aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Harehaugveien 116 B - En nyoppført og moderne halvpart av tomannsbolig.
Velkommen til Harehaugveien 116 B - En nyoppført og moderne halvpart av tomannsbolig.

HØNEFOSS Harehaugveien 116 B

Kun én ledig igjen - Innflytningsklar halvpart av tomannsbolig med solrik og familievennlig beliggenhet - Lav dok. avg

 • kr 4 990 000 - 5 650 000
 • Priser fra og tilkr 4 990 000 - 5 650 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 990 000 - 5 650 000
 • Omkostninger fra og tilkr 20 092 - 20 092
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 010 092 - 5 620 092
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til127 - 127 m²
 • Areal bruksareal - fra og til130 - 130 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 130 BNR. 68
 • Informasjon om meglerforetaketHønefoss Eiendomsmegling AS Søndre Torv 4 3510 Hønefoss
 • OppdragsansvarligKari-Beate Myhre
 • Oppdragsnummer1313235002
 • 4.990.000 (Prisantydning) Omkostninger 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 18 750 (Dokumentavgift av tomteverdien) 20 092 (Omkostninger totalt)

Meld deg på visning!

Påmelding
- Fasadetegning Harehaugveien 116 (bolig 3 og 4) -
- Stue i 116 A -

Harehaugveien 116 B, Buskerud

 • Om prosjektet
  I Harehaugveien bygges seks flotte boliger fordelt på tre tomannsboliger. Det er kun én ledig bolig igjen. Bolig nr 4 i 116B har ferdigattest og er klar for innflytning! Hver tomannsbolig får sin tomt fordelt på eget gård- og bruksnummer med seksjonsnummer 1 og 2. Hver boligenhet går over to plan. 1. etasje inneholder blant annet vindfang, 4 soverom hvorav det ene er angitt på tegningene til kommunen som kontor, bad/vaskerom, toalettrom og boder. 2. etasje inneholder kjøkken og stue i åpen løsning med utgang til altan. ? Lekkert lokalprodusert kjøkken fra kvalitetsleverandøren Nybo ? Energivennlig med balansert ventilasjon ? Familievennlig arealeffektiv planløsning ? Ildsted i stue ? Fire romslige soverom ? Lav dokumentavgift Ta kontakt for å avtale visning!

  Priser fra og til
  kr 4990000 - 5650000

  Omkostninger fra og til
  kr 20092 - 20092

  Garasje/parkering
  Det er avsatt 2 utendørs biloppstillingsplasser per bolig. I henhold til tomtenes utnyttelsesgrad er det mulig å sette opp garasje/carport per bolig på 36 kvm.

  Boder
  Hver bolig har to innvendige boder i 1. etasje. Innvendig bod/teknisk rom på ca. 3,6 kvm og bod under trapp på ca. 3,5 kvm

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Bolig nr 4 i Harehaugveien 116B er ferdigstilt og klar for innflytning.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Etter overtakelse skal sameiet/kjøper tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Det er felleseiet tomt for hver av tomannsboligene. Harehaugveien 114 A og B ca. 975 kvm. Harehaugveien 116 A og B ca. 988,5 kvm. Harehaugveien 118 A og B ca. 968,9 kvm. Denne tomten er i dag totalt ca. 1863,90 kvm. Denne tomten skal fradeles senere. Det fradelte arealet er planlagt med fremtidig bebyggelse av 1 enebolig på en etasje med maks mønehøyde 5 meter over tomtens høyeste punkt. Seksjon 1 får vedtektsfestet eksklusiv rettslig disposisjonsrett over vestre del, ca 895 m2 - mellom to grensepunkter, av tomtas uteoppholdsareal. Dette området kan senere fradeles og bebygges uten videre samtykke fra seksjonseier av seksjon 2. Tomten leveres gruset og grovplanert med stedlige masser. Veier og parkeringsareal blir levert ferdig gruset. Hver av tomtene blir organisert som et boligsameie med felles tomt for hver tomannsbolig. Tomtene disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

 • Kjøkken
  Nybo kjøkkeninnredning. Rimini med integrerte hvitevarer

  Bad
  Baderomsinnredning 100 mm, Vikingbad ELI. Vegghengt toalett med åpen spylekant, Bademiljø UNI L. Dusjhjørne Alerna Picto.

  Garderobe-fasiliteter
  Det blir ikke levert garderober.

  Konstruksjon
  Det blir bygget 6 enheter fordelt på 3 stk tomannsboliger. Grunn: Støpt plate på mark.

  Fasade
  Panel.

  Yttertak
  Takstein.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

  Kabel-tv/bredbånd
  Tomrør for trekking av fiber blir lagt inn i alle boligene. Kjøper bekoster selv bestilling/påkobling/abonnement.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er fritak for eiendomsskatt i 2 år fra midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt. Det gjøres oppmerksom på at det deretter vil bli innført eiendomsskatt.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/130/68/1: 14.10.2022 - Dokumentnr: 1164555 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:42 Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:69 Overført fra: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:68 Gjelder denne registerenheten med flere 14.10.2022 - Dokumentnr: 1164555 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:42 Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:69 Overført fra: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:68 Gjelder denne registerenheten med flere 14.10.2022 - Dokumentnr: 1164555 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:42 Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:69 Gjelder også fiberkabel Overført fra: Knr:3007 Gnr:130 Bnr:68 Gjelder denne registerenheten med flere 31.10.2022 - Dokumentnr: 1230070 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/2 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ringerike kommune har utstedt ferdigattest for Harehaugveien 116A og B datert 29.06.2023. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Det må påregnes en årlig avgift ca kr 2 000,- pr. husstand til brøyting av den private veien, samt utgifter til vedlikehold av veien.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommene er uregulert og ligger i et område som i kommuneplan, vedtatt 05.09.2019, er avsatt til boligbebyggelse-nåværende.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20 000,- inkl mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fast pris kr 65 000 per enhet for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke Tilretteleggingsgebyr kr 10 000 pr enhet. Markedsføringspakke kr 19 900 pr enhet. Innhenting av opplysninger kr 2 000 pr enhet. Oppgjørshonorar kr 5 500 pr enhet. Visninger kr 2 900 pr stk. Sikkerhetsstillelse kr 2 900 pr enhet. Grunnboksutskrift per stk kr 350. Servitutter per stk kr 350. Pantedokument med urådighet - Statens Kartverk kr 585 pr enhet. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2 900 per time begrenset oppad til kr 29 000,-. Alle beløp er inkl. mva

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Kari-Beate Myhre

Megler

Kari-Beate Myhre

91 62 43 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev