aktiv-eiendomsmegling

MOELV Pinnerudvegen 62C - H0101

Flott 3-roms leilighet beliggende i 1. etg med god utsikt og flotte solforhold. Fjernvarme i gulv. Carport. El-billader.

 • kr 140 000
 • BRA 65 m²
 • Kontraktsposisjonens prisantydningkr 140 000
 • Kjøpesum opprinnelig avtalekr 3 050 000
 • Andel fellesgjeld opprinnelig avtalekr -
 • Tilvalg opprinnelig avtalekr -
 • Tilvalg opprinnelig avtale -
 • Omkostninger opprinnelig avtale -
 • Omkostninger transportavtale6180
 • Total prisantydning ekskl. omk. og f.gjeldkr 3 190 000
 • Total prisantydningkr -

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Ny leilighet i andre etasje med flotte solforhold og meget god utsikt. Parkering i carport med elbillader og bod i bakkant. Leilighetene blir tilknyttet det lokale fjernvarmeanlegget og leveransen vil blant annet inkludere fjernvarme i alle gulv, varmekabler på bad samt downlights i gang, bad og kjøkkenområdet. Lave omkostninger. Kort fortalt: - Elbillader - Carport - Fjernvarme i alle gulv - God takhøyde 270* - Fiber bredbånd - Gangavstand til Moelv sentrum - Godt kollektivtilbud Innvendige bilder er tatt i leilighet/snr. 12 (H2-3). Møbler og inventar medfølger ikke.
 • Tomteareal
  2374

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av selve boligen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal det gjøres et overslag over gjenstående arbeider. Det totale overslaget deles på antall enheter i prosjektet og andel av overslaget utgjør et tilbakehold i kjøpesum for hver enkelt enhet i prosjektet. Renter på slike avtalte tilbakeholdte beløp tilfaller utbygger, forutsatt at det tilbakeholdte beløp til slutt utbetales til utbygger. Eventuelle gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Utbygger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, skal utbygger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer. Kjøper gir styret fullmakt til å gjennomføre overtakelsesforretning. Utbygger skal fra overtakelsesbefaringen protokollere at kjøper samtykker til at det tilbakeholdte beløp utbetales selger, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. Inntil prosjektet er ferdigstilt, har utbygger rett til å ha anleggsmaskiner, utstyr o.l. stående på området. Eventuelle skader som påføres eiendommen skal utbygger utbedre. Det forutsettes at kjøper har rimelig adkomst til eiendommen.

  Om enhet og prosjekt
  Ny leilighet i andre etasje med flotte solforhold og meget god utsikt. Parkering i carport med elbillader og bod i bakkant. Leilighetene blir tilknyttet det lokale fjernvarmeanlegget og leveransen vil blant annet inkludere fjernvarme i alle gulv, varmekabler på bad samt downlights i gang, bad og kjøkkenområdet. Lave omkostninger. Kort fortalt: - Elbillader - Carport - Fjernvarme i alle gulv - God takhøyde 270* - Fiber bredbånd - Gangavstand til Moelv sentrum - Godt kollektivtilbud Innvendige bilder er tatt i leilighet/snr. 12 (H2-3). Møbler og inventar medfølger ikke.

  Innhold
  Leiligheten inneholder: Stue/kjøkken, gang, bad, 2 soverom og bod. I tillegg følger det med plass i felles carportanlegg og sportsbod.

  TV/internett/bredbånd
  Utbygger vil, på vegne av sameiet, inngå kollektiv/ felles avtale med Eidsiva Bredbånd for levering av bredbånd- og TV-signaler. En slik avtale vil ha bindingstid på 5 år for sameierne, men ha gunstige vilkår og tilkoblingsavgiften inkludert. Det er tatt høyde for kostnader til bredbånd- og TV-signaler i felleskostnadene. Det er mulig å få levert større hastighet og flere kanaler enn hva som inngår i standardpakken fra Eidsiva Bredbånd. Dette bestilles da i så fall av den enkelte kjøper. Montering av parabolantenne tillates ikke.

  Diverse
  For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av selger/arkitekt. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boenhetens omsluttende vegger (omsluttende vegger er yttervegger, eventuelle vegger mot naboenhet eller felles del) og inklusive innvendig boder og sjakter. Primærrom er arealet innenfor boligens omsluttende vegger og eksklusive bod(er). Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet. Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

  Byggemåte
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Se for øvrig prosjektets tegninger, leveransebeskrivelse og romskjema.

  Garasje/parkering
  Det blir oppført felles carportanlegg på prosjekttomten hvor 12 av boligene får én parkeringsplass og én sportsbod seksjonert som tilleggsdel til sin boligseksjon. Leilighet 7/ H1-1 og 14/ H2-1 får tildelt sportsbod som tilleggsdel til sin boligseksjon og sameiet sørger for tilvisning av parkeringsplass på sameiets fellesarealer. Carportplasser og sportsboder er fordelt og overtas samtidig med boligene. Carport og/ eller parkeringsplasser vil kunne selges, leies eller lånes ut til andre seksjonseiere i prosjektet. Parkeringesplassene er seksjonert som tilleggsdeler til boligseksjonene og er regulert i sameiets vedtekter. Parkeringsplass overtas samtidig med boligen. Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass, dersom behovet kan dokumenteres. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis. Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for sameiet.

 • Oppvarming
  Prosjektets bygningsmasse vil få primæroppvarming via fjernvarme. Vannbårent spredenett forsyner boligene med oppvarming og varmt forbruksvann. Forbruk vil kunne måles individuelt (benyttes for eksempel til avregning mot innbetalt á konto). Kostnader faktureres via felleskostnadene. Se for øvrig leveransebeskrivelse og romskjema.

  Energiklasse
  unknown

 • Stipulerte felleskostnader pr. mnd
  2724

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. Vann, avløp og renovasjon er inkludert i de budsjetterte felleskostnadene. Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av seksjonens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen benyttes som primær- eller sekundærbolig.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info formuesverdi
  Det året boligen står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/375/53/5: 09.02.2021 - Dokumentnr: 162467 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Hedalm Anebyhus AS
  Org.nr: 975 384 365
  Rettighetshaver: Innlandet Elementfabrikk AS
  Org.nr: 919 823 615
  Overført fra: Knr:3411 Gnr:375 Bnr:53
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Prioritetsbestemmelse
  Veket for: Pantedokument 2021/162443-1/200
  03.09.2021 - Dokumentnr: 1087469 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 5
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 65/788


  Vei, vann og avløp
  Prosjektets enheter vil bli tilknyttet offentlig vei, samt offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av «Detaljreguleringsplan for Griuva, Moelv» - plan ID 2019090942. Plane er opprinnelig fra 2015, men er sist revidert den 15.04.2020. Området som omfattes av reguleringsplanen er primært regulert/ avsatt til byggeområder for bolig, konsentrert småhusbebyggelse, bolig/ forretning (nærbutikk) og bolig/ tjenesteyting. Prosjekttomten omfattes også av Kommuneplanen arealdel for 2014-2025, også her er formålet bolig. Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/ eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/ befaring for potensielle leietakere før overtakelse.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Kontraktsposisjon
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon. Kjøpet reguleres av kjøpsloven, og avhendingsloven. Ved kjøp av en kontraktsposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom utbygger og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter i henhold til den opprinnelige kjøpekontrakten og salgsoppgaven som ligger vedlagt. Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre utbygger aksepterer å reforhandle kontraktsvilkårene. Transport av kontraktsposisjonen forutsetter at utbygger godkjenner overdragelsen til kjøper.    Vederlaget for kontraktsposisjonen er kr ?....   I tillegg skal det betales kr ?.... i henhold til den opprinnelige kontrakten for boligen samt transportgebyr på kr ?......    Det påhviler kr ?.......  i fellesgjeld på enheten.  Gebyrer, avgifter og øvrige kostnader er som følger: ?..... Total kjøpesum er kr ????    Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. bustadoppføringsloven § 12. Garantien økes til 5 % fra overtagelse og løper deretter i fem år. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktsposisjon og ev. tilvalg o.l.    Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra utbygger og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med utbygger. Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktsposisjonen bort dersom utbygger ikke ferdigstiller boligen, jf. avhendingsloven § 1-1 (4).   Vederlag for kontraktsposisjonen og ev. transportgebyr, betales fra kjøper til selger. Beløpet vil stå under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper. Dersom kjøper ikke er forbruker må kjøper betale vederlaget for kontraktsposisjonen uavhengig av om utbygger ferdigstiller boligen eller ikke.   Selger kan i de tilfeller kjøper ikke er forbruker kreve vederlaget for kontraktsposisjonen ubetalt selv om kjøper ennå ikke har tatt over boligen eller fått hjemmelen overført til seg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger, i de tilfeller kjøper ikke er forbruker, kan kreve vederlaget for kontraktsposisjonen utbetalt allerede ved inngåelse av kontrakten. Kjøper har da vederlagsrisikoen for kontraktsposisjonen.  

  Kontraktsposisjon - garantier
  Utbygger skal stille garanti etter buofl. § 12 straks etter avtaleinngåelse eller straks etter at selgers eventuelle forbehold er løftet/ bortfalt. Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og frem til fem år etter overtakelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av opprinnelige kjøpesum (uten eventuelle avtalte tilvalg) frem til overtakelse, og minst 5 % etter overtakelse. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, for utomhusarealer og for ideell andel i fellesareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Se også punktet «Betalingsbetingelser og finansiering».

  Fremdrift og ferdigstillelse
  Overtakelse etter nærmere avtale med utbygger.    Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Hvor kjøper har gjort tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende en bekreftet liste til meglerforetaket som inneholder beskrivelse av tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt senest ved overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøper stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter at boligen er overskjøtet til kjøper. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil være usikret ved en eventuell konkurs hos selger/selgers underleverandør. Kjøper plikter å fremskaffe tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen innen 30 dager etter at avtale om kjøp er inngått, jf. bustadoppføringslovva § 46 andre ledd. Med tilfredsstillende finansieringsbevis menes prosjektets finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er godkjent av selger. Det skal fremgå av finansieringsbeviser at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til andre enn selger, med mindre forbrukeren har krav på på erstatning, prisavslag eller heving. Det kan settes som vilkår i finansieringsbeviset at finansinstitusjon skal godkjenne utbetalingene, og at selgerens rett etter finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten etter finansinstitusjonens samtykke. Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til overtakelse.   Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank.   Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper likevel bundet av avtalen, og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt, og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. Kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg må være innbetalt senest ved overtakelse. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetalingene skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.   Forskuddet/delinnbetalingen som innbetales fra kjøper til meglerforetakets klientkonto er avtalt å være forskudd og selger må stille garanti etter bustadoppføringslova § 47(3) for å kunne få beløpet utbetalt. Når selger har stilt lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglerforetakets klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Dersom garanti etter bustadoppføringslova § 47(3) ikke blir stilt er det innbetalte beløp underlagt kjøpers rådighet og kjøper opptjener renter av beløpet frem til det eventuelt stilles garanti etter bustadoppføringslova § 47 (3) eller hjemmelen til boligen overføres kjøper, jf. bustadoppføringslova § 46 (1). 

  Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev