aktiv-eiendomsmegling
Tomtene ligg flott til, med gode sol og utsiktsforhold sør på Kråko

Fitjar Kråkevegen, tomt 1 og 2

KRÅKO SJØHYTTEOMRÅDE: 2 tomter uten byggeklausul i naturskjønne og sjønære omgjevnader på Kråko Sør!

 • 1 200 000
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER30 000
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 230 000
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 044 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  1 230 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Kråkevegen, tomt 1 og 2, Vestland

 • Velkomen til Kråkevegen, Kråko Sør.

  Tomtene ligg flott til, med gode sol og utsiktsforhold sør på Kråko. Det er kort veg ned til sjøen og flotte turområder rundt.
  Tomtene er merka med skilt og kontaktinformasjon til meklar.


  Kråkevegen, Kråko Sør, tomt 1
  Gnr. 61, bnr. 682
  Tomtestørrelse 1241 m²
  Pris kr 1.200.000,- + omk
  Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa

  Kråkevegen, Kråko Sør, tomt 2
  Gnr. 61, bnr. 683
  Tomtestørrelse 1044 m²
  Pris kr 1.200.000,- + omk
  Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa  Drøymer du om å byggje draumehytta? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld?

  Kråko ligg i Fitjar kommune, og er ei vakker halvøy, utan nokon gjennomgangstrafikk. Området og den storslåtte naturen der byr på mange flotte opplevingar. Det er korte avstandar til Fitjar sentrum (10 min) og Leirvik sentrum på Stord (ca. 30 min). Næraste daglegvarebutikk er Spar i Fitjar sentrum, lokalkjent som Larsen.

  Kråko Sjøhytteområde ligg ein køyretur frå fleire av dei store byane på Vestlandet. Det er ca. 30 min frå Stord, i overkant av ein time frå Haugesund og ca. 3 timar frå Stavanger. Det ligg i underkant av to timer frå Bergen, og frå Sandvikvåg ferjekai tar det ca. 15 min.

  Kråkohalvøya er på ca. 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggjeområda er det sett av romslege areal som ikkje skal utbyggjast. Når området er ferdig utbygd, vil ca 2/3 av samla areal verta verande ubebygd. Pr. mars 2019 er det bygd ut ca 200 hytter/selde tomter i området.

  Kråko har mange opplevingar å by på, for både store og små, enten ein vil sitte inne å lese ei god bok medan ein nyt roen og freden, eller ein vil ut å bade, fiske eller leite etter krabbar i strandkanten. Moglegheitene er mange, og det kan blandt anna nemnast:

  Nokre av opplevingane Kråko har å by på
  - Turmoglegheiter på Kråko
  - Kort veg til Fitjarfjellet
  - Fiske i både sjø og ferskvatn
  - Båt og sjøliv
  - Kajakk
  - Fuglekikking
  - Flotte badestrender
  - Flotte fellesområder og felles samlingspunkt
  - Bryggjekafe på Port Steingard
 • Veletablert fritidsområde beståande av fritidseigedommar, rorbu og naust.
 • rå Fitjar sentrum:

  Ta FV75 vestover mot Vestbøstad , passer Skålevik -Kalveid-Vestbøstad. Etter ein har passert Vestbøstadtjørna på høgre side skal ein køyre ned til høgre ca 3km fra Fitjar sentrum

  Etter ca. 100 m ned bakken tar ein til høgre, her starter Kråkevegen, rett foran Fitjar camping. Følg vegen og ta til venstre etter ca. 500 meter. Følg Kråkevegen ut til Søra-Kråko.

  Tomtene er merka med skilt med tomtenummer, seljar og kontakinformasjon til meklar.

  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning. Møtepunkt for fellesvisning er Port Steingard v/Bryggekaféen
 • Uplanert tomt: Det er lagt vatn, avlaup, straum og fiber til tomtegrensa.
 • Tomt 1: 1241 m²

  Tomt 2: 1044 m²
 • Det er lagt vatn, avlaup, straum og fiber til tomtegrensa.
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Veg, vatn og avlaup er privat, sjå "Faste løpande kostnader". Eigedomsskatt vil bli fakturert av Fitjar kommune etter at fritidseigedommen vert tatt i bruk.

  Eigedomskatten for Fitjar kommune er 2 promille av omsetnadverdien for bustader og fritidseigedommar i 2021. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Beregninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbolig.
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 8.798,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik:

  Årsavgifta for veg, vatn, avlaup, drift og vedlikehald av fellesanlegget er kr. 7.410,- for 2021. Faktura vert sendt ut i april måned, og gjeld for heile året. Alle nye hytter har rett og plikt til å knyta seg til fellesanlegget.
  Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Fitjar er 1.388 kr (per år)

  Kråko Utvikling AS og utbyggjarane har bygd ut og eig felles infrastruktur (veg, vatn og avløp, inkludert renseanlegg) som gjeld heile området. Vederlag for tilknyting til dette er inkludert i tomteprisen.
  Drift og vedlikehald av infrastruktur vert utført av Kråko Utvikling AS. Dette inkluderer vegvedlikehald, snøbrøyting, drift av avløpspumper, og renseanlegg m.v.

  Hytterenovasjon: Det står fylgjande på sim.as sine nettsider: I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det tvungen kommunal renovasjonsordning. Det tyder at alle innbyggjarar i kommunen må vera med i ordninga. Hytteeigarar må vera med i hytterenovasjonsordninga. Renovasjonstilbodet til hyttefolk består i hyttekonteinarar, miljøsentralar og returpunkt for glas- og metallemballasje. Det er kun dei som betalar hytterenovasjonsabonnement som har lov til å bruka hyttekonteinarane.
 • Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette skal bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfriheit
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Utbyggjarane av Kråko, Kråko Utvikling AS seier: Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi nyttar i størst mogeleg grad lokale firma og leverandørar. Vi vil vera her i Kråko sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.

  Straum tilkobling:
  Anleggsbidrag til FItjar kraftlag for straum og målar/målartilkobling utgjer ca. kr. 34.000. Dette betalest av kjøper til Fitjar Kraftlag ved tilkobling til straum.
 • Det er tinglyst ei rekkje servituttar på eigedomen. Desse er i hovudsak knytt til det eldre hovedbruket. Samtlege servituttar er tilgjengeleg hos meklarforetaket
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 200304 "Kråko".
 • Gnr. 61 Bnr. 682 i Fitjar kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger for tomta, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
  Moglegheit for snarleg overtakelse.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud/kjøpsbekreftelsar skal leverrest skriftlig til megler. Benytt Trygg Budgivning for å registrera ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kristoffer Dalen
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev