aktiv-eiendomsmegling

HOKKSUND Roseveien 19

Hokksund. Stor boligtomt på Bråtabakken med svært attraktiv beliggenhet

 • kr 2 790 000
 • Prisantydningkr 2 790 000
 • Omkostningerkr 71 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 861 092
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 461 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,00))   71 092,- (Omkostninger totalt)   2 861 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
- Beliggende nest innerst i liten stikkvei uten gjennomgangstrafikk - Lett skrånende tomt - Åpent og vidt utsyn over landbruksarealer

Roseveien 19, Viken

 • Tomt
  1461m²

  Beskrivelse av tomt
  Svakt skrånende boligtomt. Tomten har hittil vært dyrket sammen med tilstøtende landbruksarealer.

  Beliggenhet
  Beliggende i utkanten av Bråtenfeltet, et populært og attraktivt boligområde på Bråtabakken med fritt utsyn over store landbruksarealer. Kort vei til Røren barneskole, barnehage, Eiker Kvikk idrettsanlegg, Kiwi og flotte turmuligheter sommer og vinter. Busstopp få minutter unna. Ca 2 km til Hokksund sentrum med jernbane, ungdomsskole, videregående skole og alle servicetilbud. Enkel adkomst til E-134 til Kongsberg og Drammen/Oslo; ca 15 min med bil til Drammen og ca 20 til Kongsberg.

  Adkomst
  Se kartskisse i annonsen på FINN.no. Ved å trykke på kartet kan du enkelt finne en reiserute til eiendommen. Dersom du har problemer med å finne adressen på kartet, så er siste bebygde eiendom naboen i Roseveien 17.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,00))   71 092,- (Omkostninger totalt)   2 861 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter: Fastledd kr 1 708,75 pluss (58,68 x forbruk i kbm)). Faktureres à konto 3 ganger i året. I tillegg kommer tilknytningsavgift ved nybygg. Renovasjon: kr 3 973,- i 2023 for Standard renovasjon. Feiing: fra kr 716,- pr gang pr pipeløp i 2023. Tilsyn fra kr 1 818,-. Kostnader til felles vedlikehold og brøyting av privat vei må påregnes.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr 476 221,- for 2021.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering fra Skue Sparebank. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3048/77/1181: 06.12.1996 - Dokumentnr: 10718 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:0624 Gnr:77 Bnr:290
  01.01.2020 - Dokumentnr: 995237 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0624 Gnr:77 Bnr:1181
  22.01.1997 - Dokumentnr: 679 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3048 Gnr:77 Bnr:45
  Rettighet hefter i: Knr:3048 Gnr:77 Bnr:232
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Vei, vann og avløp
  Tilknyttet privat vei med tinglyst veirett. Offentlig vann og avløp ligger noen meter inn på tilstøtende eiendom på nedsiden. Det er vanlig å inngå en skriftlig avtale med grunneier om man må legge sine private stikkledninger på annen manns tomt.

  Regulerings- og arealplanner
  Regulert til boligformål i hht 3048-0027 Reguleringsplan for Bråtenfeltet, stf. 22.09.1977; reguleringsplan og -bestemmelser følger vedlagt. Avsatt til boligformål i hht kommuneplanen for Øvre Eiker 2015-2027. Ifølge Øvre Eiker kommune blir reguleringsplanens utnyttelsesgrad på 20% overstyrt av kommuneplanen, som tillater BYA 30%. Området er også regulert til Fareområde høyspenningsanlegg på deler av tomta i hht både reguleringsplan og kommuneplan. Kommunen opplyser at høyspentledningen er flyttet, og at faresonen vil fjernes fra kommuneplankartet ved første anledning. Det er ikke foreslått endring av reguleringsplanen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra eiendommens synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.   Eiendommen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Har eiendommen mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel uten at arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller medhjelperne til selgeren, eller disse har båret seg særlig klanderverdig ad, jf. Avhl. §3-3 (1). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,00))   71 092,- (Omkostninger totalt)   2 861 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  71092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,95% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakke kr 17 875,-, tilretteleggingsgebyr kr 7 500,- oppgjørshonorar kr 5 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 29 900,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Cathrine Mastrup

Megler

Cathrine Mastrup

97 72 86 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev