aktiv-eiendomsmegling
Næringsseksjonen ligger i 2. etasje i "bygg B", den østre delen av et større bolig- og næringsbygg.
Næringsseksjonen ligger i 2. etasje i "bygg B", den østre delen av et større bolig- og næringsbygg.

KRAGERØ Løkkebakken 12A

Sentrumsnær næringsseksjon, tidligere legekontor

 • kr 3 800 000
 • BRA 207 m²
 • Prisantydningkr 3 800 000
 • BRAP-rom 207 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 800 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2005
 • Felleskostnader pr. mndkr 7 074
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 3 800 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   108 042,- (Omkostninger totalt)   3 908 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Løkkebakken 12A ligger rett ved Kragerø sentrum. Næringsseksjonen ligger i den østre delen av et større bolig- og næringsbygg. Denne delen av bygningen, kalt bygg B, ble oppført i 2005 og består av 8 seksjoner. Bygget i sin helhet består av parkeringsarealer i underetasje, næring i 1. og 2. etasje og bolig i 3. og 4. etasje. Det er felles trappehus med heis. Denne næringsseksjonen, snr. 8, ligger i 2. etasje. Lokalene står nå tomme, men har frem til i våres vært benyttet til legekontor og omfatter 6 kontorer, gang, venterom, toalett, toalett HC, bod og spiserom. I følge takstmann har enheten god standard, og er tilpasset å huse helserelaterte tjenester. "Senterets" andre næringsarealer benyttes blant annet til treningssenter og kontorer relatert til virksomhet innen helse.
Adkomst til lokalet fra parkeringsplass via dør til heis og trapp til enhetens inngangsdør.

Løkkebakken 12A, Telemark

 • BRA
  207m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Løkkebakken - en attraktiv beliggenhet rett ved Kragerø sentrum. Det er gåavstand til byen og gode kommunikasjonsforhold, med veien til sentrum som går rett forbi.

  Adkomst
  Se kartskisse. I henhold til gjeldende reguleringsplan skal dette sameiet ha rett til kjøring over eiendommen gnr. 39 bnr. 157 og gnr. 39 bnr. 192 i Kragerø, jf vedtekter for sameiet § 16.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av eldre bebyggelse, bolig og næring.

  Konstruksjon
  Bygningen er oppført med bærende konstruksjoner av betong. Det er yttervegger i isolert bindingsverk med trekledning. Bygget har flatt yttertak, tekket med papp. Enheten har malte trevinduer med to-lags glass, produsert i 2005 og ståldør med brannklasse A60S.

  Innhold
  Eiendommen inneholder: 2. etasje: - 6 kontorer - HC-toalett - Gang - Spiserom/møterom - WC - Venterom

  Standard
  Løkkebakken 12 A er en næringsseksjon som ligger i den østre delen av et større bolig- og næringsbygg. Denne delen av bygningen, kalt bygg B, ble oppført i 2005 og består av til sammen 8 seksjoner og utgjør Sameiet Løkkebakken 12 A. Bygget i sin helhet består av parkeringsarealer i underetasje, næring i 1. og 2. etasje og bolig i 3. og 4. etasje. Det er felles trappehus med heis. Denne næringsseksjonen, snr. 8, ligger i 2. etasje. Lokalene står nå tomme, men har frem til i våres vært benyttet til legekontor og omfatter 6 kontorer, gang, venterom, toalett, toalett HC, bod/bøttekott og spiserom/møterom. Når det gjelder innvendige overflater er det gulv med belegg, vegger av malte plater og himlinger med senket letthimling. Næringsseksjonen består av to bad, begge inneholder wc og servant, det ene er tilpasset rullestolbrukere. I underetasjen av bygget har denne seksjonen tilleggsareal i form av felles bod med snr. 2 (den andre næringsdelen i bygget). I følge takstmann har enheten god standard, og er tilpasset å huse helserelaterte tjenester. Enheten er normalt godt vedlikeholdt. Bygget som næringsseksjonen ligger i, bygg B, ble oppført som eget frittstående bygg i 2005. Den eldste delen, "gamlebygget"/bygg A, er oppført på 70-tallet og rommer blant annet treningssenter. Disse to byggene er senere forbundet med "mellombygget" som ble oppført i 2012. "Senterets" andre næringsarealer benyttes blant annet til kontorer relatert til virksomhet innen helse. I "mellombygget" ligger Kafé Multi, som har adkomst i 2.etasje ved siden av denne næringsseksjonen.

  Tekniske installasjoner
  Det er heis i bygget. "Mellombygget" og dette bygget har felles heis opp til 4. etg. Denne heisen er fra 2015.

  Parkering
  Mulighet for leie av parkeringsplass. Det er ca. 65 parkeringsplasser som disponeres av Løkkebakken Eiendom. Disse leies ut delvis på årsbasis og delvis via korttid med parkeringsautomat.

  Diverse
  Om sameiet: Sameiet består av 8 bolig- og næringsseksjoner. Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Sameiet har panterett i hver seksjon for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jfr. eierseksjonsloven §25. Pantekravets størrelse utgjør det beløp for hver bruksenhet som ? dersom ikke lovgivningen anviser et høyere beløp ? svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet, og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet og pålegg gitt av sameiets styre i henhold til disse hjemler. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Innenfor de rammer som fremgår av vedtektene kan sameiermøtet med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for bruken av bruksenhetene og eiendommen for øvrig. Det er forbud mot dyrehold, men dispensasjon kan likevel gis av styret hvis sterke grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til noen ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av utvendige farger etc., kan ikke foretas uten styrets godkjennelse. Styret kan for slike forhold fastsette en samlet plan for bygningen eller deler av den. Oppsetting av parabolantenne eller annen antenne på fasade, tak eller balkong er ikke tillatt uten styrets samtykke. Ledning, rør og lignende nødvendige fellesinstallasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren? Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som er meldepliktige til bygningsmyndighetene, må forelegges for sameiets styre for uttalelse før slik melding kan sendes. Hvis det søkes om endringer som må antas å være av vesentlig betydning for øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse. Slik avgjørelse er bindende for den seksjonseier som måtte ønske å utføre arbeidet. Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet samt eventuell bod som ikke er tilleggsareal (også om denne er utenfor sameiets eiendom), slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for sameiet eller noen annen sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar. Det samme gjelder eventuelle fellesrom som sameiet disponerer utenfor sameiets eiendom for adkomst m.v. til tilviste boder der. Vedtektene er vedlagt salgsoppgave.

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for eierseksjonssameiet (eiendommen er seksjonert og andel av arealet fordeles utifra seksjonsbrøken). I følge tinglyst målebrev datert 15.12.2004 er arealet 265,9 m². Målebrevet er vedlagt salgsoppgave. Denne eiendommen/sameiets tomt, bnr. 233, er senere sammenslått med bnr. 234. Dette utgjør et mindre areal, og utgjør byggets nordøstre hjørne. Tomtens areal er derfor noe større enn hva målebrevet fra 2004 angir. I følge kommunens kartsider er arealet nå 270 m², dette er et usikkert areal. Tinglyst dokument om sammenslåingen er bestilt, men pt ikke mottatt. Bygget utgjør stort sett hele tomten. Utenfor bygget, og utenfor tomtens grenser, er det opparbeidet med asfalterte parkerings- og kommunikasjonsarealer.

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Info formuesverdi
  Formuesverdi er ikke tilgjengelig på eiendommen. Formuesverdien av næringseiendom skal for inntektsåret 2022 som hovedregel fastsettes til 75 prosent av beregnet utleieverdi. For inntektsåret 2023 er det 80 prosent. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen er utleid eller ikke.

  Drifts- og vedlikeholdsavtaler
  Ingen egne drifts- og serviceavtaler.

  Info leieavtaler
  Ingen leieavtaler pt. Siste leieavtale var med Legene i Løkkebakken. Dagens eier kjøpte aksjene i 2020 for kr 4 000 000,- og selger var Legene i Løkkebakken. Avtalen innebar at selger (Legene i Løkkebakken) skulle leie eiendommen frem til flytting i nye lokaler. Leien for 2022 utgjorde totalt kr 469 878,-. Lokalene står nå tomme uten leieinntekter.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen gnr. 39, bnr. 233, snr. 8, er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: HEFTELSER: ERKLÆRING/AVTALE/SEKSJONERING Dok. nr: 438 - 10.02.2005 "Disse seksjoner har tilleggsdel - bygning. Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:2. Gjelder denne registerenheten med flere." Opprinnelig seksjonering over eiendommen fra 2005. Seksjonsnummer 8 (denne seksjonen) er enda ikke opprettet. Viser tilleggsdel til seksjonene og inneholder vedtekter for sameiet. Dokumentet er vedlagt salgsoppgave. GRUNNDATA: RESEKSJONERING/DELING AV SEKSJON Dok. nr: 148298 - 23.02.2011 Reseksjonering fra 2011, der snr. 8 opprettes som ny seksjon fra snr. 2. Opprinnelige seksjon 2 deles i to like deler med en seksjon pr. etasje. Snr. 8 blir i 2.etasje. Seksjonens sameiebrøk er 191/922 og formålet er næring. I underetasje er det tilleggsareal for snr. 2 og 8 i form av fellesbod. RETTIGHETER: BRUKSRETT Dok. nr: 375432 - 14.05.2012 Avtale mellom Sameiet Løkkebakken 12 og Løkkebakken Eiendom AS. Eiere av leilighetene i mellombygget på gnr. 39, bnr. 192 samt leietakere og eiere i de to etasjene med næring på samme sted, har rett til å benytte trappe-/heishuset på gnr. 39, bnr. 233 via de dører som fremkommer på de byggeanmeldte tegninger på mellombygget. På samme måte har sameiet rett til å benytte fellesarealer i mellombygget for å komme til kontorer/møterom/kafé samt gjesterom i mellombygget. Nåværende brukere til trappehuset/heishuset samt nye brukere skal fordele alle kostnader knyttet til trappehuset/heishuset/gang med 50 % på gamle og 50 % på ny. Det kan være strøm, vask, vedlikehold, serviceavgifter med mer. Fordelingen foretas av en representant fra Sameiet Løkkebakken og en representant fra Løkkebakken Eiendom. Dokumentet ligger som vedlegg til salgsoppgave.

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 07.07.2005. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk, men unntak av enkelte forflytninger av innvendige vegger. Godkjente tegninger og ferdigattest er vedlagt salgsoppgave.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Løkkebakken 14 m .fl." og er regulert til "næringsbygg/kontorer og bolig". En liten del av eiendommens nordøstre hjørne ligger på område regulert til "særskilt allmennyttig formål" (bedehus). Dette området omfatter hovedsakelig naboeiendom i sørøst, hvor bedehuset ligger. I reguleringsbestemmelsene står det at for området "næringsbygg/kontorer og bolig" kan bygningen inneholde funksjoner for næringsvirksomhet/kontorer og leiligheter, ev. en kombinasjon av begge formål. Samlet areal for dette formålet er på ca. 3570 m². Maksimal BYA kan være 55 % utnyttelse. Reguleringsplan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. I kommuneplanens arealdel for Kragerø 2018-2030 ligger eiendommen i et område med arealformål "forretninger". En liten del av eiendommens nordøstre hjørne ligger i område med arealformål "offentlig eller privat tjenesteyting". Reguleringsplanen "Løkkebakken 14 m. fl." inngår i Kommuneplanens arealdel og skal fortsatt gjelde.

  Grunnboksdato
  2023-07-04T22:00:00Z

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  3 800 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   108 042,- (Omkostninger totalt)   3 908 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev