aktiv-eiendomsmegling

Kragerø Rådhusgata 2B

Påkostet næringslokale med 7 kontorer og 5 parkeringsplasser i sentrum

 • 5 500 000
 • BRA 306 m²
 • PRISANTYDNING5 500 000
 • OMKOSTNINGER138 872
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 638 872
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 5 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  138 872,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 638 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Seksjonen inneholder:

7 kontorer
Kjøkken
Møterom
2 Wc/garderobe
Inngang, trapperom og entre

Rett på utsiden av døren ligger 5.parkeringsplasser (+1HC plass) som medfølger.

Rådhusgata 2B, Vestfold og telemark

 • Rådhusgata 2 Kragerø AS
 • Gnr. 32 Bnr. 14 Snr. 1 i Kragerø kommune
 • Næring
 • Bygget antas oppført på midten av 1700-tallet, det er ombygd og påbygd ved flere anledninger, siste gang i 2011/2012 da det ble seksjonert og rehabiliteret. Denne seksjon antas å være fra byggår. I fm. rehabiliteringen er det bl.a. blitt byttet vannrør, nytt elektrisk anlegg og fornyelse av innvendgie overflater. Det er 7 kontorer i ulike størrelser, felles kjøkken og møterom. Lyse og pene lokaler i god stand.

  I underetasjen er det 2 toalettrom med flislagte gulv.
 • Eiendommen ligger i Kragerø sentrum. Kragerø er en malerisk, idyllisk liten kystby med et smilende ansikt mot havgapet og små hvitmalte hus og velstelte hager. Kragerø var en av Norges største sjøfartsbyer i siste halvdel av 1800-tallet.
 • Se kartskisse.
 • Opprinnelig en laftet tømmerbygning oppført på 1700-tallet. Gamle branntakster viser at det skjede nesten ingen forandring med huset fra 1785 til like etter 1850. Da ble tømmerhuset fra 1700-tallet jekket opp og fikk en grunnmurt kjeller av gråstein. Bygningen ble i tillegg forlenget, antakelig mot øst, fra de opprinnelige ti meter til nåværende lengde. Utvendig ble eiendommen oppgradert med "tidlig sveitserstil" - blant annet ornamentbåndet med firkløverformer i etasjeskillet mot loftsetasjen.
 • Eiet tomt. Tomten består i hovedsak av bygningsmassen og asfaltert parkering i front av eiendommen. Terrassen på vestsiden ligger på nabotomten, men har i all tid vært benyttet av denne eiendom.
 • Det er 5 tillhørende parkeringsplasser, herunder en HC-plass.
 • Usikkerhet rundt byggeår, antatt oppført midt på 1700-tallet.
 • U.etg: Bra: 28 kvm.
  1.etg: Bra: 278 kvm.
  Totalt: Bra: 306 kvm.

  Arealangivelser er hentet fra arealmåling avholdt 04.06.2022 av takstmann Thomas Kildahl.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt delvis utleid, 4 av 7 kontorer utleid.
  Det er fire leietagere, Keops Utvikling Porsgrunn, Tegneriet Bygg og Interiør AS, Sørnorge Hus og Hytter og Jannecke Stabell As. De betaler hhv. kr.96 840,- 68 220,- ,92 616,- og 66 750,- Prisene inkludere felleskostnader og parkering. Keops og Janneck Stabell leier ikke parkering.

  Leieforholdet med TBID løper ut 2023 med rett til forlengelse for 5 + 5 år. Leieavtalen omfatter 19 kvm, den er fornyet pr. 01.10.2018, og løper til 01.10.2023 med rett til forlengelse for 5 år.

  Leieforholdet med Keops løper ut 2024 med rett til forlengelse for 5 + 5 år. Leieavtalen omfatter 22 kvm, den er fornyet pr. 01.10.2021, og løper til 01.10.2023 med rett til forlengelse for 5 år.

  Leieforholdet med Jannecke Stabell løper ut 2023 med rett til forlengelse for 2 + 2 år. Leieavtalen omfatter 10 kvm, den er fornyet pr. 01.10.2021, og løper til 01.10.2023 med rett til forlengelse for 2 år.

  Leieforholdet med Sørnorge Hus og Hytter AS løper ut 2026 med rett til forlengelse for 5 + 5 år. Leieavtalen omfatter 25 kvm, den er fornyet pr. 01.04.2021, og løper til 01.04.2026 med rett til forlengelse for 5 år.

  Alle leietakere har rett til å bruke av fellesareal: entre, venterom, konferanserom, kjøkken med spiserom, wc og terrasse. Leie av parkering kr.819 eks.mva

  Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Likningsverdi er ikke tilgjengelig på eiendommen.
 • Ventilasjonsanlegg fra Vive AS. Det er serviceavtale på anlegget.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger utenfor regulert område og omfattes av "Sentrumsplanen", som er kommunedelplan for Kragerø sentrum. Eiendommen ligger i et område avsatt til sentrumsformål. Med sentrumsformål menes "forretninger, offentlig og privat tjenesteyting, boligbebyggelse herunder nødvendig grøntareal og ellers funksjoner som naturlig hører i et sentrumsområde", iht. planens bestemmelser. Det står videre at det ikke skal "etableres boliger i gateplan mot" blant annet Rådhusgata.

  Eiendommen ligger også i et område som er angitt som hensynssone. Hensynssonen gjelder bevaring kulturmiljø. Dette er en sone med særlige hensyn, og bevaring av kulturmiljø omfatter "bygninger, haver, parker, friområder, veier/gater, stier og utstyr som belysning, gjerder, trapper o.a." iht. bestemmelsene. Alle søknadspliktige tiltak innenfor hensynssone H570-bevaring kulturmiljø, skal oversendes fylkeskommunen for uttalelse før behandling i kommunen. Endringer og oppføring av bygninger skal skje slik at det ikke bryter med bebyggelsens særpreg eller det omkringliggende bygningsmiljøet.

  I tillegg til bestemmelser inneholder planen estetiske retningslinjer ved endring og utbedring av bebyggelsen.

  Sentrumsplanen legger vekt på byens identitet, særpreg og egenart, men at samtiden også skal kunne komme til uttrykk. I denne forbindelse nevnes blant annet Rådhusgata 2, tidligere Central Hotel, med ombygging og løfting av loftsetasjen for å utnytte bygningen bedre, som et godt eksempel på et av flere vellykkede bidrag i bymiljøet.

  Sentrumsplanen i sin helhet kan fås av megler, eller leses på www.kragero.kommune.no/sentrumsplanen.1819.aspx
 • Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse for rehabilitering/påbygg fra 2012 og 2014. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Kommunale avgifter utgjør kr. 8681 pr år/. 2022
  Disse omfatter vann, kloakk og eiendomsskatt.
 • Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Pr. i dag leies det ut 4 kontorer, hvor to av disse leier parkering. Inntekter pr.mnd: 27.035,-
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
  Nåværende eier betaler ca 26.000 i årlig forsikring. I tillegg betales utgifter til serviceavtale ventilasjonsanlegg. Felleskostnader for sameiet utgjør kr kr 1 500,- pr. mnd
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Rune Brekka
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev