aktiv-eiendomsmegling
TOMT 1

Vigeland - Sentralt beliggende utsiktstomter uten byggeklausul

 • 400 000
 • PRISANTYDNING400 000
 • OMKOSTNINGER20 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER420 422
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT805 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  9 200,- (Boligkjøperforsikring Help (valgfritt))
  172,- (Panteattest kjøper)
  525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  525,- (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  20 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  420 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
TOMT 1

Sølvberget, Agder

 • Tomtene ligger i Sølvberget, et etablert boligfelt like vest for Vigeland. Her er en fantastisk utsikt og gode solforhold.
  Det er kort vei til Vigeland sentrum med butikker og off./private servicekontorer, samt skoler, idrettsanlegg, kirke mm. Alt ligger innenfor grei gangavstand, og det er gang og sykkelvei fra feltet og helt ned til sentrum.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Fra avkjøring på E39 vest for Vigeland, ta av mot Vigeland. Ta første avkjørsel til venstre og følg Sølvbergveien oppover i feltet til du kommer opp i toppen av feltet. Tomtene ligger ut mot utsiktssiden av feltet. Tomtene er da merket og skiltet «Tomt til salgs».
 • Tomtene består av eneboligtomter. Tomt 1 og tomt 2 leveres ferdig grovplanert. Tomt 3 selges som den står. Kjøper må selv opparbeide resterende del av tomt, herunder vei inn på tomt og areal for parkering. Tomtene er ikke oppmålt av kommunen og fradelt. Arealer som fremgår på reguleringskart er digitale beregninger av areal på kart, og kjøper må dermed akseptere at endelig areal kan avvike fra dette ved oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. Tomtene vil bli fradelt og målt opp, så eksakte arealer vil foreligge etter oppmåling. Stikk for tekniske anlegg leveres inn til eiendomsgrense.
 • Tomt 1: ca. 639 kvm
  Tomt 2 :ca. 805 kvm
  Tomt 3: ca. 1144 kvm
 • Offentlig. Kjøper er ansvarlig for graving av grøft fra etablert infrastruktur og videre inn i bygge grop og fremføring av teknisk anlegg. Teknisk anlegg og infrastruktur er levert etter kommunale krav/standard.
 • Ikke fastsatt.
 • Når boligen tas i bruk, vil standard vann, kloakkavgift og renovasjon påløpe etter kommunens standardsatser.
 • Når boligen er bygget er det faste løpende kostnader på strøm, kommunale avgifter, renovasjon, forsikring m.m.
 • Det skal fylles ut egenerklæring om konsesjon frihet. Tomten må bebygges innen 5 år.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kjøper er ansvarlig for å betale tilkoblingsavgift for vann og avløp, oppmåling og andre kommunale/offentlige avgifter.
 • Tomtene overtas uten pengeheftelser.

  Tomtene selges uten byggeklausul. Dette innebærer at kjøper fritt kan velge leverandør til sin bolig eller bygge selv.
 • Tomtene ligger under reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sølvberget. Det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser før kjøp da dette regulerer hva kjøper kan bebygge tomtene med.
 • Gnr. 357 Bnr. 467 i Lindesnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Det er ikke tegnet eierskifteforsikring.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastprovisjon kr 30 000 pr tomt. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utleggene samt oppgjørshonorar kr 5000,- pr salg. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegge og et honorar stort kr 10 000,-. Alle beløp er eks.mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Roger Abusland
Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev