aktiv-eiendomsmegling
Fasade

MALM Landsemvegen 268

Malm- Aspli, landlig og usjenert enebolig med stor tomt. Uthus med hobbyrom og hønsehus. Fin utsikt over Landsembygda

 • kr 1 690 000
 • BRA 179 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 690 000
 • Omkostningerkr 59 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 749 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 943
 • Soverom4
 • ArealP-rom 132 m²
 • Tomt4 174.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,00))   59 292,- (Omkostninger totalt)   1 749 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Bolig med idyllisk plassering og fin utsikt. Garasje Gode turmuligheter nært/rett bak huset Usjenert beliggenhet Gode mulighet for å dyrke grønsaker Røkeri på tomten Fruktrær Hønsehus Velkommen på visning

Landsemvegen 268, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 47 kvm
  1. etasje: 91 kvm
  2. etasje: 41 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 91 kvm
  2. etasje: 41 kvm  Tomt
  4174.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca. 4 174kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Det foreligger kun skylddelingsforetning fra 1943. Eiendomsgrensene er ikke oppmålt i nyere tid. Kjøpers risiko og ansvar. Det gjøres oppmerksom på at deler av eiendommens bygningsmasse og parkeringsareal ligger utenfor tomtegrense i matrikkelen. Megler er forelagt et skriv fra eier av denne eiendommen som angir at denne eiendom har rett til å benytte parkeringsareal og at omtalte bygningsmasse delvis står på annen eiendom. Kopi av skrivet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at skrivet ikke er tinglyst og ikke formalisert som et avtaledokument. Det anbefales på generelt grunnlag å få rettigheten formalisert og tinglyst. Dette er kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  Enebolig med stor tomt beliggende i Malm. Idyllisk plassering og fin utsikt. Gode turmuligheter nært/rett bak huset.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong/leca, og deler av boligen står på pillarer. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med trapesplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 03.05.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Det kan forekomme litt fukt nederst på vegg i kjeller. Særlig på varme sommerdager. - Det er observert muselort på loft. - Installert varmepumpe og nye sikringer. - Nylig godkjent el anlegg (2022) - Savko har bygd opp hønsegård, skiftet vinduer og skyvedør i stue. - Arbeid på soverom er utført ved egeninnsats. - Installert stålpipe av muremester Tisløv (2015)

  Innhold
  Kjeller: Bod med wc, vaskekjeller og 2 boder 1.Etasje: Vindfang, bad, gang, soverom, stue og kjøkken. 2.Etasje: 3 soverom, gang og hobbyrom. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Flatt terreng rundt boligen fører til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering. Innvendig i kjelleren er det tegn på fukt og saltutslag. Fukten vurderes å ikke være kristisk fordi kjelleren er uinnredet. Anbefalte tiltak: Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. - Rom under terreng Totalvurdering: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutslag) i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Vinduer og dører Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Vinduer og heve/skyvedør fra nyere tid gis TG-1. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. Utskiftinger i tiden som kommer må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering: Det registreres værslitt/oppsprukket trekledning. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Det er stedvis manglende tetting mot mus (lusing/musebånd) i nedre kant av konstruksjon. Anbefalte tiltak: Utbedring av sprekker og skader i fasadene må utføres. Vedlikehold av fasader med vask/skraping og beis/maling. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det anbefales å etablere bedre musetetting bak kledning. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktet uten lufteåpninger ved raft (takfoten) for ventilering av konstruksjonen. Dampsperre (plastfolie) var ikke vanlig å benytte på byggetidspunktet. På bakgrunn av dette kan det ikke utelukkes at det kan oppstå varmetap ut til kald konstruksjon med påfølgende fare for kondensering og ising i takrenner. Det registreres spor etter mus. Anbefalte tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Dampsperre bør etableres om den mangler. - Takkonstruksjon Totalvurdering: For videre omtale se "Loft" (konstruksjonsoppbygging) Anbefalte tiltak: Nærmere inspeksjon og vurdering av takkonstruksjonen anbefales når forholdene gjør det mulig. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Pipa er delvis innkledd. Anbefalte tiltak: Pipa må gjøres tilgjengelig for kontroll på 4 sider (3 sider om pipa har en ventilasjonskanal). - Kjøkken Totalvurdering: Kjøkkeninnredningen har skader og høy slitesjegrad. Anbefalte tiltak: Tiltak må påregnes. - Trapp: Opp til 2. etasje Totalvurdering: Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Det anbefales å øke høyden på rekkverket. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Det registreres sen avrenning fra tappesteder som skyldes en delvis fortetning i rør. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Kontroll/utbedring av sen avrenning fra utslagsvask i vaskekjeller anbefales. - Vannledninger Totalvurdering: Vannrør i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Stoppekran stenger ikke helt. Anbefalte tiltak: Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens. Stoppekran bør utbedres. - Varmesentral Totalvurdering: Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Ventilasjon Totalvurdering: Flere rom mangler klaffventiler på yttervegg og har ikke tilfredsstillende ventilering. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. - Våtrom Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Lokal utbedring rundt rørføringer anbefales for bedre sikkerhet. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det anbefales å kontrollere avtrekksviften når det er mulig. Forhold som har fått TG3: - Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Rekkverk er for lavt og har noe råteskader. Skjevheter skyldes underdimensjonering (svak konstruksjon). Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Det anbefales å bygge opp terrassen på nytt. - Renner og nedløp Totalvurdering: Det registreres drypplekkasjer fra takrenner. Det registreres nedbøy i takrenner som erfaringsmessig skyldes vektbelastning fra snø og is på taket. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Utskifting av takrenner må påregnes. Dette bør ses på i sammenheng med etablering av snøfangere. - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke montert snøfangere. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. - Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 30 mm. Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Det bemerkes at det er en del slitasje på overflater. Utbedringskostnader: Ingen umiddelbar kostnad Anbefalte tiltak: For å avdekke årsak til påviste avvik i høyde må det foretas ytterligere undersøkelser av konstruksjonen. Utbedringer av slitte overflater må påregnes. - Trapp: Ned til kjeller Totalvurdering: Det mangler rekkverk i trappen. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2011 Installerte varmepumpe. 2011 Etablerte wc rom og dusj i kjeller - utført av Mandelid rør. Opplyst av eier. 2015 Pusset opp bad. Arbeid utført av Askola AS og NTE elektro - kvittering framlagt. 2016 Ny heve/skyvedør, montert nytt vindu på soverom 1. etg og nytt tak - montert av Savko AS. Kvittering framlagt. Ny vedovn og rehabilitering av pipe med stålrør nedsenker i eksisterende pipe - utført av Murmestrerne Tisløv. Opplyst av eier. Pusset opp 4 soverom. 2021 Støttemur etablert ved garasje - utført av Verran Maskin og Transport. Opplyst av eier. 2016 Utfylling av garasjeplass - utført av Verran maskin og transport. Opplyst av eier. 2011 Etablerte wc rom og dusj i kjeller - utført av Mandelid rør. Opplyst av eier.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,00))   59 292,- (Omkostninger totalt)   1 749 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  20792

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  322033

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1159317

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/718/7: 07.09.1943 - Dokumentnr: 1415 - Bestemmelse om gjerde 07.09.1943 - Dokumentnr: 1415 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:718 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 53491 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:18 Bnr:7
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1850742 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:18 Bnr:7
  07.09.1943 - Dokumentnr: 1415 - Bestemmelse om beiterett Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:718 Bnr:1


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan med bestemmelser er Reguleringsplan for Arealdel kommuneplan, Verran. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,00))   59 292,- (Omkostninger totalt)   1 749 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  59292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 37 900,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr 3 000,- og visninger kr 1 875, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev