aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Storgata 72!

Moelv Storgata 72

Innholdsrikt næringsbygg i Moelv - Sentral beliggenhet - Produksjonshaller og flere kontorer.

 • 14 000 000
 • PRISANTYDNING14 000 000
 • OMKOSTNINGER351 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER14 351 342
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 664 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 14 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  350 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  351 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  14 351 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Storgata 72 er en innholdsrik industribygning og som blant annet har blitt brukt i plastproduksjon. Bygningsmassen består av tre bygningsdeler, fra hhv. 1965/1989/2006 og med et totalt bruttoareal (BTA) på ca. 2.614 m². Her har man blant annet tre store produksjonshaller, kantine med kjøkken, flere kontorer, toaletter, dusjrom, kjøkken, møterom, garderobe, vinterhage og flere kott/boder. Felles fyrrom med nabo - som ikke er i drift.

Bygget er inndelt/innredet med kontor-/administrasjonsdeler i begge ender av bygget og produksjonslokaler i midten. Dette gir rom for å benytte hele eller deler av arealet til egen virksomhet og/eller eventuelt leie ut deler av arealet til annen virksomhet. Områdene rundt næringsbygget er utnyttet med forskjellige typer industri, samt forskjellige typer eiendommer som er endret til boligformål i senere tid.

I kommuneplanens arealdel er området eiendommen ligger i avsatt til bybebyggelse. Det er igangsatt arbeider med en ny område-reguleringsplan. Se punktet Reguleringsmessige forhold.

Bygningsdel 1 (kalt Trinn 1 i takstdokument), ble oppført i 1965. Bygningsdelen har innhold fordelt på to plan og inneholder følgende:
1. etasje: Produksjonshall, lakkeringsboks med hengebane, kompressorrom, utgang rampe, nedgang kjeller - BTA 674 m².
Kjeller: Har egen inngang og består av tidligere kontor og sosialrom - BTA 130 m².

Bygningsdel 2 (kalt Trinn 2 i takstdokument), ble oppført i 1989. Bygningsdelen har innhold fordelt på ett plan og inneholder følgende:
Produksjonshall, 4 drifts-kontorer med sosialrom, verksted, delelager og avdelt bearbeidingsrom med sandblåsing - BTA 768 m².

Bygningsdel 3 (kalt Trinn 3 i takstdokument), ble oppført i 2006: Bygningsdelen har innhold fordelt på to plan og inneholder følgende:
1. etasje: Produksjonshall med port og rampe, administrasjonsdel, inngang trapperom, kjøkken, wc bad/dusj, garderober, labratorie, kontorer, kantine med vinterhage og bøttekott - BTA 940 m².
2. etasje: Trapperom/gang, kontorer, kjøkken, wc og kott/arkivrom etc - BTA 102 m².

Eiendommen selges slik den står, uten ytterligere rydding og rengjøring og med alt av inventar.

Bygningsmassen fremstår som normalt vedlikeholdt i relasjon til de forskjellige byggeperiodene og hovedsaklig med standard, innredninger og utstyr fra de respektive byggeår. Noe brukspreget og stedvis påregnelig med noe reparasjoner, utskiftninger og påkostninger, spesielt i eldste delen av byggene. For ytterligere beskrivelse av tilstand samt beskrivelse av utstyr, installasjoner og byggemåte, se vedlagte takstdokument avholdt den 15.08.2019 av Byggpartner K. G. Skjelbostad.

Storgata 72, Innlandet

 • Mjøseiendom AS.
 • Gnr. 381, bnr. 4, fnr. 29 i Ringsaker kommune.
 • Næringseiendom.
 • Eiendommen ligger i et veletablert næringsområde ca. 1 km utenfor Moelv sentrum. Her finner du de aller fleste type butikker og servicetilbud, i tillegg til skyss- og jernbanestasjon med tilknytning til både Trondheim og Oslo. Ikke langt unna eiendommen ligger Mjøsa med båthavner, badestrender og fiskemuligheter. Båthavna har en koselig liten kiosk og pub med servering om sommeren. Moelven ligger midt mellom de tre mjøsbyene Hamar, Lillehammer og Gjøvik og med kun 30 minutters kjøretur til hver av de disse. Med nye E6 og firefelts motorvei fra Moelv til Oslo, er sistnevnte bare en halvannen times kjøretur unna. Med drøye timen til Gardermoen er resten av verden heller ikke langt unna. Det er et godt utvalg barnehager og skoler i Moelv, blant annet en ny barneskole.
 • Festet tomt på 3.664 m², jf. målebrev fra 2006 (basert på tinglyst grensejustering fra 1994). Tomten er opparbeidet med gruset dekke på innkjørselsdel, gårdsplass med transportarealer, samt på biloppstillingsplasser ut for hovedinngang ved adminstrasjonsdel i bygningsdel 3. Belegningsstein ved bi-inngang til samme administrasjonsdel og ved hagestuen. Ut for hovedinngang er det opparbeidet plen, beplantet eiketrær, epletrær og plommetre. Sørvestre del av tomten har gjerde mot tilstøtende eiendom. Ut fra digitalt kart ser det ut som at flis-silo går litt utenfor festet område og inn på bortfesters grunneiendom (kan medføre tillegg i festeavgift).

  Bortfester (grunneier) er Inger Birgitte Dæhlie. Det er etablert festekontrakt for 99 år, gjeldende/regnet fra og med 1946. Årlig festeavgift for 2019 er opplyst til å være kr 1.200,-. Bortfester opplyser at det ved salg vil bli krevd oppregulering av festeavgiften til cirka kr. 12.600,- per dekar (deretter årlig indeksregulering). Bortfester ønsker også å skrive ny festekontrakt, men gjeldende festekontrakt og lovverk gir ingen rett for bortfester til å forlange ny festekontrakt. Ønsker ny eier/fester å videreutvikle eiendommen (alternativt med annen type bebyggelse), kan det likevel være behov for å inngå ny festekontrakt, blant annet å sikre at festeforholdet fortsetter etter utløpsåret 2045. Bortfester har tilbudt en pris på kr 550,- per m² for innløsning. Dette vil gi en innløsningssum for tomten på cirka kr 2.015.000,-.

  Tinglyst festekontrakt (fra 1966) med tillegg/nye vilkår (fra 1969) følger som vedlegg i salgsoppgaven.
 • Gode parkeringsmuligheter på vestre og nordvestre del av tomten.

  Mjøseiendom AS (selger) har tinglyst en personlig rettighet på fnr. 10 (tilstøtende eiendom i øst) i form av adkomstrett frem til eget kontorbygg (østre adminstrasjonsdel) og parkering foran samme bygningsdel. Som nevnt gjelder denne rettigheten kun for Mjøseiendom AS.
 • Eiendommen er per salgsoppgavedato ikke utleid. I det tilfelle selger skulle leie ut deler av eiendommen, vil eiendommen, med mindre annet er avtalt, overtas av kjøper med gjeldende leieforhold. Interessenter bes ta kontakt med selger for å avklare utleiestatus, før bud inngis.
 • Eiendommens formuesverdi er ikke opplyst eller innhentet. Kontakt selger for nærmere opplysninger.
 • Bygningsdel 1 ventileres fra/via varmegjenvinner fra flisanlegg. Bygningsdel 2 og 3 ventileres via separate ventilasjonsanlegg.

  Hovedoppvarming med panelovner i administrasjonsdel i bygningsdel 1. I produksjonslokalene er det elektriske vifteovner. Alle bygningsdelene har installert røropplegg oppunder taket til oppvarming av produksjonsutstyr etc. Administrasjonsdel i bygningsdel 3 har også elektriske varmekabler.
  Det er varmekabler i gulv i hall 2 og 3.
 • Eiendommen selges slik det står - alt i driftsmessig stand. Det som eventuelt ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Smedstadskogen - Vollum, fra 1975 (sist revidert i 1991) og hvor bruken er industriområde. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel for 2014-2025 for Ringsaker kommune. Området eiendommen ligger i er avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg, nåværende.

  Selger har mottatt brev fra Ringsaker kommune (tidlig i 2019) der kommunen varsler oppstart av arbeid for omregulering av området Storgata 78 til 46. Formålet med arbeidet er å utarbeide en ny områdereguleringsplan for Storgata 78 og eiendommene som ligger nordover, til og med boligvegen. Formålet er å tilrettelegge for utvikling av generell by-bebyggelse. Som vedlegg til salgsoppgaven følger notat fra Ringsaker kommune som grunnlag for videre planarbeid. Interessenter må gjøre seg kjent med denne og ved spørsmål om forhold vedrørende arealplan/regulering/omdisponering, bes interessenter om å ta kontakt med Ringsaker kommune, planavdelingen, for nærmere informasjon.

  Kopi av reguleringskart og kommuneplankart er også vedlagt salgsoppgaven. Eksisterende reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til meglerforetaket.
 • Adkomst fra offentlig vei og frem til eiendommen skjer over bortfester grunneiendom. Kostnader til drift og vedlikehold av vei må påregnes.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Mottatte stikkledningskart angir ikke hvor ledningene går.
 • Det ble utstedt ferdigattest for tilbygg fabrikkbygning i 2008. Dette gjelder tilbygg (tidligere omtalt som bygningsdel 3 fra 2006). Det er ikke mottatt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for øvrige bygningsdeler.

  Det er innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være behov for å søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det er kun mottatt byggetegninger for bygningsdel 3. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens totale bygningsmasse er byggemeldt og/eller er i samsvar med eventuelle byggemeldte og godkjente tegninger.
 • Eiendomsskatt utgjør kr 20.083,- for 2019.
  Vann og avløpsgebyr faktureres i 2019 med et fastledd/gebyr på kr 1.550,- pluss kr 68,- per forbrukt kubikk (etter avlest vannmåler).

  I tillegg kommer renovasjon tilpasset drift på eiendommen.

  Kommunale avgifter utgjorde cirka kr 43.000,- i 2018 med den driften som var. Størrelsen på de totale avgiftene vil avhenge av eiendommens bruk og avgiftssatsene justeres/reguleres normalt årlig.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Eier/selger har ikke energimerket bygningsmassen.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Avhendingslovens § 3-9 annet ledd fravikes, slik at kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av avtale eller forsømmer sin opplysningsplikt iht. avhendingsloven § 3-7 og 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette hos kjøper.

  Selger er ikke kjent med og fraskriver seg alt ansvar for eventuell forurensing på eiendommen samt eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder eiendommen.

  Kjøper bærer alene risikoen for at eventuelle utbyggings- eller utviklingsplaner på eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Interessenter oppfordres særskilt til å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Interessenter gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan kjøper fremsette senest innen 1 år etter overtagelse.

  Med mindre kjøper har tatt forbehold om annet i sitt kjøpetilbud, forutsettes salget/transaksjonen gjennomført uten bruk av "Due Dilligence".

  Kjøpekontrakt mellom partene vil bli utformet med utgangspunkt i standard kjøpekontrakt for brukt bolig/eiendom, tilpasset de forutsetninger som er lagt til grunn for handelen og som følger av denne salgsoppgaven. Salgsoppgaven (datert 21.10.2019) er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Meglerforetaket har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot meglerforetaket.

  Alle ovennevnte elementer må tas hensyn til ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mjøseiendom AS Mølstad
Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev