aktiv-eiendomsmegling
Området
Området

KONGSBERG Bergmannsveien

Trollerudmoen - Attraktiv tomt på 5621kvm med enkel adkomst til nye E-134

 • kr 4 500 000
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 113 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 613 842
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt5 621 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)  Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   113 842,- (Omkostninger totalt)   4 613 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Flat tomt med en meget sentral beliggenhet i området, nærhet til påkjørsel til nye E-134. Eiendommen er i dag delvis regulert til boligbebyggelse, men egner seg godt til feks parkeringområde.

Bergmannsveien, Viken

 • Tomt
  5621m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca.5621 kvm. Flat tomt, ikke opparbeidet. Tomten grenser til E-134, og ligger vis á vis Arsenalet. Det er høyspent over del av tomten. Nåværende regulering av tomten er boligbebyggelse. Eventuelle planendring, hviler på kjøper, se ellers under reguleringsbestemmelser.  

  Beliggenhet
  Området Kongsgårdmoen, Moane, og Trollerudmoen nyttes i hovedsak til næringsformål. Eiendommen har en sentral beliggenhet i området med nærhet til påkjørsel til nye E-134.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og næringeiendommer

  Offentlig kommunikasjon
  Bussforbindelse til Kongsberg sentrum og Saggrenda, eller fin gang/sykkelvei til sentrum og Saggrenda.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000,- (Prisantydning)  Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   113 842,- (Omkostninger totalt)   4 613 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse/bruk av eiendommen.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse/bruk av eiendommen.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3006/110/320: 11.06.1974 - Dokumentnr: 2246 - Livsvarig borett - slettes Rettighetshaver STRANNA SELMA 140303 Overført fra: Knr:3006 Gnr:110 Bnr:17 Gjelder denne registerenheten med flere 12.01.1994 - Dokumentnr: 232 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3006 Gnr:110 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 62731 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0604 Gnr:110 Bnr:320 11.05.2023 - Dokumentnr: 491474 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3006 Gnr:8628 Bnr:1 Vederlag: NOK 361 595 Omsetningstype: Annet

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen kan tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplaner, besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id KPLAN2020 - Navn Kommuneplanens arealdel 2022 - 2030 Status Endelig vedtatt arealplan - Ikrafttredelse 22.06.2022 Delarealer Delareal 5 621 m - KPHensynsonenavn H220 Støy Gul sone iht. T-1442¨ Delareal 161 m - arealbruk Veg, nåværende. Områdenavn SV - delareal 938 m - Hensynsonenavn H370_7 -Fare Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Delareal 5 461 m - Arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende. Reguleringsplaner, besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 372R23 - Navn E134 Damåsen - Saggrenda, administrative endringer av delstrekning C Plantype Mindre reguleringsendring - Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 07.04.2022 Delarealer Delareal 157 m - Hensynsonenavn H370_ Faresone Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Delareal 2 128 m - Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse - Feltnavn BF21

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000,- (Prisantydning)  Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   113 842,- (Omkostninger totalt)   4 613 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  113842

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring
  Det kan ikke tegnes boligkjøperforsikring

Dokumenter

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev