aktiv-eiendomsmegling

HERNES Bjergaard

Hjørnetomt for boligbygging på Hernes. Rett ved barnehage. Gangveg til skole.

 • kr 590 000
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 30 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 620 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 706 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 590 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000))

  30 892 (Omkostninger totalt)

  620 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Bjergaard, Innlandet

 • Tomt
  1706m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1.706 m². Naturtomt. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligtomten ligger i et boligfelt på Hernes, ca. 6 km fra Elverum sentrum. Tomten ligger rett ved barnehage og har gangveg til Hernes barneskole og Herneshallen hvor det er et godt idrettsmiljø for både barn og ungdom. Hernes Idrettslag har aktive lag innen fotball, håndball, langrenn og skiskyting. I Hernes er det i tillegg mange aktivitet for de yngste på Varden på vinterstid med skikarusell og trening. Varden har et variert løypenett både sommer og vinter. Både tur- og langrennsløyper fører deg forbi Stavåsdammen og i et utstrakt løypenett. Det er kort avstand til Bergesjøen, med badestrand og fine forhold for kanoturer, friluftsliv og fiskemuligheter. I Elverum sentrum finner du byfasiliteter med bl.a. et bredt utvalg av butikker, cafeer, restauranter, bibliotek, bowlinghall, apotek, parker, lekeplasser m.m. Skolebussen stopper like ved eiendommen.

  Diverse
  Eiendommen har foreløpig ikke registrert adresse. Tomten ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon. Tomten ble brukt til bensinstasjon på 1960-tallet og tankene er for lengst fjernet. Det er ikke registrert forurensning i grunnen, men dette kan imidlertid likevel forekomme. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000))

  30 892 (Omkostninger totalt)

  620 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  I 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger: Tilknytningsgebyr: ?Vann for boliger pr. m² beregnet areal : kr 116,- ?Avløp for boliger pr. m² beregnet areal: 182,- Årsgebyr: Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 16,09 (boliger med vannmåler) Avløp pr. m³ målt vannforbruk kr 22,96 (boliger med vannmåler) Vann pr. m² beregnet areal kr 25,74 (boliger uten vannmåler) Avløp pr. m² beregnet areal kr 36,74 (boliger uten vannmåler) Renovasjonsgebyr: ?Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 675,- ?Volumgebyr pr år ved 190 liter restavfall kr 2 990,- ?Leie av 240 liter papirbeholder kr 300,- ?Leie av 140 liter beholder for glass og metall kr 160,- Renovasjonegebyrene avhenger av størrelsen på dunkene. Dette er kun priseksempler på gitte størrelser. ?Årlig feie- og tilsynsgebyr (for et pipeløp) kr 650,- pr år. Per 2020 var eiendomsskatt for ubebygde eiendommer kr. 3 344,- per år. Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Avgiften avhenger av hvilken størrelse boligen får. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.

  Info formuesverdi
  Tomten mangler foreløpig formuesverdi. Formuesverdien vil øke når tomten blir bebygd. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/90/65: 15.10.1951 - Dokumentnr: 2554 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:50
  Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:58
  Bestemmelse om gjerde
  Med flere bestemmelser
  02.11.1951 - Dokumentnr: 2748 - Bestemmelse om gjerde Overført fra gnr 90 bnr 66
  Bestemmelse om vannledning
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.10.1955 - Dokumentnr: 2432 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:71
  Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:77
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.08.1951 - Dokumentnr: 2145 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:90 Bnr:2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 454031 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:90 Bnr:65


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig veg. Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Fremtidig bebyggelse på eiendommen kan legge private vann- og avløpsledninger frem til offentlig nett. Offentlig vann- og avløpsledning går forbi tomten. Se vedlagte kart over kommunalt vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Grindakrysset - Nistilen i Hernes fra 1983. Reguleringsformål for eiendommen er boliger/frittliggende småhus. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel fra 2011, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligområde. Tomten grenser til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) hvor landbruk er dominerende. Tomten grenser også til et område som er regulert til fremtidig boligområde. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Grindakrysset/Nistilen i Hernes, Elverum kommune, plan Nr 5/1982 følger vedlagt. Nedenfor følger utdrag fra planen: Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrenser. Det skal bygges småhus i inntil halvannen etasje. Bygningsrådet kan alternativt godkjenne en etasje m/sokkel der terrengforholdene tilsier dette. Gesimshøyde skal ikke overstige: 4,0 m for en-etasjes hus 5,0 m for en-etasjes hus med sokkel, målt fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse. Bygningene skal ha saltak. Bygningens grunnflate inkl. garasje må ikke overstige 20 % av tomtens nettoareal. Bygningsrådet kan godkjenne endret tomteinndeling innenfor regulert byggeområde. Det må være oppstillingsplass for to biler pr. boligenhet inkl. garasje. Garasje skal være vist ved søknad om byggetillatelse og forutsettes oppført i tilknytning til bolighuset og tilpasset dette med hensyn til materialvalg og utseende. Bygningsrådet kan eventuelt også godkjenne frittliggende garasje hvor dette synes å være mest hensiktsmessig. Farge på hus, samt gjerders utførelse, høyde og farge godkjennes av bygningsrådet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000))

  30 892 (Omkostninger totalt)

  620 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  30892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev