aktiv-eiendomsmegling
Eiendom og båthus

Kragerø skjærgård Tåtøyveien 6

Sjønær enebolig med tilhørende båthus

 • 2 850 000
 • BRA 122 m²
 • PRISANTYDNING2 850 000
 • OMKOSTNINGER87 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 937 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 867
 • AREALP-rom 122 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-))
  --------------------------------------------------------
  87 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 937 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen består av enebolig og bod/utestue, i tillegg til utinglyst rett til brygge og båthus.

Eneboligen inneholder:

1. etasje:
- Entré
- Bad/vaskerom
- Hall
- Soverom
- Kjøkken
- Stue

Loft:
- Gang
- 4 rom benyttet som soverom
- Bad

NB! Rom for varig opphold, f.eks. soverom, har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold, som må være oppfylt. Rom i andre etasje har avvik i form av at vinduene ikke er godkjent som rømningsvei. Dette betyr at rommene ikke er godkjente som soverom.
Eneboligen går over to plan, som antas oppført rundt 1870, senere flyttet til nåværende tomt rundt 1890.

Tåtøyveien 6, Vestfold og telemark

 • Tåtøyveien 6 består av enebolig over to plan, som antas oppført rundt 1870, senere flyttet til nåværende tomt rundt 1890. Det er i nyere tid foretatt tilbygging av bad, soverom og gang. Tilbygget var ferdig ca. 2010. Dette er ikke omsøkt. På eiendommen er det også en bod på 23 m² (ikke omsøkt), og til eiendommen følger båthustomt med båthus på 28 m², som nevnt over.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er utarbeidet av Kragerø Takst v/ Kevin Nielsen, datert 28.04.22. Rapporten er vedlagt salgsoppgave. I følge rapporten har bygningen en normal standard, men bærer preg av vedlikeholdsetterslep og noe gjenstående arbeid.

  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik):
  - Terrasse: Det er ikke montert rekkverk, deler av terrasse mangler rekkverk. Tiltak: Det må monteres rekkverk for å lukke avviket.
  - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Det må monteres rekkverk for å lukke avviket.
  - Bad: Rommet har ikke ventilasjon, det er ingen ventilasjon utover åpning av vindu. Rommet mangler styrt tilluftsventilering. Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør eller lignende.
  - Elektriske anlegg: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Det er synlige defekter på kabler/disse er ikke tilstrekkelig festet.
  - Branntekniske forhold: Brannslokkingsutstyr er eldre enn 10 år.
  - Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Forstøtningsmuren må rives og ny mur bygges.

  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak)
  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er noen råteskader i underliggende bordtekking. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er noe gjenstående arbeid, hjørnekasser mangler. Tiltak: Råteskader trekledning må skiftes ut. Gjenstående arbeider bør ferdigstilles.
  - Vinduer: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glasset. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer må justeres. Alder og tilstand tilsier at de bør skiftes ut.
  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne og lukke. Ytterdør bør justeres. Dørvrider i terrassedør bør utbedres. Tiltak: Dører må justeres.
  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Bygningen ligger i område med liten fare for høye radonverdier. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
  - Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Erfaringsmessig vet man at pipe av tegl har behov for utbedringer etter ca. 50 år. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør planlegges utbedringer av pipe.
  - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Innvendige dører: Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Tiltak: Enkelte dører må justeres.
  - Bad/vaskerom (overflater gulv): Det er påvist avvik på varmekilde. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Tiltak: Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Det må gjøres tiltak på varmekilde.
  - Ventilasjon bad/vaskerom: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Bad (overflater gulv): Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk: Tiltak: Påviste skader må utbedres. Overflater må utbedres eller skiftes. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.
  - Bad (sluk, membran og tettesjikt): Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende tettesjikt/membranløsning.
  - Bad (sanitærutstyr og innredning): Det er påvist skader på innredning. Misfarging av klosett grunnet sopp/algevekst. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Klosettet bør vaskes med klor.
  - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Boligen bør ha ventiler i vegg for tilførsel av friskluft. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  - Drenering/tomteforhold: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er påvist andre avvik: Opprinnelige vegger mot grunn i kjeller er ikke
  fuktsikret, hvilket er en normal tilstand. Vegg på tilbygg mot grunn har synlig knotteplast mot grunn og isolasjon eksponert i friluft. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Knotteplast på tilbygg må festes til vegg med topplist, plasten på dekkes med jord/fyllmasser for å være brannsikker.

  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått tilstandsgrad 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
  - Bad/vaskerom (sluk, membran og tettesjikt): Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Tiltak: Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.


  Historikk
  Huset er det gamle skolehuset på Tåtøy. Det ble bygd rundt 1870, antakeligvis i 1867, året grunnskolen på Tåtøy ble opprettet. Det var rundt denne tiden at bortleie av hustomter, bebyggelse av disse og "den store innflytning" til Tåtøy begynte. Hverken Heuch eller Tønder, de tidligere grunneierne, ville sette bort hustomter. Dette begynte først etter at Tåtøy ble kjøpt av brødrene Ole og Ole Bjørn Thorsen Nesland i 1864. Barneantallet økte, og i 1893 fikk man behov for et større skolebygg. Da kjøpte kjøpmann Anders Knutsen det gamle skolehuset og flyttet det ned der hvor det står i dag. Her drev han landhandel. I 1912 solgte han huset til John Austad, som fortsatte kjøpmannsforretningen i huset. Den ble senere flyttet til nabobygningen i nord og skilt ut som egen tomt. Tåtøy landhandel/matsenter var den siste butikken på Tåtøy og ble revet på 80-tallet.
 • Tåtøyveien 6 ligger nordøst på Tåtøy, rett utenfor Kragerø, med utsikt til sjøen og byen. Stedet kalles Mannodden, etter et hus som sto på denne odden hvor det kun bodde én mann. Mannodden er det sentrale punktet på øya, med det meste av øyas bebyggelse. Her ligger også fergeleiet. Tåtøy er blant de 10 største øyene i Kragerøskjærgården og er en stor og flott øy med mye skog. Den ligger sør for Kragerø, mellom Kragerøfjorden i øst og Kilsfjorden i vest. Det er flotte stier over hele øya, med det høyeste punkt på 94 m.o.h., som blir kalt Utsikten. Det er flott utsikt til havet.
 • Området består av småhus- og fritidsbebyggelse.
 • Se kartskisse. Eiendommen har umiddelbar nærhet til vei. Bilvei/grusvei fra fergeleie på øya.
 • Eiendommen er oppført i trekonstruksjon. Det er veggkonstruksjon av bindingsverk av tre, og tømmer med stående bordkledning og kledning av eternittplater. Takkonstruksjon er av takbukker med åser og bordkledning er lagt i fallretningen. Tilbygg har takstoler av taksperrer med lastoverføring på bærebjelker. Taket er tekket med takstein av betong og har underliggende lekter og bordtak av tre. Deler av tak er tekket med shingel, og har underliggende bordtak av heltre bord. Det er takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål. Pipa er av teglstein og er fra byggeår. Huset har malt ytterdør av tre og balkongdør av tre med innsatt isolerglass. Det er krypkjeller under bygning mot grunn, med adkomst via luke i mur.

  Bod/utestue er fundamentert på mur mot grunn. Konstruksjonen er av bindingsverk av tre med utvendig kledning av tre. Det er takkonstruksjon av tre tekket med shingel og beslag av metall. Det er noen gjenstående arbeider utvendig og innvendig, samt vedlikeholdsetterslep. Bygget er satt opp i 2020. Her sto det tidligere en gammel, falleferdig bod som ble revet og erstattet.

  Antatt byggeår for båthuset er 1950. Bygget har enkel standard, og har et betydelig vedlikeholdsetterslep og må anses som kondemnabel.. Det er konstruksjon av bindingsverk av tre. Bygningen er fundamentert på steinsatt grunn mot sjø. Det er takkonstruksjon av tre tekket med plater av stål.
 • 1. etasje: 68 m² P-rom / 68 m² Bra
  Loft: 54 m² P-rom / 54 m² Bra
  Totalt: 122 m² P-rom / 122 m² Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: Entré, bad/vaskerom, hall, soverom, kjøkken og stue.
  Loft: Gang, 4 soverom og bad

  I følge tilstandsrapport er det påvist avvik i forhold til rømningsvei. Vinduer i annen etasje er ikke godkjent som rømningsvei.

  Arealangivelser er hentet fra tilstandsrapport datert 28.04.2022 av Kevin Nielsen. Arealberegningene er utført iht. NS 3940. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn og varmepumpe.
 • Festet tomt. Tomten er ikke oppmålt, så arealet er usikkert. Det foreligger skylddelingsforretning fra 1944 som beskriver grensene. En parsell på 190 m² har senere blitt skilt ut fra denne eiendommen. Skylddelingsforretningen med den opprinnelige grensebeskrivelsen er vedlagt salgsoppgave. Tomten er ellers flat og består av fjellterreng og plen. Den er inngjerdet, og ut fra gammel grensebeskrivelse og målebrev for nabotomt i nord, stemmer dette omtrentlig med tomtens beskrevne grenser.

  Grunneier: Tåtøy Hovedgård AS
  Festeavgift kr: 2 720,- (inkludert leie av bryggeplassen)
  Utløp av kontrakt: Evigvarende
  Grunnleien: Konsumprisindeksreguleres hvert 10 år, neste gang i 2028

  Transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester. I tillegg har bortfester forkjøpsrett ved salg.

  Til eiendommen følger utinglyst rett til brygge og båthus. Båthuset ligger på gnr. 12, bnr. 372. Båthuset skal følge denne eiendommen, og overdras sammen med denne. Rettigheten er formalisert i 2 avtaler, en fra 1984 og en fra 2003. I avtalen fra 1984 omtales rettigheten som evigvarende. I avtale fra 2003 "tillegg til grunnseddel" utvides retten til å gjelde også "opp til veien i rette linjer langs båthusets langvegger". Selger har benyttet tomt mellom båthuset og veien som lagringsplass. Dette arealet, mellom båthuset og veien festes av Tåtøy Eiendom AS, som er gitt rett til oppføring av næringsbygg rett bak båthuset, hvor veien i dag går. Veien må da legges lengre nord, og vil komme i konflikt med arealet selger har benyttet som lagringsplass.

  I avtale fra 2003 står det også at båthustomten skal fradeles (og følge denne eiendom).

  Grunneier mener at det er avtalen fra 1984 som er praktisert, og at retten dermed er avgrenset til bruk av brygge og båthus.

  Begge avtaler kan fås ved henvendelse megler. Det anbefales at kjøper tar høyde at retten til fradeling, og bruk av tomt til lagringsplass er bortfalt.

  På vestsiden av båthuset er det en bod, denne tilhører nabotomten.
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Offentlig vann og avløp. Tidligere septiktank, eier opplyser at offentlig kloakk ble lagt inn for ca. 15 år siden. Det betales p.t. ikke kommunale avgifter for dette. Årsaken er ukjent.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 427 446 per 31.12.20.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 538 804 per 31.12.20.
 • Kommunale avgifter utgjør kr 11 223,- pr år for 2022.
  Disse omfatter vann, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Utover det som er nevnt under punktet "offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Boligen er oppført rundt 1870, senere flyttet til nåværende plassering i 1893. Det er vanlig at det ikke foreligger ferdigattest for oppføring av bygget på så gamle boliger, kravet om ferdigattest i byggesaker ble innført når bygningsloven fra 1924 trådte i kraft. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest vil det da ikke være mulig å få, og en eventuell søknad vil avvises av kommunen.

  Det foreligger ikke bygningstegninger for boligen. Tidligere svalgang mot sør ble bygd inn med gang og bad rundt 2010. Det foreligger ikke bygningstegninger for dette. Eier opplyser at dette er gjort uten søknad. Utestue/bod ble oppført i 2020. Tiltaket er ikke omsøkt, og kan i ytterste konsekvens medføre krav om tilbakeføring. Dette gjelder også tilbygd areal nevnt over. Det foreligger da heller ikke ferdigattest, eller midlertidig brukstillatelse, for nevnte tiltak.

  Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jf pbl. § 21-10, 1. ledd. Ferdigattest er en bekreftelse på at byggearbeidene er ferdige, og at de er utført i tråd med tillatelse. Dersom det er gjennomført flere søknadspliktige tiltak på eiendommen skal det foreligge ferdigattest for hvert av tiltakene. Tiltak kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest, eller eventuelt midlertidig brukstillatelse. Bruk uten slik tillatelse er ulovlig.

  Det foreligger bygningstegninger fra 2000 for et anneks/verkstedbygning, tenkt øst for boligen. Gamle fotografier og oversiktsbilder viser at det sto et uthus-lignende bygg øst for boligen tidligere. Dette bygget ble aldri oppført/erstattet.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommens (gnr. 12, bnr. 248) grunnboksblad:

  FESTEKONTRAKT
  Dok. nr: 481 - 22.04.1952
  Festekontrakt inngått 21.04.1952, tinglyst 22.04.1952. Opprinnelig årlig grunnleie på kr 30,-, som betales med en halvpart 14. april og 14. oktober, første gang 14. oktober 1946. Grunneier må samtykke til salg eller bortfeste, og har forkjøpsrett. Fester plikter å holde tomten forsvarlig inngjerdet. For nærmere beskrivelse av festeforholdet se under punktet 'tomt'. Festekontrakt er vedlagt salgsoppgave.

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 8 - 06.01.1945
  Skylddeling holdt 29.12.1944 hvor denne eiendommen er skilt ut fra bnr. 1. Grensene beskrives den gang slik: Grensen begynner i tomtas nordøstre hjørne, hvor der i fjellet er nedsatt jernbolt nr. 1. Går derfra i vestlig retning 5,60 m til en i en sementblokk nedsatt jernbolt nr. 2. Går derfra i sydvestlig retning 9,30 m til en i en jordfast sementblokk nedsatt jernbolt nr. 3. Går derfra i en sydvestlig retning 11,60 m til en i en jordfast stein nedsatt jernbolt nr. 4. Går derfra i sydlig retning 9,60 m til en i fjellet nedsatt jernbolt nr. 5. Går derfra i vestlig retning 9,50 m. til en i en jordfast stein nedsatt jernbolt nr. 6. Går derfra i en sydlig retning 4,70 m til en i fjellet nedsatt jernbolt nr. 7. Går derfra i østlig retning, følgende Steinsundveiens veigrøfts nordre side 25,60 m til den støter mot A/S Manoddens dampsags - gnr. 12, bnr. 4 - grense og følger så denne grense tilbake til utgangspunktet.
  Avstandene mellom foranførte jernbolter er paa det nærmeste rette linjer. Eiendommen gis bruksnavnet Austad. Skylddelingsforretning er vedlagt salgsoppgave.

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 2195 - 23.10.1972
  Målebrev for nabo i nord, gnr. 12, bnr. 859, som blir utskilt fra denne eiendommen. Parsellen som blir utskilt har et areal på 190,1 m². Dokumentet er vedlagt salgsoppgave.
 • Eiendommen er regulert til bolig og er en del av reguleringsplan for Mannodden. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et område avsatt til LNFR. Eiendommen ligger innenfor en detaljeringssone som angir at "reguleringsplan skal fortsatt gjelde".

  Iht. reguleringsbestemmelsene skal eiendommene i områdene regulert til boligbebyggelse benyttes til helårsbeboelse. Angående områder for eksisterende bolig omfatter dette eiendommen gnr. 12, bnr. 248 (denne eiendommen) som består av eksisterende bolig. Det står videre i bestemmelsene at "denne kan bygges om og til etter gjeldende regler og det faste utvalg for plansakers skjønn." Reguleringsplan ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Gnr. 12 Bnr. 248 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse 2-3 måneder etter at aksept av bud.

  Selger tar med seg ønskede eiendeler. Det foretas ikke rydding eller nedvask.

  Ovennevnte gjelder dersom annet ikke skriftlig avtales, f.eks. ved at kjøper tar forbehold i fm. budgivning.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,90 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr 3800,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 10 900, som omfatter bl.a. fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 39 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 0,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Fred-Thomas Gundersen
  Merete Hanssen
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev