aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Det er gitt rammetillatelse til oppføring av eneboliger på eiendommen. Dette er et Illutrasjonsbilde av fasade ihht. 3D visualisering av godkjente rammetegninger.

Mogreina - eiendom på ca 1,5 mål med rammetillatelse for 4 eneboliger, og rivingstillatelse for eksiterende næringsbygg

 • OMKOSTNINGER108 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 608 842
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 502 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  107 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  108 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 608 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Illutasjonsbilde av stue er 3D visualisering av godkjente rammetegninger.

Tussefaret 2, Viken

 • Eiendommen ligger i landlige omgivelser på Mogreina nord i Ullensaker kommune. Området består hovedsaklig av småhusbebyggelse. Herfra er det gangavstand til Mogreina barneskole, barnehage og offentlig kommunikasjon. Det er et meget barnevennlig område. Nærområdet består også av mye flott natur med bla. Risa, Hersjøen og marka hvor du har et rikt dyreliv.

  Det er ca 3 km til Dal med matforretning og jernbanestasjon hvor det går tog til/fra Oslo nesten hver halvtime.

  Det er god bussforbindelse fra Mogreina til Dal, Eidsvoll Verk og Jessheim med videre forbindelse til Oslo Lufthavn Gardermoen, Lillestrøm og Oslo, så man kan si at det er godt tilrettelagt for pendlere. Toget bruker ca 5 minutter til OSL Gardermoen og 34 minutter til Oslo S fra Eidsvoll Verk stasjon.

  Det er ca 5 km til Råholt. Her er det Amfi kjøpesenter med butikker, bank, apotek, legesenter, tannlege, frisør, etc. På Råholt er det også svømme- og idrettshall og treningssenter. Råholt bad har et godt og variert tilbud til både mosjonister og svømmere, så vel som barnefamilier.

  Ca 10 min med bil til Jessheim sentrum. Jessheim byr på de fleste fasiliteter med Ullensaker kulturhus. Her tilbys det kino, kunstgalleri, teater og konserter. I tillegg finner man også her Jessheim storsenter som for tiden er ett av Norges største med ca. 150 butikker og cafeer. Senteret er øvre Romerikes største motehus med mange små og store kjedebutikker samt flere spennende nisjebutikker. Jessheim fikk i 2012 bystatus og byen, samt områdene rundt, er i stor utvikling. På Jessheim er også Gystadmarka ungdomsskole og videregående skole. Dette er nye skoler som åpnet henholdsvis 2018 og 2017. Ellers er også Eidvoll VIderegående skole og Nannestad VIderegående skole i akseptabel nærhet.

  Mogreina er et tettsted i flyplasskommunen Ullensaker, som opplever en sterk befolkningsvekst. Kommunen vokser med ca 1.000 innbyggere i året og har nå over 40.000 innbyggere. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling for å kunne ivareta gode tjenester også i fremtiden, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv.

  Hvorfor bo på Mogreina?
  - Forholdsvis liten skole med godt elev- og arbeidsmiljø.
  - Fine rekreasjonsområder med både husmannsplasser, fredet dyreliv ved Risa, landskapsvernområder rundt Hersjøen og naturreservat ved Sandstjern.
  - Gjennom Mogreina går også den Trondhjemske kongeveg, som er godt bevart i Risebru.
  - Boligfeltet ligger ikke langt unna Sessvollmoen som er en av Norges største militærleire.
  - Nærhet til E6, Oslo lufthavn Gardermoen og Oslo.
  - Et område i vekst, hvor det ser ut til at tilflytterene trives godt sammen med de som allerede er bosatt i området.

  Det er et rikt idrett- og fritidstilbud i Ullensaker med blant annet nyere idrettsanlegg ved Jessheim stadion (UKI-arena) og mange flotte steder å utforske. Og med hovedflyplassen i kommunen har man mulighet til å reise hvor man vil i verden og alltid komme hjem til Ullensaker.

  Med bil tar det ca:
  10 minutter til Jessheim
  10 minutter til Gardermoen
  35 minutter til Oslo

  For mer informasjon om Mogreina og Ullensaker se: www.ullensaker.kommune.no.
 • Fra E6: ta av til Mogreina, og kjør Trondheimsvegen (FV 454) sørover. Ta første til høyre ved Mogreina Barneskole (Sørbakkvegen). Følg Sørbakkvegen i ca 500 meter og du vil finne Tussefaret på din høyre side. Eiendommen er den første på venstre hånd i Tussefaret.
 • Eiendommen er per idag registert som næringseiendom.

  Det er påstående bebyggelse på tomten hvor det er gitt rivingstillatelse, datert 5/8-21. Bygget er et forsamlingshus fra ca 1950-1960, på ca 288 kvm. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

  Det er videre gitt rammetillatelse med bestemmelser for bygging av 4 eneboliger over 2 etasjer hver, og med integrert carport på eiendommen. Tiltaket er datert 17.12.2021. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort jf. pbl. §21-9. Det er tildelt adresser til de 4 eneboligene.

  Søknad om om gangsettingstillatelse med tilhørende dokumentasjon må sendes inn til kommunen og behandles før arbeider på eiendommen begynner.

  Eiendommen ligger i område under marin grense. Geoteknisk notat datert 02.12.2021 er lagt til grunn for tillatelsen, og følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Eiet tomt på ca 1502 kvm.

  Opprinnelig ca 1565 kvm før Ullensaker kommune ervervet ca 80 kvm og laget fortau for bedre infrastruktur langs Sørbakkvegen i vest, som grenser til eiendommen.
  Kommunens veimyndighet har gitt uttalelse om det skal foretas oppmålingsforretning for å klarlegge ny grense mot Sørbakkvegen før bygging starter.
  Grensepunkt mot vest hvor kommunen har bygd fortau er ikke koordinatfestet og selger tar forbehold om arealavvik grunnet dette.

  Kjøper må selv rekvirere oppmåling (om ikke kommunen gjør det), og ta denne kostnaden.

  Det foreligger også en jordskifteavgjørelse datert 08.07.2021 angående grensefastsetting mot øst. Etter at nye grenser på østsiden av eiendommen nå er matrikulert hos kommunen, står eiendommen pt. med en størrelse på 1.582 kvm. Dette er da før oppmåling mot fortau i vest hvor ca 80 kvm blir borte.
 • Eiendommen er sikret adkomst gjennom tinglyst rettighet til bruk av privat veg Tussefaret. Ny adkomst må kobles vinkelrett ut på privat vei, Tussefaret, og skal ikke være bredere en 4 meter. Det må legges stikkrenne på minimum 250 millimeter under ny adkomst for håndtering av overvann. Det må tas hensyn til frisikt iht kommunens veinorm.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er gitt positiv uttalelse til VA-rammeplan. I forkant av igangsettingssøknad til bygningsmyndigheten må det innhentes en positiv VA-uttalelse til IG.
 • Eiendommen har ikke vært i bruk og det har derfor ikke vært betalt noen kommunale avgifter i 2021. Nye boliger skal tilknyttes offentlig vann og avløp, og eier av hver enkelt ny boehnet på eiendommen må påregne ca 10-15 000 kr i året i kommunale avgifter.
 • Ny eier står ansvarlig for kostander tilknyttet kommunale avgifter, kostander ifm. riving og bygging, søknader til kommunen, etc.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen opplyser:
  - Eiendommen ligger i område for vei- og skytebanestøy.
  - Eiendommen ligger innenfor støysoner for forsvarets aktiviteter på Sessvollmoen, som beskrevet i konsekvensutreningen "Nærøvingsområder og skytebaner for hæren på Romerike."
  - Norrøna bygningen er flyttet til eiendommen og skal opprinnelig ha hatt militære funksjoner på Gardemroen, muligens som soldathjem. Den har derfor ingen historisk interesse for Mogreina, og det er innvilget dispensasjon etter plan og bygningsloven til å rive denne.

  Generell kommunal info på alle eiendommer i Ullensaker kommune:
  Flystøy og byggesaker - restriksjoner og muligheter. Formannskapet vedtok følgende den 6/3-18 (sak nr 42/18):
  1. Midlertidig bygge- og deleforbud vedtas ikke.
  2. De midlertidige støysonekartene legges ikke til grunnved behandling av plan- og byggesaker.
  Det er fortsatt byggerestriksjoner ved OSL Gardermoen, slik det har vært siden flyplassen ble etablert i 1998. Det er begrensning i muligheten for å bygge og fradele boligtomter nær flyplassen der støyen har et for høyt nivå. Formannskapets vedtak innebærer at de nye støykart som viser forventet støybilde med tre rullebaner ikke skal tas hensyn til. Dette fordi disse vurderes som foreløpige og usikre. Dermed legger kommunen til grunn det støybilde som dagens to rullebaner medfører. Det er i praksis ikke mulighet for å bygge/fradele til boligformål (støyfølsomme bruksformål) i rød støysone. I gul støysone kan det være muligheter, med det forutsetter at man kan dokumentere akseptable støynivåer inne og på utearealer. I byggesaker må tiltakshaver/byggherre benytte seg av konsulenter/foretak med støyfaglig kompetanse. Samferdselsdepartementet har i brev 28/3-17 besluttet at mulig 3. rullebane skal planlegges på østsidenav flyplassen. Kommunen er i en planprosess som baserer seg på departementets beslutning. Byggesaksavdelingen kan veilede nærmere i konkrete spørsmål

  Noe info fra miljørapport:
  - Det ble funnet nedgravd oljetank på eiendommen. Denne må tømmes og sertifiseres av godkjent firma før den kan fjernes.
  - Det ble registrert EPS noen få steder rundt grunnmur. Det er også sannsynlig at det ligger XPS/EPS/isopor under betongdekke på grunn og rundt fundamenter/ringmur. Dette forutsettes å inneholde KFK/HKFK og må sorteres ut ved riving.
  - Vinyl gulvbelegg og PVC-lister forutsettes å inneholde ftalater og/eller klorparafiner og må deponeres som farlig avfall.
  - Malt betong og fliser med mørtelfug må deponeres som lettere forurenset masse til godkjent mottak.
  Megler anbefaler å lese hele miljørapporten før kjøp, og denne kan forespørres hos megler.

  Det har blitt utført en støyvurdering for fire planlagte eneboliger på eiendommen Tussefaret 2 i Ullensaker kommune, av Norconsult, datert 30/8-2021. Støyrapporten vedlagt søknaden om rammetillatelse er lagt til grunn for tillatelsen med medfølgende vilkår i tillatelsen.
  Beregningene er utført med hensyn på vegtrafikkstøy fra E6 i øst. Resultatene viser at kravene fra kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune tilfredsstilles for alle eneboligene dersom det etableres
  støyskjerm på takterrasse over carport ved bygg C. Forslag til skjerming er vist i rapporten.
  Megler anbefaler å lese hele miljørapporten før kjøp, og denne kan forespørres hos megler.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 2001/1969-1/10 Best. om vann/kloakkledn. 22.02.2001
  Rettighetshaver ULLENSAKER KOMMUNE
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  KAN IKKE BYGGE NÆRMERE LEDNINGER ENN 4 M

  2021/1379779-1/200 Jordskifte 03.11.2021 21:00
  Sak: 21-019939RFA-JOOV/JLST Sørbakken Vestre
  Gjelder rettsfastsettende sak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata
  1921/900078-1/10 Registrering av grunn 25.06.1921
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3033 Gnr:185 Bnr:17

  2020/518104-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 3033-183/13
  Rettigheter i eiendomsrett
  2021/1594930-1/200 Bestemmelse om veg 20.12.2021 21:00
  rettighetshaver:Knr:3033 Gnr:185 Bnr:31
  Bestemmelse om vedlikehold

  Heftelsene omhandler jordskifte ifm. eiendomsgrense mellom gnr/bnr 185/31 og 185/3, bestemmelse om at eier av gnr/bnr 183/31 har veirett over gnr/bnr 183/13 og tillatelse for kommuen til å anlegge vann og avløpsledninger over eiendommen. Eier kan ikke bygge nærmere ledningen enn 4 meter uten samtykke fra kommunen.
  Overnevnte heftelser følger eiendommen i salget.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen er regulert til forsamlingslokale, hensynssone(bevaring av kulturmiljø) i reguleringsplan for "Fortau langs Sørbakkvegen" med bestemmelser. Vedtatt 17.07.2012.
  Avsatt i kommueplanen til: Tjenesteyting - nåværende. Vedtatt 23.03.2021.

  Eiendommen omfattes av reguleringsplan Sørbakkvegen nord. Planid: 310. Ikrafttredelsesdato 07.09.2021 og Kommuneplanens arealdel. Det er innvilget dispensasjon fra arealformål og hensynssone i sak 2019/3706-17. Ny bebyggelse må tilpasses omkringliggende bebyggelse.

  Grad av utnytting som følge av tiltaket er beregnet til 27,36 %-BYA. Maksimal %-BYA for eiendommen er 30 % jf. § 4.3.2 i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel når det gjelder grad av utnyttelse.
 • Gnr. 185 Bnr. 31 i Ullensaker kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter avtale med selger. Vennligst oppgi ønsket dato i vedlagte budskjema.
 • Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht. vilkår.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Vedlegg:
  Rammetillatelse, datert 17.12.2021
  Adressetildelelse med kart
  Rivingstillatelse, datert 05.08.2021
  Uttalelse til VA-rammeplan, datert 15.10.2021
  Områdestabilitet utført av Løvlien Georåd, datert 21.02.2021
  Overvannskart
  Del av miljørapport
  Vedlegg til rammetillatelse
  Støyrapport
  Matrikkelbrev ifm. nye eiendomsgrenser
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Peter Samgwa Fongod
Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev