aktiv-eiendomsmegling
Stor eiet boligtomt, delvis opparbeidet, nær sjøen i rolige omgivelser.

KRAGERØ Kammerfossveien 32A

Kammerfoss-Kragerø Stor eiet boligtomt, delvis opparbeidet, nær sjøen i rolige omgivelser.

 • kr 450 000
 • Prisantydningkr 450 000
 • Omkostningerkr 27 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 477 392
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 345 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000))

  27 392 (Omkostninger totalt)

  477 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Kammerfossveien 32A - Tomten som tidligere har vært kalt "Eplehagen" ligger usjenert til i Kammerfoss. Tomten er fradelt fra naboeiendommen Haugland hvor de tidligere hadde bl.a mange frukttrær. Hyggelig boområde. Svært barnevennlig. Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. Her er det oppmerkede løyper som strekker seg over store områder. Kort vei til flere dagligvareforretninger, bensinstasjon mm. Ca 5 min kjøring til Kragerø sentrum hvor man finner de fleste fasiliteter. Det er ca 100 m ned til Kammerfosselva som går videre rett ut i sjøen. Her er flotte fiskemuligheter. Ca 5 min. kjøring til barnehage, nyere barneskole på Helle og ungdomskoler i både Sannidal og Kragerø.

Kammerfossveien 32A, Vestfold og telemark

 • Tomt
  2345m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 2345 kvm. ifølge målebrev. Tomten er delvis opparbeidet for boligbyggelig. Det er lagt duk og fylt opp med pukk der den tiltenkte boligen skal bygges. Ifølge tidligere eier er det opplyst om at det er leirgrunn og mulig må påregnes at det borres ned pilarer for å forsterke fundamentet. Gruset adkomst. Sol fra morgen til ettermiddag/ tidlig kveld.

  Beliggenhet
  Tomten som tidligere har vært kalt "Eplehagen" ligger usjenert til i Kammerfoss. Tomten er fradelt fra naboeiendommen Haugland hvor de tidligere hadde bl.a mange frukttrær. Hyggelig boområde. Svært barnevennlig. Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. Her er det oppmerkede løyper som strekker seg over store områder. Kort vei til flere dagligvareforretninger, bensinstasjon mm. Ca 5 min kjøring til Kragerø sentrum hvor man finner de fleste fasiliteter. Det er ca 100 m ned til Kammerfosselva som går videre rett ut i sjøen. Her er flotte fiskemuligheter. Ca 5 min. kjøring til barnehage, nyere barneskole på Helle og ungdomskoler i både Sannidal og Kragerø.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Tomten ligger i et område med spredt boligbebyggelse.

  Diverse
  Det er gitt rammetillatelse 12.09.2013 for nybygg bolig og igangsettingstillatelse 25.10.2913 på denne eiendommen. Dette er ikke godkjent i dag og må søkes opp på nytt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000))

  27 392 (Omkostninger totalt)

  477 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør kr. 378 pr år/2023. Dette omfatter kun eiendomsskatt. Ved bebyggelse av bolig vil det tilkomme kommunale avgifter til feier og renovasjon.

  Info om eiendomsskatt
  Kommunale avgifter utgjør kr. 378 pr år/2023. Dette omfatter kun eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. 5 000 pr. 31.12.2021

  Tilbud lånefinansiering
  Skagerrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3814/71/29: 04.11.1915 - Dokumentnr: 900082 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3814 Gnr:71 Bnr:6 17.09.1996 - Dokumentnr: 2437 - Tinglyst målebrev. Her er det 2 målebrev hvorav det ene gjelder naboeiendommen, G.nr:71, b.nr:26 og det andre gjelder tomten som nå skal selger, G.nr:71, b.nr:29. Denne tomten er målt til 2345 kvm.Målebrev Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 1885474 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0815 Gnr:71 Bnr:29 22.08.2013 - Dokumentnr: 701523 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3814 Gnr:71 Bnr:64 Bestemmelse om overvannsledning. Nabo med g.nr:71, b.nr:64 har gitt rett til å legge overvannsledning fra renseanlegg over denne eiendom på et egnet sted, til G.nr:71, b.nr:29.

  Vei, vann og avløp
  Godkjent adkomst. Statens Vegvesen har godkjent søknad 10.10.2007 om avkjørselstillatelse fra fylkesveg H-252 til denne boligtomten, G.nr:71, b.nr:29. Vilkår for tillatelsen er gitt i hht. bestemmelsene om avkjørsler i vegloven av 21 juni 1963. Følgende vilkår til tillatelsen at bygging av ny avkjørsel gjelder denne spesifikke søknad og er i overensbestemmelse med godkjent skisse/kart. Avkjørsel kan bare brukes til omsøkt formål. Fra vegkant og til punkt i avkjørselen 4 meter fra vegbanekant skal det være ca 65 meter sikt til hver side. Trær og busker i siktsonen skjæres ned. Dersom avkjørsel går over veggrøft, må det under avkjørselen legges rør med minst dia Ø 300 mm. Asfalteres min. 5 meter inn, og i hele avkjørselens bredde. Før arbiedene med avkjørselen påbegynnes, må det tas kontakt med vegvesenet. Borrehull. Kragerø Brønnborring bekrefter 21.10.2013 etter at de har borret at det er god kvalitet på vannet. Tinglyst rettigheter for eier av G.nr:71, b.nr:29 til å legge vannledning fra renseanlegg over eiendommen g.nr:71, b.nr:64. Avløp. Tidligere gitt tillatelse til utslipp for kjemisk/ biologisk renseanlegg med etterpolering. Ihht til tilbakemelding fra Kragerø kommune 23.01.2023 skriver de at det er sannsynlig et minirenseanlegg som vil være beste renseløsning. Det er ingen nye krav som har kommet til for private renseløsninger siden forrige utslippstillatelse ble gitt, og da ser ikke kommunen ingen åpenbar grunn til at en ny søknad vil bli behandlet på annen måte.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er i kommuneplanen arealdel for Kragerø 2018-2030, vist til LNF-område og er et uregulert område. Tomten ligger innenfor 100 meters belte ved Kammerfosselva. Foreligger godkjent rammetillatelse og igangsettingstillatelse datert 25.10.2013 fra Kragerø kommune, for oppsetting av nybygg bolig. Ihht til kommuneplan er arealbruk i Kammerfosselva og område vest for elva avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende sone. Faresone ras -og skredfare. Det kan bli høy vannføring i elva. Det som er nevnt i faresone har ingen konsekvens for denne boligtomten, da den ligger høyt over elva og ras/ skredfaren er på den andre siden av elva og vil ikke berøre denne eiendommen. Ny bolig på eiendommen vil betinge dispensasjon ifra kommuneplanens LNF formål og plan og bygningsloven § 1-8. Saken vil også bli sendt til statsforvalter for uttalelse. Det kan også bli stilt krav om å utarbeide en reguleringsplan.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000))

  27 392 (Omkostninger totalt)

  477 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  27392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjon på kr 39.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Oppdragsgiver betaler oppgjørsgebyr kr: 3800,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke et markedsføringsgebyr på totalt kr. 19800,- som omfatter bl.a 1 annonser i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. dette gebyret inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr. 36250,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket et vederlag på kr. 1500,- pr. time, oppad til kr. 19800,-. Alle beløp er inkl. mva.

Torunn Bakke

Megler

Torunn Bakke

95 14 23 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev