aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sjuvasshallen 43
Velkommen til Sjuvasshallen 43

LAMPELAND Sjuvasshallen 43

*NY PRIS!* Flott tomt på Blefjell - Godkjent byggesøknad foreligger og 70% av tilkobling til vann og avløp er betalt

 • kr 590 000
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 31 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 621 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt970.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Gode sol- og utsiktsforhold!

Sjuvasshallen 43, Viken

 • Tomt
  970.3m²

  Beliggenhet
  Hyttetomta har en flott beliggenhet i et populært område på Blefjell. Det er kort avstand til løypenettet med vakre skiløyper direkte inn i fjellet, både til Strutåsen, Solobua, Vassholet og til Bletoppen. Det er også kort vei til Gvelven kro, Blefjellheisen, Blestua, Blestølen og Borges Fjellhandel hvor det finnes sesongåpne butikker, kiosker og kaféer. På sommerhalvåret kan Blefjell by på fine fotturer innover fjellet med både og fiske- og bademuligheter. Kjøretid ca. 1,5 time fra Oslo, Tønsberg og Sandefjord. 1 time fra Drammen. Det er ca. 35 min til Kongsberg som byr på mange tilbud innenfor aktiviteter og handling, i tillegg til populære Kongsberg Skisenter.

  Adkomst
  Følg riksvei 40 fra Kongsberg mot Flesberg. Ta så av til venstre mot Blefjell. Etter ca. 3 km ta av mot Blefjell S hvor det er en automatisk veibom som betales til Youpark (kr 75,- per passering, mulig å kjøpe årsabonnement). Følg Søre Blevegen opp til det store krysset og ta til høyre inn på Sjuvasslivegen, ta deretter til høyere like før du kommer til Blefjellheisen. Veien inn mot tomten ligger da på høyre side og er merket med Aktiv-skilt. Se vedlagt kart for nærmere beskrivelse eller skriv inn adressen på google maps.

  Bebyggelse
  Det er vei fram til tomten, vann- og avløp ligger i tomtegrensen mens det er kort avstand til tilkobling for strøm. Tilkoblingsavgifter tilkommer. Grunneier opplyser om at det blir en avgift for fremføring av strøm på ca. kr. 40.000,-. Det foreligger tillatelse fra kommunen om oppføring av ny fritidsbolig. Se vedlagt vedtak om tillatelse. Det vises til reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene om grad av utnytting og byggehøyder: Det kan oppføres 1 hytte + 1 uthus/anneks på inntil BYA = 20 m2. I tillegg skal det settes av plass til 2 biloppstillingsplasser på 15 m2 hver, per tomt/festetomt. Garasje/carport tillates ikke oppført. Alt regnes med i grad av utnytting. Grad av utnytting: Byggeområde A, B og C: BYA= 150 m2 Byggeområde D: BYA= 150 m2 Mønehøyde måles fra gjennomsnitt ferdig planert terreng. For alle områdene gjelder at hoveddelen av bygningen skal ha maksimal gesimshøyde 3,6m og maksimal mønehøyde 5,6m. Innenfor A, B og C tillates ikke oppført hytter med tverrloft oppstugu/ramloft (hytta ligger i område C). Grunnmurhøyde skal ikke overstige 1 m. Hyttene kan ha lave terrasser (maks 0,5 m over terrenget) på inntil 30 m2. Se vedlagt reguleringsbestemmelser for nærmere informasjon.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ca. Kr. 2 619 pr. år Inkluderer renovasjon, branntilsyn og feiing.

  Info om eiendomsskatt
  Det kommer eiendomsskatt på fritidsboligen når den er tatt i bruk.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr 34 787 per 2020

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Rettigheter på andre eiendommer: 16.09.1993 - Dokumentnr: 5394 - Bestemmelse om vannrett rettighetshaver: Knr:3050 Gnr:13 Bnr:28 Bestemmelse om parkering Bestemmelse om utslipp av spillvann

  Vei, vann og avløp
  Vei: Tomten er tilknyttet privat vei. Det foreligger innvilget søknad om dispensasjon for å anlegge ny adkomstvei til eiendommen, dette vil være en stikkvei som går fra den nye veien på nedsiden av tomten (se vedlagt dokument). Grunneier opplyser om at veiretten koster kr. 100.000,- og ny stikkvei inn til tomta (ca. 30 meter) koster ca 50.000,-. Eksisterende vei bort til hytta er betalt av de andre hyttene i området og de opplyser om at ny tomteeier kan kjøpe seg inn på denne veien til kr. 100.000,-. Vann og avløp: BLEVA har utslippstillatelse i område og det foreligger tilknyttningsavtale med de. Selger har betalt 70% av tilkoblingsavgiften til avløpsanlegget (ca. 165 000,-). Resten av betalingen vil bli fakturert når tilkoblingen er ferdig, dette må betales av kjøper. Årlig vederlag for drift og vedlikehold av hovedanlegget (årlig kostnad) utgjør kr. totalt kr. 8.200,- inkl. mva. Dette kan kreves når BLEVA har klargjort anlegget til hytta. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: Vann- og avløp for de enkelte fritidseiendommene skal tilknyttes fellesanlegg i henhold til en helhetlig godkjent vann- og avløpsplan for et større område, basert på hydrologiske undersøkelser. For de områdene hvor det på bakgrunn av en slik helhetlig vurdering planlegges fellesanlegg for vann- og avløp tillates ikke enkeltløsningerfor ny eller eksisterende fritidsbebyggelse, som ikke allerede har gyldig utslippstillatelse etter forurensingsloven.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan: Planid: 2012001 Plantype: Detaljregulering Planstatus: Endelig vedtatt arealplan Lovreferanse: PBL 2008 Plannavn: Sjuvasslia Hyttefelt Ikrafttredelsesdato: 2014-06-26 Reguleringsplan under arbeid: Planid: 2021001 Plantype: Detaljregulering Planstatus: Planlegging igangsatt Lovreferanse: PBL 2008 Plannavn: Sjuvasslia hyttefelt 2021 Ifølge reguleringskartet er det regulert inn noen flere tomter i dette området. Disse er merket i reguleringsplankartet og kan finnes på hjemmesiden til Flesberg kommune, eller ta kontakt med megler for mer informasjon. Reguleringsbestemmelsene ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  31792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev