aktiv-eiendomsmegling
Boligtomter på Langerudberget.

Kongsvinger Boligtomter Langerudberget

Boligtomter Langerudberget

 • 1 100 000
 • PRISANTYDNING1 100 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 100 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT700 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  1 100 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Boligtomter Langerudberget, Innlandet

 • Utvidelse av etablerte Langerudberget.
 • Selger tar sikte på at området er ferdig fradelt / opparbeidet 1. kvartal 2023. Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.
 • Langerudberget ligger ca. 3km syd-øst for Kongsvinger sentrum. Bybussen går 2 ganger i timen og stanser like ved. Ca 3km til Kongsvinger stasjon som har jevnlig avganger til Oslo. Kort avstand til barnehage, barneskole, samt nærbutikk på Rasta. Barnevennlig boområde med turarealer like i nærheten.

  Kongsvinger by har godt med aktivitetstilbud for både liten og stor. Kongsvinger har svømmehall og flere idrettsanlegg. Her er det muligheter for fotball, håndball, klatring, friidrett med løpebane, amerikansk fotball, og tennis. I byen ellers finnes også dansestudio, Gjemselund fotballstadion, og Kongshallen ishall der det er tilbud om både hockey og kunstløp. Strandpromenaden er et flott sted for en løpetur, og byen har flere treningssentre.

  Det er ca. 90 km til Oslo og ca. 67 km til Gardermoen og ca. 40 km til Charlottenberg.
 • Adkomst fra Tiurvegen.
 • Tomteområdet blir opparbeidet med veier med asfaltdekke og gatelys. Tilknytningspunkt for vann og avløp blir lagt frem til tomtegrense. Fiber legges frem til tomtegrense. Det blir opparbeidet lekeplass på området.

  Tomt 6 og 7 har betegnelsen BFS1, mens tomt 8, 9 og 10 har betegnelsen BFS2.
  På frittliggende eneboliger kan hele, eller deler av boligens underetasje nyttes som egen boenhet. Tomtestørrelsen skal være fra 600 m2 til 1200m2 pr. enebolig, fra 800m2 til 1200m2 pr tomannsbolig. Maks BYA = 30% for eneboliger inkl. evt. sekundærleilighet. Boligene i BFS1-3 skal ha avkjørsel fra o_SKV2. Det tilllates en avkjørsel pr bolig, men ikke egen for sekundærleilighet.
  Reguleringsbestemmelser til detaljregulering 201609 Nedre Langerud ligger vedlagt.
 • Tomtearealer er fra 700 m2 - 756 m2 per tomt. Det gjøres oppmerksom på at dette er ca arealer, da oppmåling / fradeling ikke er foretatt.
 • Tomt 6: ca 730 m2 - Kr: 1.200.000,-
  Tomt 7: ca 756 m2 - Kr: 1.200.000,-
  Tomt 8: ca 704 m2 - Kr: 1.100.000,-
  Tomt 9: ca 704 m2 - Kr: 1.100.000,-
  Tomt 10: ca 700 m2 - Kr: 1.100.000,
 • Parkering opparbeides på egen tomt.
 • Fiber legges frem til tomtegrense.
 • Tomteområdet blir opparbeidet med veier med asfaltdekke og gatelys. Det blir opparbeidet lekeplass på området.
 • Tomt 6: 1.200.000,-
  Tomt 7: 1.200.000,-
  Tomt 8: 1.100.000,-
  Tomt 9: 1.100.000,-
  Tomt 10: 1.100.000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Prosjektert tomtefelt hvor kommunale avgifter ikke foreligger per idag. Etter ferdigstillelse vil det komme avgifter som omfatter vann og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feiing og eiendomsskatt
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Kongsvinger kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre en promillesats av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Tomtene er pr dd. ikke fradelt. Dagens betegnelse er Gnr: 26 Bnr: 311 i Kongsvinger Kommune.
 • Tilknytningspunkt for vann og avløp blir lagt frem til tomtegrense. Vei frem til tomtegrense. Kostnader knyttet til dette er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Kommuneplan. Delareal 46 828 m2. Arealbruk: Boligbebyggelse, framtidig. Områdenavn 48.
  Reguleringsplan Nedre Langerud, detaljregulert.
  Delareal 12 m2. Anne veggrunn - Grøntareal. Feltnavn: o_SVG2
  Delareal: 1 520 m2. Flomfare.
  Delareal 235 m2. Kjøreveg. Feltnavn: o_SKV3
  Delareal 50 m2. Fortau. Feltnavn: o_SF2
  Delareal 2 m2. Frisikt.
  Delareal 1 439 m2. Boligbegyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS3.
  Delareal 2 108 m2. Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Feltnavn BFS2.
  Delareal 1 486 m2. Boligbegyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Feltnavn BFS1.
  Delareal 345 m2. Parkering. Feltnavn f_SPP1
  Delareal 267 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK4
  Delareal 739 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK5
  Delareal 160 m2. Turdrag. Feltnavn. f_GTD1
  Delareal 662 m2. Annen veggrunn - Grøntareal. Feltnavn o_SVG10
  Delareal 89 m2. Turdrag. Feltnavn f_GTD3
  Delareal 572 m2. Annen veggrunn - Grøntareal. Feltnavn o_SVG9
  Delareal 28. Renovasjonsanlegg. Feltnavn f_BRE2
  Delareal: 2 761 m2. Boligbegyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS2
  Delareal 2 256 m2 Boligbegyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS5
  Delareal 103 m2. Turdrag. Feltnavn f_GTD4
  Delareal 2 363 m2. Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse. Feltnavn BG1
  Delareal 689 m2. Gang-/sykkelveg. Feltnavn f_SGS1
  Delareal 27 m2. Renovasjonsanlegg. Feltnavn f_BRE3
  Delareal 2 m2. RPHensynsonenavn: H140-4 RPSikring: Frisikt
  Delareal 4 m2. Fortau. Feltnavn o_SF7
  Delareal 266 m2. Friområde Feltnavn f_GF1
  Delareal 20 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG8
  Delareal 350 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG7
  Delareal 13 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG4
  Delareal 137 m2 Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn f_SVG12
  Delareal 1 403 m2. Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse. Feltnavn BG2
  Delareal 34 m2. Energianlegg. Feltnavn f_BE2
  Delareal 7 m2. RPHensynsonenavn: H140-2. RPSikring: Frisikt
  Delareal 263 m2. Lekeplass Feltnavn f_BLK1
  Delareal 125 m2. Avløpsanlegg. Feltnavn o_SAV1
  Delareal 15 m2. Leskur/plattformtak. Feltnavn o_SP1
  Delareal 897 m2. RPHensynsonenavn: H320_1. Faresone: Flomfare
  Delareal 76 m2. Turdrag. Feltnavn f_GTD2
  Delareal 3 043 m2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS1.
  Delareal 2 843 m2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS4
  Delareal 10 568 m2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS6
  Delareal 4 272 m2. Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Feltnavn BFS3
  Delareal 277 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK2
  Delareal 1 787 m2. Friområde. Feltnavn f_GF2
  Delareal 66 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG3
  Delareal 28 m2. Renovasjonsanlegg. Feltnavn f_BRE1
  Delareal 28 m2. Kjøreveg. Feltnavn o_SKV1
  Delareal 29 m2. Energianlegg. Feltnavn f_BE1
  Delareal 143 m. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG5
  Delareal 50 m. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG11
  Delareal 889 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK3
  Delareal 100 m2. FortauFeltnavn o_SF3
  Delareal 3 107 m2. Kjøreveg. Feltnavn o_SKV2
  Delareal 115 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn f_SVG13
  Delareal 185 m2. Fortau. Feltnavn o_SF8
  Delareal 199 m. Lekeplass. Feltnavn f_BLK6
  Delareal 1 038 m2. RPHensynsonenavn: H560_1. Sone med angitte særlige hensyn: Bevaring naturmiljø
 • For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen.
  Konsesjonsfriheten er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring i strid med plan..
 • Standard kontrakt ved kjøp av tomt skal signeres ved tomtekjøp
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Fast provisjon kr 20 000,- pr solgte tomt.
  Tilretteleggingshonorar kr 5 000,- pr solgte tomt.
  Markedsføring og utlegg til kostpris.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av
  finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Odal Sparebank for et tilbud.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Ole Magnus Huser
Marcus Møllhaug Buringrud

Megler

Marcus Møllhaug Buringrud

40 61 52 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev