aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Rosehagen! Ett flott leillighetsprosjekt med moderne leiligheter med sentral beliggenhet.

Larvik Torstvetløkka 21

Larvik/Torstvet - 14 moderne leiligheter med solrike balkonger - Garasje og heis. Kun 2 igjen! Innflyttingsklart.

 • 1 200 000
 • BRA 58 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 000 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 54 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 800 000
 • FELLESKOST./MND5 488
 • TOMT1 300 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 200 000,- (NB: prisen er fast)
  1 800 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 000 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 000 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Torstvetløkka 21, Vestfold og telemark

 • Utbyggingen av Torstvet Hageby - det nye boligområdet mellom Fagerli skole og Nansetgata - er allerede godt i gang. Området skal utbygges med totalt over 200 leiligheter i flere blokker samt ca. 40 boliger i småhusbebyggelse. Det har vært god interesse for småhusbebyggelsen hvor en del er bygd og overtatt av nye eiere og en del er solgt og under bygging nå.

  Rosehagen borettslag vil bli det første leilighetsprosjektet i Torstvet Hageby. Her er det planlagt 14 leiligheter i en leilighetsblokk over 4 etasjer med parkering og boder i underetasjen. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet Rosehagen borettslag som vil bli stiftet før innflytting. Borettslaget blir eier av eiendom som fradeles gnr. 2009, bnr. 32. Borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummer vil bli klart innen overtagelse. Adressen vil bli Torstvetløkka 21.

  Boligene får en god og fleksibel finansieringsløsning med 40% innskudd og 60% fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 20 år fra overtagelsen og det er muligheter for individuell nedbetaling på fellesgjelden om ønskelig.

  Se nærmere info om prosjektet på www.torstvethageby.no.

  På prosjektets hjemmeside ligger prospekt og øvrig informasjon om prosjektet nedlastbart. På hjemmesiden til prosjeket ligger det også en boligvelger som er et nyttig verktøy for å orientere seg i forhold til de ulike leilighetene sin beliggenhet i bygget.
 • Fristen på forkjøpsrett er nå utløpt. Nå gjelder "førstemann til mølla" prinsippet. Byggingen av prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og forventet overlevering av leilighetene vil være januar 2023.
 • Rosehagen borettslag blir det første leilighetsbygget i Torstvet Hageby. Leilighetsbygget får en fin intern beliggenhet på feltet, godt tilbaketrukket fra Nansetgata og med gode solforhold. Syd for bygget blir det opparbeidet en felles park for området og mange av leilighetene vil ha utsyn til denne. Omkringliggende bebyggelse mot syd og vest består av småhusbebyggelse over 2 plan. Senere vil det komme flere blokker på området. Her har man en sentral beliggenhet med nærhet til det meste og med kort vei til flotte turområder i Vestmarka, Bøkeskogen og Farris.
 • Adkomst til Rosehagen borettslag vil være direkte fra Torstvetløkka.
 • Rosehagen vil bestå av 14 andelsleiligheter, organisert i ett borettslag. Alle leilighetene får en garasjeplass og en sportsbod på ca. 5 kvm. på kjellerplan/ under bakkenivå og med heis til etasjene. Leilighetene vil få en god standard med enstavs eikeparkett på gulv og det leveres vannbåren varme i entre og stue/kjøkken. Se for øvrig prosjektbeskrivelsen.

  Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt.
 • Moderne leilighetsbygg oppført i betong/trekonstruksjoner. Se forøvrig byggebeskrivelse vedlagt i prospekt for nærmere beskrivelse.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Summen av de oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger og for eksempel innkassing av ventilasjon ikke er medtatt i denne sammenheng. Det tas forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme, da det oppgitte beregnede areal er basert på tegninger.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Borettslagets fremtidige eiendom fradeles fra gnr. 2009, bnr. 32, tomtens eksakte størrelse er dermed ikke kjent på nåværende tidspunkt, men antas å være ca. 1.300 kvm. Rosehagen borettslag blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende for opparbeidelse, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført.
 • Leilighetene vil få parkering i underetasjen med heis opp til leilighetsplanet.
 • Det leveres en bod i underetasje til hver leilighet. Boden er ca 5 kvm.
 • Leilighetene leveres med TV/internett inkludert i felleskostnadene.
 • Leilighetene leveres med balansert ventliasjon.
 • Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises til bustadoppføringslovas §9 og 42. Alle kjøpere vil bli invitert til å delta på et møte hvor nærmere informasjon om mulighetene for tilvalg blir gitt. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Ev. tilleggs bestillinger og endringer skal avtales skriftlig og faktureres av utbygger når arbeidet er utført og innbetales meglers klientkonto innen overtagelse.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når borettslager er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.
 • Prisene på leilighetene er innskudd fra kr.1.200.000,- til kr. 2.760.000,-. Leilighetene har en finansieringsløsning med 40% innskudd og 60% fellesgjeld. Fellesgjelden får 25 års avdragsfrihet. Det blir muligheter for individuell nedbetaling av fellesgjeld.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert ut fra kostnadsnivå i 2019. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/evt. garasje, kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg og fellesarealer og andre driftskostnader.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Forretningsfører:
 • Pliktig medlemskap i veldorening for Torstvet hageby. Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Borettslagets tomt skal fradeles fra gnr. 2009, bnr. 32 i Larvik kommune og vil få et areal på ca 1300 kvm.
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen ligger under regulreingsplan for Torstvedt syd fra 2015. Eiendommen er regulert til boligformål. Det er varslet endring i del av reguleringsplan, hvor oppstart av behandling var i 2020. Se vedlegg til prospekt.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Selgeren skal levere arbeidet med normal håndverksmessig kvalitet.
  Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin årsak i normal krymping av betong, treverk eller plater og derav påfølgende sprekkdannelser og riss i tapet, maling, parkett eller lignende.
  Med dagens tette og miljøvennlige boliger kan det være fare for heksesot inne i leilighetene. Dette kan ikke selger holdes ansvarlig for. Alle leilighetene bør ventileres godt særlig høst og vinter de første årene man bør i tillegg være forsiktig med bruk av gass og levende lys.
  Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette.
  Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er kun av illustrativ art og ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. Det kan dermed ikke anses som en nøyaktig fremstilling av endelig leveranse, innredning eller eksakt plassering i terreng.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at illustrasjoner av fasade og interiør ikke fremstiller omgivelser og utsiktforhold riktig.
  Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.m. før avtale om kjøp inngås.
  Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, med unntak av hvitevarer på kjøkken, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
  Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at dette ikke i vesentlig grad forringe prosjektets eller boligens kvalitet i vesentlig grad. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser eller andre offentlige tillatelser. Slike endringer vil ikke være en mangel og kjøper aksepterer, uten krav på prisavslag eller erstatning, at utbygger har rett til å foreta endringer med hensyn til konstruksjon, materialvalg, innredningsvalg, fargevalg og arkitektoniske og tekniske løsninger herunder mindre endringer av planløsninger/areal eller lignende.
  Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene.
  Det kan dermed være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning.
  Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt / internettside og byggebeskrivelsen vil byggebeskrivelsen ha forrett og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg.
  Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for eksempelvis møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.
  Ved endring i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse og det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer på bakgrunn av dette, plikter selger å så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.
  Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert.
  Kjøper må akseptere at borettslagets styre skal representere alle andelseierne ved overtakelse av fellesarealene.
  Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn, samt kunne medføre endringer i fremtidige byggetrinn.
  Selger tar forbehold om å foreta endringer/ omreguleringer av omkringliggende bebyggelse.
  Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.
  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
  Ved kjøpers overtagelse av bolig tar selger forbehold om å kunne velge å gi kjøper borett uten å overføre andelen jf. Borettslagslovens § 2-13 andre ledd. Boretten skal registreres i grunnboka. Dersom borett overtas etter nevnte bestemmelse skal andelen overføres senest to år etter at første borett i borettslaget er overtatt. Borett gir kjøper full råderett over boligen men ikke stemmerett på generalforsamling før andelen er overført.
  Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 40.000,- eks. mva. pr. solgte enhet for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utlegg.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Torstvedtbakken AS
Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev