aktiv-eiendomsmegling
Kart over hele Hol Næringspark

MAURA Holsletta 26

Hol Næringspark - Næringstomt for lager eller industri med sentral beliggenhet ved Gardermoen! Klar til bruk.

 • kr 2 890 000
 • Prisantydningkr 2 890 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 890 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 752 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,00))   89 292,- (Omkostninger totalt)   2 979 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding

Holsletta 26, Viken

 • Tomt
  1752m²

  Beskrivelse av tomt
  På tomten tillates oppført bygninger for næringsvirksomhet innen kontor, overnatting, bevertning, industri og lager. Andel som kan nyttes til kontorvirksomhet beregnes til maksimalt 20 %. Bygg kan oppføres i inntil 11 meters møne og med tillatt grad av utnytting 45 % BYA. Det tillates ikke etablert bedrifter som på grunn av støy, forurensning eller lukt vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende områder. Det vises til øvrig informasjon i "Planbeskrivelse, rev. A - Hol Næringspark - forslag til reguleringsplan" datert 21.04.2010. Denne kan besiktiges hos megler på forespørsel. Infrastruktur: Tomten leveres med vann, avløp, strøm og fiber i tomtegrense. Overvann er prosjektert håndtert i åpent anlegg i grøfter og vegmagasin ihht. vedlagte kart. Hver tomteeier må håndtere overvann på egen tomt med evt fordrøyingsbasseng osv. i forhold til eventuelt krav fra VA- avdelingen og byggesak. Tilkoblingsavgifter fra kommunen tilkommer hver enkelt tomteeier. Tomten er ca. 1752 kvm. Tomten ble målt opp og det foreligger matrikkelbrev fra 29.08.2022 som følger vedlagt. Det må påregnes en geotekniskrapport eventuelt undersøkelse for hver tomt/tiltak ved søknad om ramme og/eller igangsettingstillatelse. Eiendommen ligger under marin grense. Det henvises til gjeldene kommuneplan for Nannestad kommune 2018 - 2035 generelt og punktene 3.2 og 11.1 spesielt. Kjøper må påregne kostnader for tiltak i forbindelse med dette. For eksempel oppfylling, massutskifting i forhold til byggets størrelse, fundamentering og vekt, osv. Det må også påregnes at noe av tomtearealet forsvinner til grøfter ihht. prosjekter og overvannshåndtering. Det er på eiendommen Kulturminne sikringssoner med navn "Hol" og "Maura, Hol Østre". Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon. Se vedlagte kulturminnerapport.

  Beliggenhet
  Hol Næringspark ligger vest for OSL Gardermoen, og har en svært sentral og enkel atkomst til både E6 og E16 fra Gardermoen, og ligger fint til i utkanten av Maura, i Nannestad kommune. Nannestad kommune og nærområdene er i stadig vekst og ligger ikke langt fra hverken Oslo. Det er mye industri og utbygging i området. Det passerer ca 10-11 tusen biler pr døgn gjennom Åmålkrysset /E16. Godt trafikkgrunnlag for flere typer virksomheter. Maura er et tettsted med ca 4.400 innbyggere og her finner du både barneskole, flere barnehager, dagligvarebutikker og andre servicetilbud. Med bli tar det ca: 10 min til OSL Gardermoen 20 min til Jessheim 35 min til Lillestrøm 45 min til Oslo

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,00))   89 292,- (Omkostninger totalt)   2 979 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3036/149/112: 22.03.1897 - Dokumentnr: 900094 - Utskifting Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.03.1897 - Dokumentnr: 900095 - Utskifting Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.02.1926 - Dokumentnr: 900200 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.03.1961 - Dokumentnr: 1157 - Bestemmelse om kloakkledn Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.10.1966 - Dokumentnr: 4936 - Bestemmelse om kloakkledn Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.04.1977 - Dokumentnr: 2995 - Best om garasje/parkering Rettighetshaver: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:5
  Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
  til Bygningsloven
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.06.2000 - Dokumentnr: 6871 - Erklæring/avtale RETT FOR KOMMUNEN TIL Å ANLEGGE PUMPELEDNING MED
  KUMMER M.V.
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om bebyggelse
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.03.2017 - Dokumentnr: 186849 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3036 Gnr:124 Bnr:92
  Rettighetshaver: Knr:3036 Gnr:147 Bnr:148
  Rettighetshaver: Knr:3036 Gnr:147 Bnr:149
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.12.2021 - Dokumentnr: 1603717 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Stedsevarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse og beplantning
  Overført fra: Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.08.2022 - Dokumentnr: 929771 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3036 Gnr:149 Bnr:24


  Vei, vann og avløp
  Det er privat vei til næringsfeltet, tilknyttet Europaveg. Det er pt. en vannledning som leder inn på østsiden av planområdet. Det legges opp til tilkobling i ny vannkum på eksisterende ledning nord av planområdet. Området forsynes med V PE100 Ø250 SDR11 og utstyres med vannmåler iht. ønske fra kommunen. Det legges opp til uttak for slukkevann i brannkummer. For tomten legges det ut stikkledning V PE100 Ø180 SDR11 for uttak av vann til forbruk, sprinkel og ev. ytterligere uttak for slokkevann. Det legges opp til fordelingskum der flere enn en tomt benytter samme stikkledning. Alle stikkledninger terses med endekapper for nødvendig trykkprøving. Hovedledning V PE100 Ø250 SDR11 og vannkummer på denne, skal bygges iht. Nannestad kommunes VA-norm og det legges opp til at denne kan overdras til kommunen. Stikkledninger og fordelingskummer eies og driftes privat. Det må påregnes ca 3 meter bredde på hver side ut ifra senter grøft ift. dagens terreng. Løftes terrenget på den enkelte tomt, vil vannveiene beslaglegge mer areal. Vannveier må ha den høyden slik de er prosjektert i dag. De kan derfor ikke justeres da de i dag ligger med minimumfall.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,00))   89 292,- (Omkostninger totalt)   2 979 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Knut Magnus Betten

Megler

Knut Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev