aktiv-eiendomsmegling
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde

LARVIK Ulåsveien 18

BYSKOGEN - Tidligere Ulåsen barnhage. Fin utviklingstomt med fin beliggenhet i populært område. 4375 kvm selveiet tomt.

 • kr 5 000 000
 • Prisantydningkr 5 000 000
 • Omkostningerkr 142 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 142 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt4 375.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Nå selges tidligere Ulåsen barnehage. Tomten er 4375,8 kvm. Selveiet tomt - tomten er opparbeidet med adkomstvei, lekearealer rundt barnehagen og naturlig vegetasjon med trær mm. Tomten er inngjerdet. Eiendommen er tidligere benyttet til barnehage en stor bygning med flere avdelinger som inneholder blant annet flere oppholdsrom, lekerom, kjøkken, bad, toaletter, garderober osv. I kommuneplanens arealdel omtales eiendommen som fremtidig boligbebyggelse. Ved regulering sier kommunedelplanen 1-3 boenheter pr. dekar. Stien som ønskes bevart ligger på gbnr. 3020/2362 men utenfor det som er avsatt til boligformål K4. jf. ønske om bevaring av stien i bestemmelsene til KDP Larvik by 2021-2033 jf. § 3-6 Boligbebyggelse pkt. 5.
Oversiktsbilde

Ulåsveien 18, Vestfold og telemark

 • Tomt
  4375.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er 4375,8 kvm. Selveiet tomt - tomten er opparbeidet med adkomstvei, lekearealer rundt barnehagen og naturlig vegetasjon med trær mm. Tomten er inngjerdet.

  Beliggenhet
  Fin beliggenhet i rolig og populært område i Byskogen. Det er kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg, sentrum mm.

  Adkomst
  Adkomst til eiendommen er direkte fra Ulåsveien som er en kommunal vei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Diverse
  Det er ikke foretatt noen arealoppmåling av bygningsmassen eller byggteknisk vurdering av denne da det antas at kjøper vil ønske å utvikle eiendommen. Dersom kjøper ønsker å benytte eksisterende bygningsmasse anbefales en særlig grundig gjennomgang med egen bygningskyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/3020/2362: 31.12.1975 - Dokumentnr: 7856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:3020 Bnr:2561
  01.01.2018 - Dokumentnr: 69186 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:3020 Bnr:2362
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1371297 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:3020 Bnr:2362


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Septiktank. Det betales kommunale avgifter basert på vannmåler.

  Regulerings- og arealplanner
  EIendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med formål fremtidig boligbebyggelse områdenavn K4. Kommuneplanens arealdel sier for denne eiendommen - 1-3 boliger pr. dekar og at Bystien i området skal bevares. Dette må tas hensyn til ved regulering. Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i kommunedelplanens bestemmelser også med hensyn til hensynssone grønnstruktur, naturområde nåværende grønnstruktur (ett hjørne av eiendommen ca. 600 kvm.) samt at området er båndlagt for regulering grunnet trase for jernbane i tunell. Alt dette vil påvirke og må tas hensyn til ved ev. regulering av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  142042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på byggningen i henhold til vilkår.

Dokumenter

Lars Erik Nordrum

Megler

Lars Erik Nordrum

47 89 26 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev