aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skorpemyr hyttefelt! Tomtenes plassering er kun stipulert av megler.
Velkommen til Skorpemyr hyttefelt! Tomtenes plassering er kun stipulert av megler.

HJELMELAND Skorpemyr hyttefelt tomt H16

Flott hyttetomt i naturskjønne omgivelser i et nyere hyttefelt. Kort veg til både sjø og snø! Mulighet for båtplass.

 • kr 490 000
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 28 220
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 518 220
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt813 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten er byggeklar og uten byggeklausel.

Skorpemyr hyttefelt tomt H16, Rogaland

 • Tomt
  813m²

  Beskrivelse av tomt
  Byggemåte og standard: Alle tomtene er byggeklare uten byggeklausul og blir tilkoblet vann/avløp inkl. i prisen. Man står fritt til å velge type hytte man vil bygge, så lenge man holder seg innenfor kommuneplan og plan- og bygningslovens bestemmelser. § 2. Fritidsbebyggelse a) Fritidsboligene skal ikke bygges nærmere elva enn 50m. Eventuelle graveskråninger skal ikke ha brattere skråningshelning enn 1:1,5-2 og de skal tilsås. b) Fritidsboliger skal ha maksimum 90 m² bebygd areal (BYA). I tillegg kan det bygges 20kvm terrasse uten tak. Gesims- og mønehøyde skal ikke være mer enn hhv. 5,0m og gesims 3,5m målt fra gjennomsnitt planert terreng. Det tillates ikke oppført opphengte eller understøtta balkonger på fritidsboligene. Uteoppholdsarealet skal utføres som terrasse med tilknytning til terreng, enten som planert utegulv i terrenget, eller utformet slik atd et blir god kontakt mellom bygg og terreng. c) For fritidsboliger skal det nyttes materiale tilpasset omgivelser og lokale trekk i byggeskikk. Det skal være naturtilpasset farger og det legges torv på tak. d) Fritidsboligene skal gis en mest mulig skjermet plassering i terrenget. Fritidsboligene bør plasseres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon kan bevares og terrengarbeid avgrenses til et minimum. e) Høyeste punkt mellom terreng og underkant hytte eller fremskutt terrsse, skal ikke overstige 70cm. Det kles mellom søylene. Eventuelle forstøtningsmurer skal kles med eller bygges i naturstein. f) Fritidsboligene skal utføres med radonmembran. For mer detaljert beskrivelse les bestemmelser til reguleringsplan vedlagt i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Skorpemyr Hyttefelt ligger på Hauge i Vadla med utsikt utover mot Jøsenfjorden. Dersom du liker å gå på ski, fiske og bade i fjorden, eller fiske laks i elv, ja da er dette den rette plassen for deg. Feltet ligger like ved lakse elven "Ulla" som renner ut i Jøsenfjorden. Her er det også etablert båtplasser tilgjengelig. Tomtene har en fin beliggenhet i det åpne terrenget. Her ligger du fredelig til omringet av vakker natur og lyden fra elven, samt en nydelig utsikt, hvor du har et glimt av Jøsenfjorden. Området rundt hytte er godt tilrettelagt for et variert friluftsliv både sommer og vinter. På sommeren kan man bade, padle og fiske. Vil du gå en fottur kan du velge mellom kortere turer i rolig terreng, eller en av de mange toppturene som finnes i området. Bla. tur til Igletjørn. Når vinteren kommer er det bare 15 minutter opp til Gullingenområdet. Dette er for mange en viktig innfallsport til Ryfylkeheiene, som i seg selg er attraktivt. På vinterstid er området godt tilrettelagt med flere mil med oppkjørte skiløyper, men det finnes også flere områder for de som vil tråkke sine egne løyper. Gullingen skianlegg er et alpinanlegg med heis og 3 forskjellige vanskelighetsgrader på løypende ned igjen. Her finner du også barneløype og starten på en rekke opptråkkede løyper. Skorpemyr Hyttefelt kan med sin beliggenhet mellom fjord og fjell tilby det beste til enhver årstid. Reisen fra Stavanger gjennom Ryfast tunnelen gir mer fleksibel transport frem til eiendommen og reisetiden antas å være ca 1,5 time fra Stavanger.

  Adkomst
  Fra Stavanger kjører du til Hjelmeland og tar ferjen over til Nesvik. Følg veien fra Nesvik, mot Gullingen, forbi Vadla og ta til høyre ved skilt mot Hauge. Følg veien over broen og videre opp til feltet. Du får nå hyttefeltet på din venstre side. Se skilt.

  Bebyggelse
  Området består av spredt hyttebebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det er ikke slike gebyrer på eiendommen.

  Info formuesverdi
  Finnes ikke på denne eiendommen.

  Andre utgifter
  Det vil påløpe kostnader til brøyting og velforeningsavgift.

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på; oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Rettighet: Bestemmelse om elektriske ledninger, vann/kloakk og vei: Rett til å legge sine private ledningsnett på 32/3, samt foreta nødvendige reperasjoner, vedlikehold og fornyelse. Og rett til tilknyttting på felles VA-anlegget på 32/3.

  Vei, vann og avløp
  Kommunalt vann. Privat renseanlegg. Privat vei. Tilknytnignsavgift og nytt anlegg: kr.60.000,- tilfaller kjøper.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til fritid. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri. Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold: Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Budgivning utenfor forbrukerforhold: Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  28220

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt. Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 5000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift. Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse. Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Nei.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris provisjon kr.30.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.10.900-, oppgjørshonorar kr.4000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.9123,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyr og utlegg ihht. oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev