aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Rosehagen!
Velkommen til Rosehagen!

LARVIK Torstvetløkka 21

Larvik/Torstvet - 14 moderne leiligheter med solrike balkonger - Garasje og heis. Kun 1 igjen! Innflyttingsklart.

 • kr 1 660 000 - 1 780 000
 • Priser fra og tilkr 1 660 000 - 1 780 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 2 490 000 - 2 670 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 150 000 - 4 450 000
 • Omkostninger fra og tilkr 6 132 - 6 132
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 156 132 - 4 456 132
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 12 317 - 15 768
 • Areal primærareal - fra og til68 - 78 m²
 • Areal bruksareal - fra og til72 - 82 m²
 • Tomt1 300 m²
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 2009 BNR. 453
 • Informasjon om meglerforetaketLarvikmeglern AS Prinsegata 2C 3256 Larvik
 • OppdragsansvarligRuth Iren Jacobsen
 • Oppdragsnummer1303235007
 • Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480,- Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,- Grunnboksutskrift: kr. 202,- Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse.

Meld deg på visning!

Påmelding
Stue

Torstvetløkka 21, Vestfold

 • Om prosjektet
  Utbyggingen av Torstvet Hageby - det nye boligområdet mellom Fagerli skole og Nansetgata - er godt i gang. Området skal utbygges med totalt over 200 leiligheter i flere blokker samt ca. 40 boliger i småhusbebyggelse. Det har vært god interesse for småhusbebyggelsen hvor utbyggingen er ferdigstilt og tatt i bruk. Rosehagen borettslag var det første leilighetsprosjektet i Torstvet Hageby. Her er det bygget 14 leiligheter i en leilighetsblokk over 3/4 etasjer med parkering og boder i underetasjen. Rosehagen har en fin intern beliggenhet på feltet, godt tilbaketrukket fra Nansetgata og med gode solforhold. Syd for bygget er det opparbeidet en felles park for området. Omkringliggende bebyggelse mot syd og vest består av småhusbebyggelse over 2 plan. Senere vil det komme flere blokker på området. Her har man en sentral beliggenhet med nærhet til det meste og med kort vei til flotte turområder i Vestmarka, Bøkeskogen og Farris. Adkomst til Rosehagen borettslag vil være direkte fra Torstvetløkka.

  Priser fra og til
  kr 1660000 - 1780000

  Omkostninger fra og til
  kr 6132 - 6132

  Garasje/parkering
  Leiligheten har egen parkeringsplass i felles garasjeanelegg i byggets underetasje.

  Boder
  Det leveres en bod i underetasje til hver leilighet. Boden er ca 5 kvm.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Fristen på forkjøpsrett er nå utløpt. Nå gjelder "førstemann til mølla" prinsippet.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  1300m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Borettslagets fremtidige eiendom fradeles fra gnr. 2009, bnr. 32, tomtens eksakte størrelse er dermed ikke kjent på nåværende tidspunkt, men antas å være ca. 1.300 kvm. Rosehagen borettslag blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende for opparbeidelse, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført.

 • Konstruksjon
  Moderne leilighetsbygg oppført i betong/trekonstruksjoner. Se forøvrig byggebeskrivelse vedlagt i prospekt for nærmere beskrivelse.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Larvik kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil utgjøre 1 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Pliktig medlemskap i veldorening for Torstvet hageby. Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven. Dyrehold Det er pt. ikke fastsatt regler for dyrehold i borettslaget. Når borettslaget er etablert og i drift vil det være opp til borettslaget å etablere evt. regler for dyrehold.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Vann, vei og avløp
  Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger under regulreingsplan for Torstvedt syd fra 2015. Eiendommen er regulert til boligformål. Det er varslet endring i del av reguleringsplan, hvor oppstart av behandling var i 2020. Se vedlegg til prospekt.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/ eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen. Du står helt fritt til å nedbetale på fellesgjelden på boligen din dersom du ønsker dette. Renter og gjeld er fradragsberettiget på selvangivelsen, og LABO sørger for at dette ivaretas. For priser - se prisliste hvor innskudd, andel fellesgjeld, stipulerte lånekostnader, stipulerte felleskostnader, stipulerte avdrag etter endt avdragsfri periode, lånebetingelser, IN-ordning og finansieringseksempler er beskrevet. Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesummen må være innbetalt på meglers klientkonto innen avtalt overtagelsesdato.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Leiligheten skal være i samsvar med krav stilt i lov eller 6 3 | Syrinhagen Borettslag i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. Leiligheten kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom leiligheten ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel forhold ved leiligheten kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises forøvrig til bustadoppføringslova kap. IV

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  50000

  Kjøpekontrakt
  Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Dokumenter

Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev