aktiv-eiendomsmegling
Har du behov for å lagre bobil, båt, amcar eller bare ha en mancave, da har du muligheten her!

Lagerlokaler sentralt på Skarnes

 • 790 000
 • BRA 48 m²
 • PRISANTYDNING790 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER790 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 023
 • FELLESKOST./MND6 000
 • TOMT28 180 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 790 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  790 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fasade.

Disenåvegen 27, Innlandet

 • Sentralt på Skarnes tilbyr nå Skarnes Industrilager AS lagerseksjoner med tilhørende utomhusanlegg og intern infrastruktur. Leveringsbeskrivelsen omfatter generell standard og leveringsomfang for byggene/seksjonene i prosjektet. Tegninger og bilder i salgsoppgaven er illustrasjoner, illustrasjoner av mulig bruk og innredning, leveringsomfang, fargevalg og materialkvaliteter er gjengitt i denne leveringsbeskrivelse.

  Kjøpers bruk: Seksjonene selges som frostfrie lagerseksjoner uten oppvarming, ventilasjon og uten innredning. Det er kjøpers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller evt. regler og forskriftskrav.

  Rør og sanitær: Det fremføres avløp tilrettelagt for WC, samt tilkobling av vann. Begge deler plugget/avstengt. Det installeres private vannmålere i teknisk rom for avregning av vannforbruk/kommunale avgifter.

  Målere til hver seksjon plasseres i hovedtavle felles teknisk rom. Det levers lys på fasade mellom portene som tilkobles felles måler. Det leveres i utgangspunktet ikke lysmaster på p-plass, kun fasadelys. Innredning: Det vil ikke bli levert innredning av noe slag. Illustrasjoner viser mulig bruk.
  Opplegg til bredbånd og tilkoblingskostnader til dette, dekkes av kjøper og er ikke en del av leveransen. Det gjøres oppmerksom på at det legges kun trekkerør inn i hver seksjon, klargjort for fremtidig bredbånd fra evt. lokal tilbyder av bredbåndstjenester.
  Godkjent adresserbart brannvarsling leveres i hver seksjon, tilkoblet felles sentral, forberedt for overføring til brannvesen/vaktselskap. Det levers lys på fasade mellom portene tilkobles felles måler.
 • Salg av 20 (50 % ) seksjoner før igangsettelse av lagerbygget.
 • Næringsbygget ligger i kort avstand til Skarnes sentrum med et rikt utvalg av butikker og servicetilbud. Området har kort vei til skoler for alle alderstrinn, barnehage, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud.

  Næringsbygget ligger ca 45 minutter unna Gardermoen, 20 minutter til Årnes, 20 minutter til Kongsvinger og 60 minutter unna Oslo, samt ca 60 minutter til Charlottenberg.

  Servicetilbud
  Det er togstasjon på Skarnes som går til Kongsvinger og Oslo.
 • Se vedlagte kart. Eiendommen kan fritt besiktiges.
 • Fundament : Byggene fundamenteres på betongsåler og betonggulv på grunn. Isoleres etter gjeldende forskrifter. Det vil ikke bli lagt radonsperre i grunnen. Betongplata glattpusses og støvbindes, men avrettes ikke med avrettingsmasse. Mindre planavvik kan forekomme. Det leveres ikke sluk i gulv, ei heller sluk i port. Det leveres vinkelstål i portåpning for å beskytte betongkant. Isolasjon. Termisk isolasjon leveres i henhold til TEK 17 for krav til frostfritt lager uten oppvarming og i henhold til gjeldende regler for omfordeling av U-verdi. Innvendige skillevegger mellom seksjonene utføres i sandwichelementer i EI 30 brannklasse. Det etableres ikke særskilt lydskille. Foreløpig prosjektering viser: 200mm isolering i tak 300mm i gulv/grunn 120 mm sandwich-elementer i yttervegger. Utvendig overflate Utvendig fasader utføres i Paroc sandwichelementer eller tilsvarende kvalitet i farger omtrent som vist i illustrasjonene. Vindusbeslag, takrenner, nedløp og lignende leveres i tråd med byggets øvrige stil. Yttertak består av isolert taktro med tekking, og innvendig isolert
  taknedløp (uten varmekabel). Det må påregnes at taknedløp føres ned igjennom enkelte seksjoner og at
  disse må være tilgjengelig for ettersyn ved behov. Vinduer Alle vinduer (i store seksjoner - se tegning) leveres i godkjent utførelse og i henhold til
  varmetapsberegning som fastkarm (ikke til å åpne). Dører Sidedører (ved siden av port) leveres lakkert stål i tråd med byggets øvrige stil. Vridere i stål.
  Port Porter leveres som "vedlikeholdsvennlig" port av stål/aluminium som leddport. Elektrisk portåpner med 1 stk. fjernkontroller inngår pr. seksjon.
  Sameiet inngår avtale med portleverandør som tilbyr serviceavtale og vaktordning (ved plutselige servicebehov.)
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser
  eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
  Areal fra 48kvm til 144 kvm.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig
  bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes
  nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet tomt på ca. 28.180 kvm som skal eies av sameiet.
  Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer iht. beskrivelse i prospekt. Det blir asfalterte kjøreareal/biloppstillingsplasser.
  Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt.
  Det tas forbehold om tomtens areal. Tomteareal er basert på oppføring av 3 lagerbygg. Om ikke alle tre byggene blir realisert vil tomten bli fradelt og denne eiendom vil få en hensiktsmessig del av gnr 40 / bnr 156.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
 • Hver seksjon disponerer 5 m foran egen port/ seksjon til parkering ved opphold/arbeid i seksjonen.
 • Opplegg til bredbånd og tilkoblingskostnader til dette, dekkes av kjøper og er ikke en del av leveransen. Det gjøres oppmerksom på at det legges kun trekkerør inn i hver seksjon, klargjort for fremtidig bredbånd fra evt. lokal tilbyder av bredbåndstjenester.
 • Det leveres ikke noen form for oppvarming. Det gjøre oppmerksom på at ved gitte temperatur/ klimaforhold, kan kondens oppstå ved port/dør og andre konstruksjoner. Dette kan reduseres/ unngås ved enkel oppvarming/temperering med vifteovn. Det leveres ingen form for ventiler eller ventilasjon.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig
  mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke
  er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal
  utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Se til enhver tid gjeldende prisliste. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på de til enhver tid usolgte seksjoner.
  Lager 48 kvm: kr 790.000,-
  Lager 72 kvm: kr 1.090.000,-
  Lager 96 kvm: kr 1.450.000,-
  Lager 144 kvm: kr 2.190.000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK ...,- pr kvm BRA for boligen. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. ..,- pr. kvm. BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
  Forskudd felleskostnader kr 3 000,-
  Tinglysningsgsbyr for skjøte kr 585,-
  Tinglysningsgebyr og attestgebyr
  for hvert pantedokument kr 585,-
  Gebyr for pantattst kr 206-
  Dokumentavgift kr 750,-
  (avgiftsgrunnlag kr 30.000,- pr snr)
  Totale omkostninger utgjør kr 5126,-.

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysningstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t er tomteverdien antatt å være kr kr 1.200.000,-.
  Avgiftsgrunnlaget er det samme for alle snr uavhengig av eierbrøk. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på
  tinglysningstidspunktet. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.
  Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført ifelles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr 6.000,- pr. år uavhengig av størrelse på seksjon, og skal dekke bl.a. byggets forsikring, forretningsførsel av sameiet, brøyting/strøing/feiing, felles
  strøm/ utelys, vedlikehold fellesareal osv. 50 % av stipulerte årlige felleskostnader kreves inn ved overtakelse for å sikre
  oppstartskapital til sameiet. Utbygger betaler felleskostnader for usolgte seksjoner ved ferdigstillelse.
  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er
  basert på erfaringstall. Utbygger kan på vegne av sameiet inngå avtale om overføring av evt. alarmsignal til brannvesen eller
  annen sentral på vegne av sameiet for inntil 3 år. Dette inngår som del av felleskostnadene.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. x,- pr. BRA for vann og avløp. Renovasjon pr. husstand stipuleres til ca. kr. x pr. mnd.
  Kommunale avgifter vil bli fakturert den enkelte seksjonseier. For detaljer, oppfordres det til å kontakte kommunen. Kommunale gebyrer for vann og avløp, avregnes etter forbruk i den enkelte seksjon. Det monteres egen vannmåler for hver seksjon i teknisk rom. Det tas forbehold om at enkelte kommuner
  fakturerer seksjonseier direkte for kommunale avgifter.
 • Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Pr idag er det 6 promille i eiendomsskatt på næringsbygg i Sør-Odal kommune.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie. Sameie: Tomten vil bli organisert som ett eller flere seksjonssameier. Veiareal som ikke overtas av kommunen, vil bli tillagt fellesarealet, med felles rett til bruk og felles plikt til drift og vedlikehold. Eiendommene blir seksjonert og hver seksjon får bruksrett til parkeringsplass o.l. fastsatt i
  vedtektene. Utbygger forbeholder seg retten til å etablere flere seksjonssameier, felles vel, veilag eller annen formålstjenlig organisering av evt. fellesanlegg eller områder. Utbygger forbeholder seg også retten til å endre antall byggetrinn (bygninger). Se utkast til situasjonsplan. Det henvises til utkast til vedtekter for ytterligere informasjon om sameiet. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av
  eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for
  sameierne. Forretningsfører Valg av forretningsfører foretas av selger for minimum første driftsår.
 • Valg av forretningsfører foretas av selger for minimum første driftsår.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Eierseksjonen kan leies ut av den enkelte seksjonseier.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er
  forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse. Forsikring av bygget gjøres av sameiet og inngår i felleskostnadene. Eier må selv
  forsikre inventar o.l. i egen seksjon. Bygget er fullverdiforsikret av selger frem til opprettelse av sameie. Etter overtakelse skal sameiet tegne
  egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før selger avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innboog løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr 40 bnr 156
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via XX. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
  Eiendommen ligger til offentlig veg.
  Eiendommen er ikke tilknyttet vann eller avløp.
  Den enkelte seksjonseier må selv søke om å får koblet på avløp og tilknyttet vann.

  Offentlig tilknyttet vei frem til interne stikkvei inne på industriområdet. Det vil bli tilrettelagt for vann og avløp til hver seksjon. Utbygger besørger tilkobling til hovedvann og avløp til bygget, mens vann og avløp til den enkelte seksjon leveres avstengt/plugget, klargjort for senere installasjon. Kjøper må selv bestille tilkobling hos kommunen, og foreta nødvendige tiltak i den forbindelse
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
  Seksjonen overtas med påhvilende servitutter mv. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på seksjonen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Følgende er tinglyst på eiendommen: Eventuelle pålegg: Privat vei/tinglysninger Kjøper gjøres oppmerksom på at det kan
  bli tinglyst på den enkelte eiendom, rettigheter og plikter i forhold til felles vei, vann/avløpsnett , realsameie osv. herunder eierforhold og drift av disse. Se situasjonsplan. De felles veier som ikke vil bli overtatt av kommunen, driftes og vedlikeholdes av sameiet. Dette gjelder alle interne veier og plasser. Kommunen eller andre kan ha tinglyst rett til ledningsnett ol. på eiendommen
 • Eiendommen ligger i et område regulert til industri og omfattes av reguleringsplanen Skarnes del 1 og 2.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig. Det er gitt rammetillatelse til 3 lagerhaller 10.11.2021.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Igangsettelse av prosjektet forutsetter 50 % forhåndssalg. Frist for forhåndssalg settes til 12 måneder fra 1.4.22. Dersom dette ikke oppnås står
  utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Selger skal uten ugrunne opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

  Selger tar følgende forbehold i tillegg for gjennomføring av avtalen:
  - At Selger oppnår en for Selger tilfredsstillende avtale med entreprenør.
  -At Selger oppnår en for Selger tilfredsstillende finansiering av prosjektet.

  Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for bygging og utfisjonering av selskapet som selges, og eventuell
  justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta
  mindre endringer av plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger, i slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveranse - beskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen erbegrenset til denne. Byggenes endelige plassering på
  tomten, og innbyrdes plassering kan bli endret under detaljprosjektering. Alle opplysninger gitt i denne
  salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,forutsatt at det ikke reduserer den
  generelle standard vesentlig.Utbygger tar forbehold om bruk av tekniske løsninger, plassering av vinduer og lignende som følge av
  branntekniske krav, offentlige pålegg eller som følge av øvrige krav som kan oppstå. Videre tas det
  forbehold om tilleggsdelenes/tomtenes endelige størrelse som fastsettes ved endelig seksjonering. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Strømforsyningsskap kan plasseres innenfor de enkelte eierseksjonene. I nye bygg, kan svinnriss i overgang tak/vegg, hjørner vegg og rundt vinduer, som følge av ytterligere uttørking, vindeller snøpåkjenning forekomme og er normalt. Dette er ikke å anse som senere mangel.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige
  og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på lagerenheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for seksjonen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar
  med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og
  forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil
  ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
  Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke
  har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsavnsvarlig for ett uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Skarnes Industrilager As
Rolf Wegar Gundersen

Megler

Rolf Wegar Gundersen

98 25 93 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev