aktiv-eiendomsmegling
Tomtenes plassering er kun stipulert av megler. Tomten nærmest Jøsenfjorden er plassert ned i skråning med en fantastisk beliggenhet.
Tomtenes plassering er kun stipulert av megler. Tomten nærmest Jøsenfjorden er plassert ned i skråning med en fantastisk beliggenhet.

JØSENFJORDEN Skorpemyr hyttefelt 4-19-0022

Hyttetomter i naturskjønne omgivelser i et nyere hyttefelt like ved Gullingen! Mulighet for båtplass. KUN 1 IGJEN!

 • kr 400 000
 • Prisantydningkr 400 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 400 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt257 994.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den tomt. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.10.000,- Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har nå for salg 4 kjekke hyttetomter alle selveide tomter på ca.1 mål.
 • Tomt
  257994.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtefeltet består av 4 selveier fritidstomter med mulighet for båtplass. Tomtene blir levert med veg, vann, strøm og avløp til tomtegrense, og de fleste tomtene har utsikt eller delvis utsikt. Tomtene blir skilt ut fra hovedeiendommen etterhvert som de blir solgt. Alle tomtene er byggeklare uten byggeklausul og blir tilkoblet vann/avløp inkl. i prisen. Man står fritt til å velge type hytte man vil bygge, så lenge man holder seg innenfor kommuneplan og plan- og bygningslovens bestemmelser. § 2. Fritidsbebyggelse a) Fritidsboligene skal ikke bygges nærmere elva enn 50m. Eventuelle graveskråninger skal ikke ha brattere skråningshelning enn 1:1,5-2 og de skal tilsås. b) Fritidsboliger skal ha maksimum 90 m² bebygd areal (BYA). I tillegg kan det bygges 20kvm terrasse uten tak. Gesims- og mønehøyde skal ikke være mer enn hhv. 5,0m og gesims 3,5m målt fra gjennomsnitt planert terreng. Det tillates ikke oppført opphengte eller understøtta balkonger på fritidsboligene. Uteoppholdsarealet skal utføres som terrasse med tilknytning til terreng, enten som planert utegulv i terrenget, eller utformet slik atd et blir god kontakt mellom bygg og terreng. c) For fritidsboliger skal det nyttes materiale tilpasset omgivelser og lokale trekk i byggeskikk. Det skal være naturtilpasset farger og det legges torv på tak. d) Fritidsboligene skal gis en mest mulig skjermet plassering i terrenget. Fritidsboligene bør plasseres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon kan bevares og terrengarbeid avgrenses til et minimum. e) Høyeste punkt mellom terreng og underkant hytte eller fremskutt terrsse, skal ikke overstige 70cm. Det kles mellom søylene. Eventuelle forstøtningsmurer skal kles med eller bygges i naturstein. f) Fritidsboligene skal utføres med radonmembran. For mer detaljert beskrivelse les bestemmelser til reguleringsplan vedlagt i salgsoppgaven. Det skal opparbeides 1,5 parkeringsplass for hver fritidsbolig. Dette inkluderer parkeringsplasser på egen tomt.

  Beliggenhet
  Skorpemyr Hyttefelt ligger på Hauge i Vadla med utsikt utover mot Jøsenfjorden. Dersom du liker å gå på ski, fiske og bade i fjorden, eller fiske laks i elv, ja da er dette den rette plassen for deg. Feltet ligger like ved lakse elven "Ulla" som renner ut i Jøsenfjorden. Her er det også etablert båtplasser tilgjengelig. Tomtene har en fin beliggenhet i det åpne terrenget. Her ligger du fredelig til omringet av vakker natur og lyden fra elven, samt en nydelig utsikt, hvor du har et glimt av Jøsenfjorden. Området rundt hytte er godt tilrettelagt for et variert friluftsliv både sommer og vinter. På sommeren kan man bade, padle og fiske. Vil du gå en fottur kan du velge mellom kortere turer i rolig terreng, eller en av de mange toppturene som finnes i området. Bla. tur til Igletjørn. Når vinteren kommer er det bare 15 minutter opp til Gullingenområdet. Dette er for mange en viktig innfallsport til Ryfylkeheiene, som i seg selg er attraktivt. På vinterstid er området godt tilrettelagt med flere mil med oppkjørte skiløyper, men det finnes også flere områder for de som vil tråkke sine egne løyper. Gullingen skianlegg er et alpinanlegg med heis og 3 forskjellige vanskelighetsgrader på løypende ned igjen. Her finner du også barneløype og starten på en rekke opptråkkede løyper. Skorpemyr Hyttefelt kan med sin beliggenhet mellom fjord og fjell tilby det beste til enhver årstid. Reisetid fra Stavanger til Skorpemyr, ca 2 timer inkludert ferjer. Ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Ryfylke er godt i gang. Den undersjøiske tunellen Ryfast forventes å stå ferdig i 2019 og vil gi vesentlig kortere, og mer fleksibel transport til og fra regionen.

  Adkomst
  Fra Stavanger kjører du til Hjelmeland og tar ferjen over til Nesvik. Følg veien fra Nesvik, mot Gullingen, forbi Vadla og ta til høyre ved skilt mot Hauge. Følg veien over broen og videre opp til feltet. Du får nå hyttefeltet på din venstre side. Se skilt.

  Bebyggelse
  Fritidsbebyggelse

  Diverse
  Tomtene skal fradeles gnr 32 bnr 3 i Hjelmeland kommune: Tomt H5: ca. 1000 kvm Tomt H14: ca. 1000 kvm (SOLGT) Tomt H15: ca. 1000 kvm (SOLGT) Tomt H16: ca. 1000 kvm (SOLGT) På grunn av at fradeling ikke er gjennomført enda så er arealene omtrentlige og noe avvik kan forekomme. Kjøper aksepterer dette. Se kart vedlagt salgsoppgaven. Mulighet å leie båtplass ved småbåthavna i Haugavika.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den tomt. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.10.000,- Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt faktureres direkte fra kommunen og er ikke stipulert enda. I tillegg kommer renovasjonsavgift som innkreves av RYMI og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgift for hytterenovasjon kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.

  Info formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Tomtene leveres fri for pengeheftelser. Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Vei, vann og avløp
  Kommunalt vann. Privat renseanlegg. Privat vei. Tilknytnignsavgift og nytt anlegg: kr.60.000,- tilfaller kjøper.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til LNF og fritid.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, og godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Tomtene kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom tomtene ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold ved tomten kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova kap. IV

  Budgivning
  Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis skriftlig til megler. Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse. Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud. Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den tomt. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.10.000,- Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev