aktiv-eiendomsmegling
Oversiktsbilde over Hol næringspark.

Maura Hol Næringspark

Hol Næringspark - tomter for lager, industri, hotell, bensinstasjon, mm - beliggenhet v/Gardermoen - kun få tomter igjen

 • 3 500 000
 • PRISANTYDNING3 500 000
 • OMKOSTNINGER35 000
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 535 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT114 136 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  10 000,- (Oppmåling av tomt)
  10 000,- (Fradeling/matrikkel)
  15 000,- (Etablering av næringsforening)
  --------------------------------------------------------
  35 000,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 535 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Oversiktsbilde over Hol næringspark.

Hol Næringspark, Viken

 • Hol Næringspark er et næringsområde under fradeling og opparbeidelse.
  Næringsparken består av totalt 13 næringstomter og 3 tjenestetomter i reguleringsplan for Hol næringspark (N10).
 • Eiendommene er forventet klare for overtagelse ca 2. eller 3. kvartal 2022.
 • Hol Næringspark ligger vest for OSL Gardermoen, og har en svært sentral og enkel atkomst til både E6 og E16 fra Gardermoen, og ligger fint til i utkanten av Maura, i Nannestad kommune. Nannestad kommune og nærområdene er i stadig vekst og ligger ikke langt fra hverken Oslo. Det er mye industri og utbygging i området.
  Det passerer ca 10-11 tusen biler pr døgn gjennom Aamålkrysset /E16. Godt trafikkgrunnlag for flere typer virksomheter.

  Maura er et tettsted med ca 4.400 innbyggere og her finner du både barneskole, flere barnehager, dagligvarebutikker og andre servicetilbud.

  Med bli tar det ca:
  10 min til OSL Gardermoen
  20 min til Jessheim
  35 min til Lillestrøm
  45 min til Oslo
 • Fra E6: ta av til Gardermoen/Nannestad og følg skilt mot Nannestad, deretter Maura. Ta til høyre i rundkjøring på Maura, og du har så Hol Næringspark på høyre hånd.
 • Området og tomten er regulert til følgende byggeområder:

  T1 Bensinstasjon:
  På området tillates oppført bygning for bensinstasjon med tilhørende anlegg. Bygg kan oppføres i en etasje og inntil 6 meters møne. Tillatt grad av utnytting av tomten er 45 % BYA.

  T2 Bevertning:
  På området tillates oppført bygninger for bevertning samt herberge/hotell. Bygg kan oppføres i inntil 12 meters møne. Tillatt grad av utnytting er 65 % BYA.

  T3 Hotell/overnatting:
  På området tillates oppført hotell med tilhørende anlegg. Bygg kan oppføres i inntil 3 etasjer og 12 meter møne. Tillatt grad av utnytting er 45 % BYA. I tillegg kan tillates inntrukket 4. etasje.


  N1 Næringsvirksomhet:
  På området tillates oppført bygninger for næringsvirksomhet innen kontor, overnatting, bevertning, industri og lager. Andel som kan nyttes til kontorvirksomhet beregnes til maksimalt 20 %. Bygg kan oppføres i inntil 11 meters møne og med tillatt grad av utnytting 45 % BYA.

  Før det kan gis igangsettelsestillatelse til utbygging av området skal veien (Diagonalen) være opparbeidet ihht. byggeplanen til Statens vegvesen.

  Det tillates ikke etablert bedrifter som på grunn av støy, forurensning eller lukt vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende områder.

  Det vises til øvrig informasjon i "Planbeskrivelse, rev. A - Hol Næringspark - forslag til reguleringsplan" datert 21.04.2010. Denne kan besiktiges hos megler på forespørsel.

  Infrastruktur:
  Tomten leveres med vann, avløp, strøm og fiber i tomtegrense. Overvann er prosjektert håndtert i åpent anlegg i grøfter og vegmagasin ihht. vedlagte kart. Hver tomteeier må håndtere overvann på egen tomt med evt fordrøyingsbasseng osv. i forhold til eventuelt krav fra VA- avdelingen og byggesak. Tilkoblingsavgifter fra kommunen tilkommer hver enkelt tomteeier.

  Anlegget er prosjektert og under bygging slik at strømforsyningen - kapasiteten for næringsområdet er avklart. Hvis effektbehovet på de enkelte tomtene må økes i forhold til prosjektert/planlagt virksomhet på eiendommen, vil det utløse tilleggskostnader.
 • T1: 3.900 kvm.
  T3: 16.200 kvm.
  N2: 6.400 kvm.
  N8: 4.900 kvm.
  N9: 2.800 kvm.
  N11B: 4.750 kvm.

  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i kvm og er å betrakte som et omtrentlig areal, +/- 5 %. Endringer kan forekomme når tomtene blir oppmålt og fradelt.
  Det må også påregnes at noe av tomtearealet forsvinner til grøfter ihht. prosjekter og overvannshåndtering.
  Selger tar forbehold om arealene nevnt ovenfor.
 • Det er ikke sendt inn søknad om fradeling av de forskjellige tomtene ennå, så det foreligger ikke noe målebrev/matrikkelbrev av hver tomt før dette er behandlet og tinglyst. Det blir sendt inn en delsøknad i løpet av februar og så er det kommunal behandling. Det antas at tomtene er delt og matrikkel foreligger i løpet av mai, men det tas forbehold om kommunal saksbehandling.

  Det må påregnes en geotekniskrapport eventuelt undersøkelse for hver tomt/tiltak ved søknad om ramme og/eller igangsettingstillatelse. Eiendommen ligger under marin grense. Det henvises til gjeldene kommuneplan for Nannestad kommune 2018 - 2035 generelt og punktene 3.2 og 11.1 spesielt.
  Kjøper må påregne kostnader for tiltak i forbindelse med dette. For eksempel oppfylling, massutskifting i forhold til byggets størrelse, fundamentering og vekt, osv.

  Det er på eiendommen Kulturminne sikringssoner med navn "Hol" og "Maura, Hol Østre". Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon. Se vedlagte kulturminnerapport.
 • T1 Bensinstasjon kr. 7.900.000,- + omk.

  T3 Hotell kr. 30.000.000,- + omk.

  N2 Næring kr. 12.000.000,- + omk.

  N8 Næring kr. 9.000.000,- + omk

  N9 Næring kr. 5.000.000,- + omk.

  N11B Næring kr. 9.500.000,- + omk.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomteverdien per tomt.

  Oppmåling kr. 10.000 ,-
  Fradeling/matrikkel kr. 10.000 ,-
  Etablering av næringsforening kr. 15.000 ,-
  Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585 ,-
  Tinglysningsgebyr for pantedokument kr. 585 ,-
  Pantattest kr. 172 ,-

  Totale omkostninger (uten dokumentavgiften) kr 36.342 ,- per tomt.
 • Kommunale avgifter avregnes etter forbruk når eiendommen tas i bruk, og faktureres direkte fra kommunen. For detaljer, oppfordres det til å kontakte Nannestad kommune.
 • Det foreligger ikke eiendomsskatt i Nannestad kommune per i dag.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening/veilag eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Gnr. 149 Bnr. 24 i Nannestad kommune. Eiendommen skal fradeles.
 • Det er privat vei til næringsfeltet, tilknyttet Europaveg.

  Det er pt. en vannledning som leder inn på østsiden av planområdet. Det legges opp til tilkobling i ny vannkum på eksisterende ledning nord av planområdet. Området forsynes med V PE100 Ø250 SDR11 og utstyres med vannmåler iht. ønske fra kommunen. Det legges opp til uttak for slukkevann i brannkummer. For tomten legges det ut stikkledning V PE100 Ø180 SDR11 for uttak av vann til forbruk, sprinkel og ev. ytterligere uttak for slokkevann. Det legges opp til fordelingskum der flere enn en tomt benytter samme stikkledning. Alle stikkledninger terses med endekapper for nødvendig trykkprøving.
  Hovedledning V PE100 Ø250 SDR11 og vannkummer på denne, skal bygges iht. Nannestad kommunes VA-norm og det legges opp til at denne kan overdras til kommunen. Stikkledninger og fordelingskummer eies og driftes privat.

  Det må påregnes ca 3 meter bredde på hver side utifra senter grøft ift. dagens terreng. Løftes terrenget på den enkelte tomt, vil vannveiene beslaglegge mer areal. Vannveier må ha den høyden slik de er prosjektert i dag. De kan derfor ikke justeres da de i dag ligger med minimumsfall.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan bli påheftet servitutter/erklæringer som blir påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen er regulert i reguleringsplan for Hol næringspark (N10), datert 21.04.2010. Eiendommen er hovedsakelig regulert til næringsbebyggelse, annen veigrunn-tekniske anlegg, hotell/overnatting, vegetasjonsskjerm og hensyn friluftsliv. Eiendommen er for øvrig også regulert til grønnstruktur, bevertning, bensinstasjon, parkering, kjøreveg, båndlegging etter lov om kulturminner, frisikt og LNFR.

  Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næringsbebyggelse og eiendommen ligger innenfor område med ras- og skredfare. Det er også avsatt områder under henssynsone H190, H910, fremtidig friområde, nåværende boligbebyggelse og LNFR område.
  Eiendommene ligger i område som i kommuneplanen ligger under marin grense.

  Sone avmerket som Henssynsone H570-2 inneholder gravhaug fra jernalderen og er båndlagt etter kulturminneloven. Før opparbeidelse av byggeområdet N1 skal tiltakshaver sette opp fysisk avsperring langs sonen for å påse av området ikke påføres skade.

  Byggegrenser - interessenter må sette seg inn i byggegrenser på vedlagte tomtekart.
 • Det er konsesjon på eiendommen. Kjøpere må fylle ut egenerklæring om konsesjon.
 • Selgers mangelsansvar reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt, jf. avhendingsloven
  § 3-1. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring.

  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker/gjør handel som ledd i næring, selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhendingsloven § 3-9 andre punktum.
 • Kjøper er forpliktet til å godta de endringer som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte eiendommer uten forutgående varsel til øvrige kjøpere.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • HOL NÆRINGSPARK AS
Knut-Magnus Betten

Megler

Knut-Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev