aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ditt nye nabolag? Rosehagen brl får en flott beliggenhet inntil parken på Torstvet hageby. Bygget vil ligge opp mot ferdigstilt del av bebyggelsen

Larvik/Torstvet - 2 roms leilighet i 1. etasje med stor balkong - Garasje og heis

 • BRA 58 m²
 • 1 soverom
 • OMKOSTNINGER1 132
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 001 132
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 54 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 800 000
 • FELLESKOST./MND5 488
 • TOMT1 300 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 200 000,- (NB: prisen er fast)
  1 800 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 000 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  --------------------------------------------------------
  1 132,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 001 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.
Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:
Gang, soverom, bad/wc/vaskerom, bod og stue/kjøkken. Stor overbygget balkong.

Leiligheten har parkeringsplass og bod i kjeller.
Plantegning H0104

Torstvetløkka 21, Vestfold og telemark

 • Leilighetene i Rosehagen leveres med en tidsriktig og god standard hvor det er lagt vekt på å optimalisere plassutnyttelse med lyse og luftige flater. Det er valgt gode og varige materialer som er i tiden og som harmonerer godt med bygningens arkitektur. Det blir moderne leiligheter bygget ihht. tidens krav til utførelse og kvalitet. Boligene blir godt isolert både for lyd og varme. Det blir lagt opp til med varmeløsninger med vannbåren gulvvarme og ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Det blir enstavsparkett på gulvene og malte gipsplater på vegger i boligene. Det leveres kjøkkeninnredning av god kvalitet med integrert kjøl-/fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn og nedfelt kokeplate. Baderom leveres med fliser på gulv og vegger, vegghengt toalett, dusjhjørne med garnityr og innredning/servant av god kvalitet. Plan- og innredningsløsningene er godt gjennomarbeidet, men vi er behjelpelige med å se på andre løsninger hvis det er ønskelig. Kjøperne vil, avhengig av kjøpstidspunkt, ha muligheter til å være med å påvirke noe av endelig leveranse. Tilvalg gir mulighet til å være med å skreddersy ditt nye hjem.
 • Rosehagen borettslag blir det første leilighetsbygget i Torstvet Hageby. Leilighetsbygget får en fin intern beliggenhet på feltet, godt tilbaketrukket fra Nansetgata og med gode solforhold. Syd for bygget blir det opparbeidet en felles park for området og mange av leilighetene vil ha utsyn til denne. Omkringliggende bebyggelse mot syd og vest består av småhusbebyggelse over 2 plan. Senere vil det komme flere blokker på området. Her har man en sentral beliggenhet med nærhet til det meste og med kort vei til flotte turområder i Vestmarka, Bøkeskogen og Farris.
 • Adkomst til Rosehagen borettslag vil være direkte fra Torstvetløkka.
 • Moderne leilighetsbygg oppført i betong/trekonstruksjoner. Se forøvrig byggebeskrivelse vedlagt i prospekt for nærmere beskrivelse.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Summen av de oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger og for eksempel innkassing av ventilasjon ikke er medtatt i denne sammenheng. Det tas forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme, da det oppgitte beregnede areal er basert på tegninger.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Leilighetene leveres med balansert ventliasjon.
 • Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises til bustadoppføringslovas §9 og 42. Alle kjøpere vil bli invitert til å delta på et møte hvor nærmere informasjon om mulighetene for tilvalg blir gitt. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Ev. tilleggs bestillinger og endringer skal avtales skriftlig og faktureres av utbygger når arbeidet er utført og innbetales meglers klientkonto innen overtagelse.
 • Borettslagets fremtidige eiendom fradeles fra gnr. 2009, bnr. 32, tomtens eksakte størrelse er dermed ikke kjent på nåværende tidspunkt, men antas å være ca. 1.300 kvm. Rosehagen borettslag blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende for opparbeidelse, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført.
 • Leilighetene vil få parkering i underetasjen med heis opp til leilighetsplanet.
 • Offentlig vei, vann og avløp
 • Larvik boligbyggelag
 • Andelsleilighetene vil bli organsiert som et borettslag. Organiseringen vil skje etter gjeldende lover og regler. Det vil bli utarbeidet forslag til vedtekter som vil følge som vedlegg til kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • 5 488. Medregnet i felleskosntdene er kommunale avgifter, bygningsforsikring, forretningsførsel, kabel-TV/ internett, løpende drift og vedlikehold av bygningen, fellesarealer og utearealer.
 • I tillegg til felleskostnadene kommer det utgifter til strøm/oppvarming og innboforsikring
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen ligger under regulreingsplan for Torstvedt syd fra 2015. Eiendommen er regulert til boligformål. Det er varslet endring i del av reguleringsplan, hvor oppstart av behandling var i 2020. Se vedlegg til prospekt.
 • Lnr. 4 i Larvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Forventet ferdigstillelse ca 18 måneder etter byggestart
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter x % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Torstvedtbakken AS
Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev