelv (planid: KPL 2011-2022) vedtatt 22.06.2011, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligområde - nåværende og LNF-område - nåværende. Områdene rundt eiendommen er regulert til boligbebyggelse og LNF (Landbruk, Natur og Friluft).

  Utdrag fra reguleringsplanen:
  - I forbindelse med byggesøknad skal det foreligge og godkjennes en tomteinndelingsplan.
  - Planen har rekkefølgebestemmelser.
  - Før ny bebyggelse kan tas i bruk på gnr./bnr. 52/23 eller eiendommer fradelt denne, skal det opparbeides ny adkomst fra Mostuvegen som også danner adkomstløsning til gnr./bnr. 36/47. Adkomst er vist med adkomstpil på plankartet. Denne er retningsgivende og kan sidevegs forskyves. Nøyaktig plassering av adkomsten skal framkomme på situasjonsplanen, iht. § 1a.
  - Før ny boligbebyggelse eller nye boenheter innenfor B1 kan tas i bruk skal støyskjerming langs formålsgrensen for feltet være ferdig opparbeidet i sin helhet. Hensyn til støy skal dokumenteres ved søknad om byggetillatelse/rammetillatelse, jf. §1e.
  - Før ny bebyggelse innenfor bl.a. B1 kan tas i bruk skal felles lekeplass innenfor de respektive feltene være ferdig opparbeidet.
  - Innenfor bl.a. B1 tillates to- og firemannsbolig, rekkehus eller sammenkjedet småhusbebyggelse.
  - Maksimal mønehøyde for bolig er 8 meter og 5,5 meter for annen bebyggelse målt til planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maksimal gesimshøyde for boliger er 6 meter og 3,5 meter for annen bebyggelse til planert terrengs gjennomsnittsnivå.
  - Maksimal utnyttelsesgrad er % BYA = 35%.

  Se for øvrig vedlagte reguleringsplan.
 • Gnr. 52 Bnr. 23 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erik Molstad
  Kari Sagen
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev