aktiv-eiendomsmegling
Drone
Drone

INDERØY Nedre Jektvollvegen 21-30

3 stk eiendomstomter i Inderøy kommune. Tomtene ligger i et svært etterspurt boområde på Sundnesnesset.

 • kr 1 450 000 - 1 650 000
 • Priser fra og tilkr 1 450 000 - 1 650 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 450 000 - 1 650 000
 • Omkostninger fra og tilkr 53 292 - 58 292
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 503 292 - 1 708 292
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt809 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 9 BNR. 170
 • Informasjon om meglerforetaketBoli Eiendomsmegling AS, avdeling Steinkjer Torggata 2 7713 Steinkjer
 • OppdragsansvarligGeorg Høin
 • Oppdragsnummer1708235019
 • Fra kr. 1 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000))   53 292,- (Omkostninger totalt)   Fra 1 503 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Ute

Nedre Jektvollvegen 21-30, Trøndelag

 • Om prosjektet
  3 stk eiendomstomter i Inderøy kommune. Tomtene ligger i et svært etterspurt boområde på Sundnesnesset. Tomtene er svakt skrående og ligger med fabelaktige utsiktsforhold mot Trondheimsfjorden. Det er pr. i dag arealer som er benyttet til beite.

  Priser fra og til
  kr 1450000 - 1650000

  Omkostninger fra og til
  kr 53292 - 58292

  Garasje/parkering
  Parkering må etableres på egen tomt. Det er krav i reguleringsplanen om etablering av p-plasser til ny boenhet. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i reguleringsbestemmelser og reguleringsplan for området. Disse følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Tomteareal
  809m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Nedre Jektvollvegen 21: Ca. 859 kvm eiet tomt. Gnr. 9, bnr. 167 i Inderøy kommune Nedre Jektvollvegen 28: Ca. 810 kvm eiet tomt. Gnr. 9, bnr. 170 i Inderøy kommune Nedre Jektvollvegen 30: Ca. 809 kvm eiet tomt. Gnr. 9, bnr. 171 i Inderøy kommune Tomtene er en råtomter og må ryddes/opparbeides av kjøper selv. Selger har ikke foretatt grunnundersøkelser på eiendommen og har ingen kunnskap rundt eventuelle forurensninger, kulturminner, radon, kvikkleireforekomster m.m. Eventuell byggemelding og hva som tillates bygd må selv besørges/avklares av kjøper. Dette er kjøpers risiko.

 • Info om eiendomsskatt
  Videre må det påregnes eiendomsskatt og gebyr for renovasjon og eventuelt feie- og tilsynsgebyr etter kommunens til enhver gjeldende satser.

  Info om formuesverdi
  Foreligger ikke ifølge Skatt-Midt. Blir tillagt ved bygging.

  Velforening
  Det vites ikke om det er fungerende velforening i området og om det er pliktig medlemskap.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5053/9/170: 14.12.1983 - Dokumentnr: 10234 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Gjelder denne registerenheten med flere 09.11.1993 - Dokumentnr: 7798 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Nord-Trøndelag El.verk Overført fra: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Gjelder denne registerenheten med flere 11.02.1997 - Dokumentnr: 747 - Erklæring/avtale Nedlegging av jordkabel Overført fra: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Gjelder denne registerenheten med flere 26.05.2004 - Dokumentnr: 2501 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2013 - Dokumentnr: 822408 - Jordskifte Sak: 1700-2012-0020 Sundnes Overført fra: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Gjelder denne registerenheten med flere 18.08.2021 - Dokumentnr: 1013325 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Elektronisk innsendt 23.08.2021 - Dokumentnr: 1028763 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:1 31.08.2021 - Dokumentnr: 1065734 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:7 Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:20 Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:9 Bnr:167 Gjelder denne registerenheten med flere Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Vann, vei og avløp
  Eiendommene kan tilkobles offentlig vei, vann og avløp. Dette må gjøres og bekostes av kjøper. Ved bygging vil det forekomme gebyr for påkobling av vann og avløp. Det vites ikke hvor stor dimensjonering/kapasitet det er på eksisterende VA-anlegg eller strøm anlegg i området og hvorvidt dette må utbedres/utskiftes i sin helhet ved utvikling av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar. Eiendommene har adkomst via privat veg fra offentlig. Eiendommen har tinglyst adkomsrett over disse parseller. Det må påregnes årlige utgifter til felles vedlikehold og drift av privat veg.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommene ligger regulert under Kommundelplan for Straumen fra 27.06.2012 og er godkjent utnyttet til boligbebyggelse. Reguleringsplan og bestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven. I reguleringsbestemmelsene fremgår bla: Bustadområdet på Sundnesnesset og Røset har ingen plankrav om detaljplan, men det skal byggast einebustadar som er tilpassa eksisterande byggeområde når det gjeld høgde på bygga, volum og eksisterande infrastruktur. Det blir sett mønehøgd til 7, 5m samt ein utnyttingsgrad på 30 % BYA på nye tomter. Interessenter bes sette seg godt inn i gjeldende bestemmelser før eventuelt avleggelse av bud på eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev