aktiv-eiendomsmegling
3 Bilde av tomten.

Maura Holsletta 10 B

Hol Næringspark - Næringstomt for lager eller industri med sentral beliggenhet ved Gardermoen!

 • 3 200 000
 • PRISANTYDNING3 200 000
 • OMKOSTNINGER96 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 296 142
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 752 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  96 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 296 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Holsletta 10 B, Viken

 • Hol Næringspark ligger vest for OSL Gardermoen, og har en svært sentral og enkel atkomst til både E6 og E16 fra Gardermoen, og ligger fint til i utkanten av Maura, i Nannestad kommune. Nannestad kommune og nærområdene er i stadig vekst og ligger ikke langt fra hverken Oslo. Det er mye industri og utbygging i området.
  Det passerer ca 10-11 tusen biler pr døgn gjennom Åmålkrysset /E16. Godt trafikkgrunnlag for flere typer virksomheter.

  Maura er et tettsted med ca 4.400 innbyggere og her finner du både barneskole, flere barnehager, dagligvarebutikker og andre servicetilbud.

  Med bli tar det ca:
  10 min til OSL Gardermoen
  20 min til Jessheim
  35 min til Lillestrøm
  45 min til Oslo
 • Fra E6: ta av til Gardermoen/Nannestad og følg skilt mot Nannestad, deretter Maura. Ta til høyre i rundkjøring på Maura, og du har så Hol Næringspark på høyre hånd.
 • På tomten tillates oppført bygninger for næringsvirksomhet innen kontor, overnatting, bevertning, industri og lager. Andel som kan nyttes til kontorvirksomhet beregnes til maksimalt 20 %. Bygg kan oppføres i inntil 11 meters møne og med tillatt grad av utnytting 45 % BYA.

  Det tillates ikke etablert bedrifter som på grunn av støy, forurensning eller lukt vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende områder.

  Det vises til øvrig informasjon i "Planbeskrivelse, rev. A - Hol Næringspark - forslag til reguleringsplan" datert 21.04.2010. Denne kan besiktiges hos megler på forespørsel.

  Infrastruktur:
  Tomten leveres med vann, avløp, strøm og fiber i tomtegrense. Overvann er prosjektert håndtert i åpent anlegg i grøfter og vegmagasin ihht. vedlagte kart. Hver tomteeier må håndtere overvann på egen tomt med evt fordrøyingsbasseng osv. i forhold til eventuelt krav fra VA- avdelingen og byggesak. Tilkoblingsavgifter fra kommunen tilkommer hver enkelt tomteeier.
 • Tomten er ca. 1752 kvm. Tomten ble målt opp og det foreligger matrikkelbrev fra 29.08.2022 som følger vedlagt.

  Det må påregnes en geotekniskrapport eventuelt undersøkelse for hver tomt/tiltak ved søknad om ramme og/eller igangsettingstillatelse. Eiendommen ligger under marin grense. Det henvises til gjeldene kommuneplan for Nannestad kommune 2018 - 2035 generelt og punktene 3.2 og 11.1 spesielt.
  Kjøper må påregne kostnader for tiltak i forbindelse med dette. For eksempel oppfylling, massutskifting i forhold til byggets størrelse, fundamentering og vekt, osv.
  Det må også påregnes at noe av tomtearealet forsvinner til grøfter ihht. prosjekter og overvannshåndtering.

  Det er på eiendommen Kulturminne sikringssoner med navn "Hol" og "Maura, Hol Østre". Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon. Se vedlagte kulturminnerapport.
 • Det er privat vei til næringsfeltet, tilknyttet Europaveg.

  Det er pt. en vannledning som leder inn på østsiden av planområdet. Det legges opp til tilkobling i ny vannkum på eksisterende ledning nord av planområdet. Området forsynes med V PE100 Ø250 SDR11 og utstyres med vannmåler iht. ønske fra kommunen. Det legges opp til uttak for slukkevann i brannkummer. For tomten legges det ut stikkledning V PE100 Ø180 SDR11 for uttak av vann til forbruk, sprinkel og ev. ytterligere uttak for slokkevann. Det legges opp til fordelingskum der flere enn en tomt benytter samme stikkledning. Alle stikkledninger terses med endekapper for nødvendig trykkprøving.
  Hovedledning V PE100 Ø250 SDR11 og vannkummer på denne, skal bygges iht. Nannestad kommunes VA-norm og det legges opp til at denne kan overdras til kommunen. Stikkledninger og fordelingskummer eies og driftes privat.

  Det må påregnes ca 3 meter bredde på hver side ut ifra senter grøft ift. dagens terreng. Løftes terrenget på den enkelte tomt, vil vannveiene beslaglegge mer areal. Vannveier må ha den høyden slik de er prosjektert i dag. De kan derfor ikke justeres da de i dag ligger med minimumfall.
 • Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå.
 • Kommunale avgifter avregnes etter forbruk når eiendommen tas i bruk, og faktureres direkte fra kommunen. For detaljer, oppfordres det til å kontakte Nannestad kommune.
 • Det er konsesjon på eiendommen. Kjøpere må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan bli påheftet servitutter/erklæringer som blir påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen er regulert i reguleringsplan for Hol næringspark (N10), datert 21.04.2010. Eiendommen er hovedsakelig regulert til næringsbebyggelse, annen veigrunn-tekniske anlegg, hotell/overnatting, vegetasjonsskjerm og hensyn friluftsliv. Eiendommen er for øvrig også regulert til grønnstruktur, bevertning, bensinstasjon, parkering, kjøreveg, båndlegging etter lov om kulturminner, frisikt og LNFR.

  Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næringsbebyggelse og eiendommen ligger innenfor område med ras- og skredfare. Det er også avsatt områder under henssynsone H190, H910, fremtidig friområde, nåværende boligbebyggelse og LNFR område.
  Eiendommene ligger i område som i kommuneplanen ligger under marin grense.

  Sone avmerket som Henssynsone H570-2 inneholder gravhaug fra jernalderen og er båndlagt etter kulturminneloven. Før opparbeidelse av byggeområdet N1 skal tiltakshaver sette opp fysisk avsperring langs sonen for å påse av området ikke påføres skade.

  Byggegrenser - interessenter må sette seg inn i byggegrenser på vedlagte tomtekart.
 • Gnr. 149 Bnr. 112 i Nannestad kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen kan tas over etter avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten ihht. vilkår.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450 -, og visninger kr. 2.500,- per stk. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 35.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 585,-. Utleggene omfatter tinglysning av sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan-Marcin Buslowicz
Knut-Magnus Betten

Megler

Knut-Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev