aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Østsinnivegen 263!
Velkommen til Østsinnivegen 263!

LANDÅSBYGDA Østsinnivegen 263

Landbrukseiendom i rolige omgivelser i Landåsbygda - koselig tun med enebolig, låve og uthus.

 • kr 2 200 000
 • BRA 186 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 72 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 272 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 936
 • Soverom2
 • ArealP-rom 116 m²
 • Tomt207 101 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Velkommen til visning i Østsinnivegen 263! Her finner du et hyggelig gårdstun omringet av jordbruksarealer og skogsområder. Eiendommen trenger litt kjærlighet, men her er det masse potensiale til å skape en flott plass. Eneboligen er over to etasjer og kjeller, og fremstår i lysmalte flater. Stort kjøkken som har godt med skap- og benkeplass. Romslig stue med store vindusflater som slipper rikelig med dagslys inn. Lun og god atmosfære med vedfyring. Det er 2 soverom i boligens andre etasje. Skråhimling. Kjeller har bodeplass og godt med oppbevaringsmuligheter. Veranda ved inngangspartiet hvor man kan nyte solrike dager og kose seg. Stor låve og uthus på tunet. Tomt med plen og gruset gårdsplass. Eiendommen er konsesjonspliktig. Det er driveplikt på jorda. Skogbruksplan foreligger.
Meget landlig og rolig beliggenhet i Landåsbygda.

Østsinnivegen 263, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 186 kvm Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
  Primærrom
  1. etasje: 116 kvm P-rom inneholder: 2. etasje: 2 soverom, trapperom og gang. 1. etasje: Kjøkken, stue, bad/ vaskerom, toalettrom, trapperom, hall m/ trapp og vindfang. Kjeller: Kjellertrapp.  Tomt
  207101m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med gressplen og beplantning. Gruset adkomst og gårdsplass. Eiendommen ble etablert 12.04.1939. Skylddeling Bruksnavn: DAMLI. Skylddelingen viser et utskilt areal på ca 203 daa. Dette avviker noe fra tomtestørrelse oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen/ kommunens matrikkelkart og gårdskartet fra NIBIO med et areal på ca 207 daa.   Arealer hentet fra digitale matrikkelkart og vedlagte gårdskart: Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Det foreligger senknigsplan fra 1989 og grøfteplan fra 1984. Kontakt megler for info rundt disse. I følge kommunen foreligger det en skogbruksplan fra 2014. Kartet og bestandsopplysningene i denne planen er ikke oppdatert. En av de to teigene som ligger inne i skogbruksplankartet er nylig solgt, slik at eiendommen har bare en teig pr. nå. Det opplyses også om skogfondskonto med saldo på 18 285 kroner pr. juni 2023. Skogfondsregnskapet viser at siste hogst var i 2018, og at det er foretatt planting etter hogst, antagelig samme høst. Skogfondsregnskapet viser ingen annen aktivitet siden 2014. Vurdering av behov for ungskogpleie, og ettersyn av plantingen fra 2018 bør nok foretas ganske snart. Ellers ser det ut til å stå igjen litt skog i hogstklasse IV, men dette står hovedsakelig på myrlendte områder. Altså betinget av vinterdrift, eventuelt. Iht til landbrukstakst datert 22.05.2023 av Ole Harald Hoel påpekes følgende: Jordbruksarealene ligger i 3 teiger rundt gårdstunet. Arealet er svakt skrånende med god arrondering. Dyrket areal har jordkvalitet og beliggenhet som gjør det egnet til grasproduksjon. Dreneringstillstand er ikke kjent. Kalktillstanden er ikke kjent. Eiendommen har ikke anlegg for vanning, men opplyst av hjemmelshaver at det er mulig å ta vann fra elv til vanning. Jfr. Forskrift om floghavre § 5, skal det opplyses om det finnes floghavre på eiendommen. Det er ikke kjent om det finnes forkomst av floghavre og/ eller hønsehirse på eiendommen. Dyrket areal er benyttes til produksjon av gras. Basert på jordkvalitet og beliggenhet, er dyrket areal egnet til gras- og kornproduksjon. Avlingspotensialet er vurdert til å ligge i området 380-450 FEm pr daa. Skogbruksplan fra 2014 foreligger og er benyttet videre med følgende korreksjon: Teig nr 1 i skogbruksplanen er solgt og er ikke del av eiendommen, dette ivaretas i videre vurdering av skogen. Korrigert tilvekst i følge skogbruksplan er 51 m3 /år. Korrigert produksjonsevne i følge skogbruksplan er 53 m3 /år. Skogarealene er fordelt på en teig med beliggenhet i tilknytning til gardstunet. Arealet har arrondering som er egnet for maskinell tømmerhogst. Stående volum alle hogstklasser er pr 2016 2049 m3 Sluttavvirkning 2018 1100 m3 Framskrevet volum alle hogstklasser pr 31.12.2022 1200 m3 Beregning av stående volum er basert på framskriving av skogbruksplan fra 2014. Det er gjennomført nyplanting etter hogst med 7000 planter i 2018. Innestående saldo på skogfond 01.01.2023 er kr 18 285,-. Ingen deltakelse i veglag. Ingen MIS figur er registrert på eiendommen. Det er ikke rødlistede arter registrert på eiendommen. Ingen fredet/ vernet areal på eiendommen. For ytterligere arealbeskrivelser, produksjonsevne, verdiberegninger, etc henvises det til vedlagte landbrukstakst.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landbruksområde med skog/ spredt bebyggelse i Landåsbygda. Landåsbygda er et lite tettsted i Søndre Land kommune. Fine tur- og rekreasjonsmuligheter i området med nærhet til store skog- og markaområder. Kort veg til idyllen ved Landåsvatnet hvor man kan bade og fiske. Området har flere flotte turstier og et stort utvalg av skogsbilveger du kan utforske. Det er ca 3,5 km til barnehage og skoler. Det er ca 10 km til Odnes hvor man bl.a finner bensinstasjon, Bjørnen kafèteria og Sagvika badplass ved Randsfjorden. Til Dokka, hvor man finner de fleste fasiliteter er det ca 14 km. Her finnes flere små kjøpesentre og diverse butikker, samt hyggelige kaféer og spisesteder. I Dokka finnes også vinmonopol, apotek, frisør, kino, bank, post i butikk, mv. Landsbyen Dokka er en levende landsby med hyggelige arrangementer hele året. Her arrangeres bl.a. vintermarked, landsbymarkeder, landsbyfest og julemarked. Dokka Camping arrangerer flere dansefester og konserter i løpet av året. Til Gjøvik sentrum med alle byfasiliteter er det ca 30 km. Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

  Adkomst
  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

  Bebyggelse
  Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen: - Bygningsnr. 157669591 - Våningshus - 1 boenhet - Bygningsnr. 157669605 - Hus for dyr/landbr.lager/silo - Bygningsnr. 157669613 - Hus for dyr/landbr.lager/silo - Bygningsnr. 157669613-1 Tilbygg - BRA 155 m2 Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport. Det er spredt boligbebyggelse og landbruk i området rundt.

  Byggemåte
  Boligen er fra 1936, tilbygget og modernisert opp igjennom tiden. Bygningen fremstår som vedlikeholdt og tatt vare på. Kostnader til løpende vedlikehold må likevel påregnes, likeså utskiftninger og moderniseringer. Bygningen er oppført etter den byggeskikk og de krav som var gjeldene på oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres avvik fra normal tilstand. Det meste om følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner og nedløp i lakkert metall. Veggene har konstruksjon av tømmer og bindingsverk. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har eldre vinduer av tre med enkle glass og vara-vinduer samt noen vinduer med isolerglass av nyere dato. Bygningen har malt hovedytterdør av nyere dato og eldre ytterdør til kjeller. Terrasse i trekonstruksjoner på forenklet fundamentering. Gulv av impregnert virke. Utvendig trapp i tre. Det er ukjent byggegrunn. Dreneringen er trolig fra 1990 i forbindelse med påbygget del. Bygningen har grunnmur i betongstein. I kjeller er gulvet av betong. Veggene har betong/mur. Iht. tilstandsrapport datert 07.06.2023 av Trond Hagen. For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport. Tradisjonell låvebygg med dyrerom, vognskjul og kjørebru. Byggeår ukjent, anslått 1955. Nyere tilbygg. Fundamentert på dels støpt, dels murkonstruksjon. Gjødselkjeller under deler av bygget. Yttervegger utført dels i betong/ mur, dels bindingsverk. Utvendig kledd med trepanel/ pusset mur. Kjørebru utført i trekonstruksjon innvendig og tre/ betong utvendig. Takkonstruksjon utført med sperrer i tre, utvendig tekket med metallplater. Dører og vinduer utført i tre. Bygget har verdi som lager. I forhold til krav og behov i dagens moderne landbruk vil bygget ha behov for omfattende ombygging og modernisering. Bygget har etterslep på vedlikeholdt og bærer preg av skader, alder og manglende ferdigstillelse Det er behov for snarlig utedring/ ferdigstillelse, samt stort behov for å ta inn etterslep på vedlikehold dersom bygget skal benyttes videre. Uthus fundamentert på ringmur/ platepå mark/ punktfundament. Yttervegger utført med bindingsverkskonstruksjon, utvendig kledd med trepanel. Takonstruksjon utført som pulttak med sperrer i tre, utvendig tekket med metallplater. Bygget er egnet til garasje/ redskapsskjul. Bygget er i dårlig stand og har stort behov for vedlikehold. Takkonstruksjon er underdimensjonert og har deformasjoner. Iht landbrukstakst datert 22.05.2023 av Ole Harald Hoel. For ytterligere informasjon vises til vedlagte landbrukstakst. Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Egenerklæringen er ikke besvart da boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Innhold
  VELKOMMEN TIL ØSTSINNIVEGEN 263! - en landbrukseiendom med landlig beliggenhet i Landåsbygda. Boligen inneholder: 2. etasje: 2 soverom, trapperom og gang, samt kott. 1. etasje: Kjøkken, stue, bad/ vaskerom, toalettrom, trapperom, hall m/ trapp og vindfang. Kjeller: Kjellertrapp og boder.

  Standard
  KORT FORTALT: Stort kjøkken Lys og romslig stue Lunt og godt miljø med vedfyring Store vindusflater slipper rikelig med dagslys inn Åpen løsning kjøkken/ stue skaper en luftig og god romfølelse. 2 soverom i andre etasje. Hyggelig tun bestående av enebolig, låve og uthus Landlig og rolig beliggenhet Stor tomt med jorder og skogsarealer Fine turmuligheter i området Kort veg til Landåsvatnet med bade- og fiskemuligheter KJØKKEN: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. BAD/ VASKEROM: Bad med belegg på gulv. Det er montert baderomsinnredning med servant, dusjnisje og opplegg for vaskemaskin. Våtrom bygget før 1997 vil automatisk få TG3 selv om rommet er i daglig bruk. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Toalettrom under trapp med gulvmontert toalett. INNVENDIGE OVERFLATER: Innvendige overflater er i hovedsak preget av: Himlinger: Malt/ubehandlet panel. Vegger: Malt/ubehandlet panel og malte plater. Gulv: Tregulv og belegg. En del overflatebehandling og nye overflater i 2023. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte fyllingsdører. DIVERSE UTSTYR: Boligen har naturlig ventilasjon. Pumpe med trykktank er montert i kjeller. Varmtvannstanken er på ca 120 liter. Røykvarslere og brannslukker apparat er montert. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  VEDLIKEHOLD/ STANDARD: Boligen har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. 1950 Modernisert 1971 Tilbygget bad i første etasje 1990 Tilbygg vindfang i første etase Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført. Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten. For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette. Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 ? STORE OG ALVORLIGE TILTAK: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Våtrom > Generell > Bad/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tomteforhold > Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Det bør foretas terrengjusteringer. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 ? PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Stigetrinn for feier må monteres. Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Lokal utbedring må utføres. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut Utvendig > Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det må foretas lokal utbedring. Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Lokal utbedring må påregnes. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Bad/vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med automatsikringer skrusikringer er plassert i gang i andre etasje. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. El-kontroll anbefales. Tomteforhold > Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Foreta kontroll av brønnvann. Innhent dokumentasjon, om mulig. Vannkvalitet må dokumenteres PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 ? AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Innvendig > Overflater: Det er påvist skader på overflater. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Tomteforhold > Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Parkering
  Godt med parkering på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Eiendommen selges som dødsbo. Oppgitte årstall er basert på sannsynlighet, der kilden er oppgitt som eier/selger da de ikke har bebodd eiendommen på mange år. Boligen er for tiden ikke bebodd. Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort før overtagelse, med unntak av gjenstående møbler og personlige eiendeler. Det gjøres spesielt oppmerksom på at naboeiendommen Østsinnivegen 261 (gnr 25/ bnr 277) kan kjøpes for tillegg i prisen. Kontakt megler for spørsmål rundt denne eiendommen. Egen salgsoppgave på Østsinnivegen 261 foreligger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedfyring. Boligen har mursteinspipe. Pipe er utbedret med leca blokker. Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse. Piper og ildsteder: Siste dato for tilsyn: 07.11.2022. Utført. Siste dato for feiing: 05.05.2021. Utført. Det er pipe/ildsted på eiendommen. Det foreligger ingen merknader/avviksmelding fra feier/branntilsyn.

  Info strømforbruk
  Strømforbruk vil variere etter bruk og behov i hver enkelt familie. Strømkostnaden avhenger av hvilken strømavtale du har tegnet, samt hvilken leverandør som leverer strøm til din eiendom. Det må beregnes kostnader til både nettleie og forbruk.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5000

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca. beølp, og dekker årsgebyr avløp, renovasjon, brannsyn/ feiing og årsgebyr slamtømming. Avløp kr 353,- Renovasjon kr 2953,- Brannsyn, feiing kr 402,50 Slamtømming kr 768,- Årsgebyr avløp gjelder tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg. Beløpet er basert på selvkost og er ikke mva pliktig. Det er fra 2021 innført årsgebyr for slamtømming. I tillegg tilkommer et volumgebyr på kr. 191,80 pr. kbm for volum over 4 kbm, og eller tømming oftere enn hvert 2. år. Siste registrerte tømming var desember 2022, med et volum på 3 kbm. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Disse opplysningene sammenstiller kostnader for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Info om eiendomsskatt
  Det foreligger ingen eiendomsskatt i Søndre Land kommune pr d.d.

  Formuesverdi primær
  364031

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1383316

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Faste løpende kostnader: - kommunale avgifter - strøm - tv/ internett - forsikring - generelle vedlikeholdskostnader - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3447/25/101: 09.12.1959 - Dokumentnr: 4603 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.1984 - Dokumentnr: 6800 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3447 Gnr:25 Bnr:277 Bestemmelse om vannledning Med flere bestemmelser 12.04.1939 - Dokumentnr: 720 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3447 Gnr:25 Bnr:93 03.08.1984 - Dokumentnr: 5972 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3447 Gnr:25 Bnr:277 01.01.2020 - Dokumentnr: 623636 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0536 Gnr:25 Bnr:101 Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken. Det foreligger søknad/ vedtak om byggetillatelse for tilbygg til driftsbygning (med tegninger) datert 23. januar 1985. Det foreligger søknad/ vedtak om tilbygg til bolig (bad/ wc, samt inngangsparti) datert 21. sept 1971. Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke. Dersom slike tiltak er utført på eiendommen uten å søke/ melde inn til kommunen vil dette bli kjøpers ansvar. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det foreligger ikke tegninger for boligen, kun tegninger for tilbygg i 1971.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har privat veg, og kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av veg. Eiendommen har privat vann- og avløp. Privat brønn. Septiktank. Det er slamavskiller med overløp til grøft. Eiendom som ikke er tilknyttet offentlig vann og avløp skal ha godkjent separat avløpsanlegg. Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredsstillende. Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget. Private vann og avløpsanlegg vil måtte ha vedlikehold og det er viktig å følge med slik at ikke overflatevann trenger inn i anlegget. Dette vil i såfall gi en dårlig kvalitet og fare for forurensning. Det er ingen opplysninger om at vann eller avløp har redusert funksjon, men eldre anlegg må i de fleste tilfeller påregnes rehabilitering. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk. Kommentar fra kommunen: Søndre Land kommune foretar jevnlig kontroll av alle septikanlegg i spredt bebyggelse i kommunen. Vi har ikke registrert om det er gitt utslippstillatelse da anlegget er noe eldre. Dersom en kontroll avdekker at anlegget ikke er i forskriftsmessig stand, må det påregnes utbedringskostnader.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i område som i Kommuneplan (11.4.2016) er avsatt til: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende Adkomstvei - Nåværende Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.

  Adgang til utleie
  Avtalen om jordleie på Østsinnivegen 263 er sagt opp og avslutten med virkning etter siste slått 2023.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Eiendommen er pålagt driveplikt etter Jordlova § 8. Eiendommen er pålagt forvaltning av skog etter Skogbrukslova § 4. Det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Eiendommen kan på tidspunktet for befaringen pålegges boplikt etter Konsesjonslovens § 11 da den er ubebygd og/ eller har totalt areal over 100 daa, og/ eller mer enn 35 daa fulldyrket/ overflatedyrket jord.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er på tidspunktet for befaringen konsesjonspliktig jfr. Konsesjonslovens § 4 da den er bebygd, har mer enn 35 daa fulldyrket/ overflatedyrket jord og/ eller har totalt areal over 100 daa. Konsesjonsplikten medfører at kjøper må søke kommunen hvor eiendommen ligger om tillatelse (konsesjon) til å få kjøpe og eie eiendommen. Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket. Eiendommen er ved overdragelse underlagt priskontroll etter Konsesjonslovens § 9 og § 9a da fulldyrket/ overflatedyrket areal er større enn 35 daa, og/ eller eiendommen er ubebygd. Overdragelse av eiendommen kan bli underlagt priskontroll etter Forskrift om konsesjonsfrihet § 6a, dersom faktisk kjøpesum overstiger kr 3 500 000,-

  Kommentar odelsrett
  Eiendommen oppfyller på tidspunktet for befaringen arealkravene i Odelslovens § 2 da den har mer enn 35 daa fulldyrket/ overflatedyrket jord, og Odelslovens § 7 som omfatter odelshevdstid. Det hviler odel på eiendommen. Dersom odelsløsning benyttes iht. odelsloven § 40 heves avtalen mellom partene så snart ev. dom på odelsløsning foreligger. Kjøper kan i så tilfelle kreve erstattet eventuell differanse mellom kjøpesum og løsningssum fra selger.  Alle de kjente odelsberettigede over 18 år har fraskrevet seg odel, men det foreligger en odelsberettighet under 18 år der statsforvalter må avgjøre odelsspørsmålet. Konferer med megler.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  72042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 ,- oppgjørshonorar kr 7.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, elektronisk signering, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 60.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ole André Heen-Olsen

Megler

Ole André Heen-Olsen

40 02 44 44

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev