aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Industrieiendom på Oppdal

 • 19 000 000
 • BRA 5 124 m²
 • PRISANTYDNING19 000 000
 • OMKOSTNINGER476 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER19 476 342
 • EIENDOMSTYPEIndustrien
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 983
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT15 585 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 19 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  475 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  476 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  19 476 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Bygningsmassen ble i sin tid oppført av Oppdal kommune som også eide eiendommen frem til ca. år 2014. Eiendommen ble bortfestet til Oppdal Pelsdyrfor AL fra ca. år 1987 og frem til 1994 da Norges Pelsdyralslag Gjensidige tok over. Året etter (1995) tok Fjellfor SA over før festeforholdet ble overført til Midt Norsk for SA i 2014. Eiendommen ble senere samme år kjøpt av Midt Norsk For SA.

Eiendommen er oppført i tre byggetrinn.
Byggetrinn 1 (ca. år 1979/83). Byggesak 06.11.1979
Byggetrinn 2 (ca. år 1987/88) Fryselageret utvides med ca. 1100 kvm, og det bygges et ca. 1000 kvm nytt kaldtlager/kjeller.
Byggetrinn 3 (ca. år 2016) Utvidelse med ny vaskehall og takoverbygg/påfyllingslinje.

Eiendommen inneholder følgende:

Kjelleretasje
- Blanderom: Rommet inneholder to store kjøttkverner
- Avfallsrom: Rom for oppbevaring av avfall fra produksjonen.
- Verksted 1: Ligger i den nordvestlige delen av bygget
- Verksted 2: Ligger i den sørøstlige delen av bygget
- Vaskehall 1: Ligger mot nordvest.
- Vaskehall 2: Ligger mot sør øst. Oppført ca år 2016.Gjennomkjøring.
- Melsilorom/påfyllingsløp: Rommet er åpent opp til 1. etasje og inneholder både siloer for ferdigfor/påfyllingssiloer samt melsiloer. Gjennomkjøring.
- Maskinrom: Her står det flere kompressorer til kjøleanlegget
- Teknisk rom1.
- Teknisk rom 2.
- Ventilasjonsrom: Ventilasjonsaggregat.
- Lagerrom v Kyllingmottak:
- Mottak kylling/matavfall: Her er det utstyr til mottak av slakteavfall kylling. Rommet var også tidligere benytter til mottak av matavfall.
- Fyrrom: Varmtvannsberedere osv.
- Lagerrom: Større lagerrom i den nordøstlige delen av bygget

1. etasje:
- Kontordel: Denne delen inneholder kontor, toaletter, kontrollrom, spiserom, garderober, sluse, møterom, arkiv og rekvisita rom
- Lagerrom-nettinglager: denne delen ligger i den nordøstlige delen av bygget.
- Fryserom 1: Eldre del
- Fryserom 2: Nyere del
- Produksjonsrom: Benyttes til frysing/tining av råvarer og tilkjøring forberedelse til kvern.
Oversiktsbilde

Kåsvegen 13, Trøndelag

 • Representanter for selger er Martin Ishoel som er styreleder og Per Magne Sandeggen som er daglig leder.
  Vi hadde i opprinnelsen et møte om eiendommen på mitt kontor den 12.03. De gikk vi igjennom situasjonen og forklarte en god del
  Etter dette hadde vi et møte på eiendommen samt en befaring av de ulike rommene og produksjonsfasilitetene
 • Gnr. 107 Bnr. 24 i Oppdal kommune
 • Dette er et Industribygg som ligger sentralt og lett tilgjengelig på industriområdet i Oppdal. Bygget er oppført i tre byggetrinn og har vært og er i dag benyttet til produksjon av for til pelsdyrnæringen.

  Pelsdyrnæringen i Norge er besluttet nedlagt og Midt Norsk for SA forbereder nå derfor også på en gradvis utfasing av driften slik den har eksistert. Den endelige avslutningen av driften er ikke fastsatt men kan skje allerede ved årsskiftet 2020/2021. Anlegget er bygd opp og tilpasset produksjon av for til pelsdyr.

  Driften på eiendommen skjer i hovedsak på følgende måte:

  Hovedmengden av for til pelsdyr fremstilles/fortæres i høstsesongen. Forut for dette tar anlegget imot slakteavfall både fra kjøtt,- fisk og kyllingproduksjon. Råvarene behandles ved mottak og lagres i fryselager. Ved nødvendig produksjon tas råvarene ut av fryselager til tining i produksjonsrom. Ved oppstart blandes råvarene i kvern og tilsettes nødvendige tilsetningsstoffer og mel fra siloer. Når blandingen er innenfor nødvendige krav flyttes denne opp i siloer som igjen omlastes på bil for utkjøring til kunder.

  I hovedsak består bygget av store fryselager, produksjonsrom/blanderom, verksted, vaskehaller, kontorlokaler og mottaksrom/lager.

  Bygget har en beliggenhet med enkel adkomst direkte fra Kåsvegen/Industrivegen. Eiendommen har nærhet til sentrumsfunksjoner.
 • Diverse mål:
  - Himlingshøyde forkjøkken (produksjonslokale 1. etasje) ca. 3,2 meter
  - Himlingshøyde fryselager (alle) ca. 4,8 meter
  - Portbredde forkjøkken ca. 2,4 meter.
  - Porthøyde forkjøkken ca. 2,5 meter.
  - Portbredde fryselager ca. 2,4 meter.
  - Porthøyde fryselager ca. 2,8 meter.
  - Portbredde vaskehall/lastehall ca. 5,0 meter.
  - Porthøyde vaskehall/lastehall ca.4,2 meter. Innvendig himlingshøyde ca. 4,8 meter.
  - Portbredde gamle vaskehall ca. 6,0 meter.
  - Porthøyde gamle vaskehall ca. 4,0 meter. Innvendig himlingshøyde ca. 4,8 meter.
  - Porter nede under fryselager (5 stk) har bredde ca 5,0 meter og høyde ca 4,0 meter. Innvending himlinghøyde er ca 4,2 meter.

  Øvrig standard på rom er ikke beskrevet. Se forøvrig om søylepunkt som fremgår av plantegninger.
 • Eiendommen ligger sentralt og lett tilgjengelig på Industriområdet i Oppdal. I området er det etablert forskjellige typer virksomhet som blant annet byggevarer, mekaniske verksted, snekkerverksted og steinindustri.
 • Fra Oppdal sentrum, følg E6 sørover ca. 500 meter. Ta til venstre inn på Kåsenvegen og følg denne over jernbanebrua. Fortsett rett frem i krysset og følg Kåsvegen mot øst ca. 250 meter. Eiendommen ligger da på venstre side.
 • Bygningen er satt opp med betongelementer med 6m akse-avstand mellom hver seksjon. Det er da støpte fundamenter under betongsøylene og støpt gulv i hele kjellerareal. Etasjeskille er av støpte betongdragere med påstøp opp mot hovedplan. Yttervegg er av betongelementer i kombinasjon av sandwich elementer. Det er innvendig påforinger på betongdel.

  Taket er for det meste flatt med enkelte deler av saltak. Alt av tak er tekket med papp

  Innvendige delevegger er en kombinasjon av betong/ leca-vegger samt lett vegger i bindingsverk.

  For mer informasjon om byggemåte, se vedlagte verdivurdering.
 • Tomtearealet er basert på matrikkelbrev datert 25.06.2020. Tomten er lett skrånende og er for det meste opparbeidet med asfaltert oppstillingsplass og adkomstvei. Tomten er tilnærmet kvadratisk.
 • Det er opparbeidet store asfalterte parkerings/innkjørings areal til mottakspunkt/porter rundt hele bygningen.
 • Byggetrinn 1 (ca. år 1979/83)
  Byggetrinn 2 (ca. år 1987/88)
  Byggetrinn 3 (ca. år 2016)
 • Kjelleretasje ca. 1974 kvm bruksareal

  1. etasje ca. 3150 kvm bruksareal.

  Arealopplysningene i salgsoppgaven er basert på verdivurdering utført av Takstmann Roar Sørlien. Befaringen ble utført 12.11.2018 og rapporten ble ferdigstilt 04.01.2019.Oppgitt areal er å regne som ca areal. Det er ikke foretatt oppmåling på stedet, men det er oversendt grunnlag fra Martin Ishoel som har tegnet opp bygget.Takstmann har kommentert: Alle rom under 5 m unntatt silorom som er 11 m. Areal medtatt i kjeller også.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid.
 • Eiendommen mangler formuesverdi, dokumentet kan ikke bestilles
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til industri. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde i Oppdal, stadfestet 25.09.1979, gjelder. (1799002). Eiendommen ligger i områder regulert for industri, håndverk, lager og bilservice. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser samt kartutsnitt av kommuneplan og kommuneplan (bestemmelser og retningslinjer) ligger vedlagt i salgsoppgaven. Eiendommen er i matrikkel markert som Bergverk/Industri. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde sist revidert 03.09.1979, Oppdal, gjelder.
  Bebyggelsen høyde og total utnyttelsesgrad skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet, det kan kreves at det utarbeides forprosjekt.
 • Offentlig vei, vann og avløp

  Faste løpende kostnader pr. år:
  Eiendomsskatt ca. kr 60.000,-
  Renovasjon kr 7.020,- ( Driftes og faktureres av Retura)
  Avløpsgebyr vann opptil 240 m3 kr 854,-
  Avløpsgebyr opptil 240m3 kr 820,-
  Feie,- og tilsynsgebyr ( faktureres av TBRT) ca. kr 550,-

  Totalt: ca kr 69 244,-

  I tillegg til dette kommer bruk av vann og avløp, dette beløpet vil variere etter bruk. Historikken fra komtek viser unaturlige høye tall ifølge kommunen, da nåværende eier, har betalt inn store summer på forskudd. Historikken blir derfor ikke helt riktig.
 • Kommunen har oppgitt at det hverken foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på det opprinnelige bygget.
  Det er utstedt ferdigattest på tilbygget datert 29.04.2016
 • Kr. 69 244 pr. år
  De kommunale avgiftene dekker eiendomsskatt, samt fastledd vann og avløp. Renovasjon driftes og fakturere av Retura. Feie- og tilsynsgebyr faktureres av TBRT ( Trondheim Brann og Redningstjeneste) NB!Totalbeløpet vil variere etter bruk.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Kjøper innbetaler 100 % av kjøpesummen ved overtakelse.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til bygget, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Styret i Midt Norsk For SA har besluttet å legge sin eiendom på Oppdal ut for salg og styreleder ved Midt Norsk For SA er gitt fullmakt i den forbindelse. Aksept av bud vil gis med forbehold om behandling av budet i generalforsamling.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå salgsoppgave, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Martin Ishoel
  Midt Norsk for SA
Bjarne Brattbakk

Megler

Bjarne Brattbakk

46 81 93 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev