aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Vaset Alpinområde!

Røn Vaset Alpinområde

Nå har du mulighet til å sikre deg høystandard hyttetomt rett ved alpinbakken! Nydelig utsikt!

 • 875 000
 • PRISANTYDNING875 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER875 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT800 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 875 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  875 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Vaset Alpinområde, Innlandet

 • Vasetområdet er med sin vakre natur og sine flotte turmuligheter et av de mest attraktive hytteområdene i Valdres.

  Midt i dette flotte området, med nydelig utsikt til blant annet Vasetvatnet, mot Jotunheimen, Grønsennknippa, Gilafjellet, Ålfjell og Melladn finner du Vaset Alpinområde.

  Vaset Alpinområde er et attraktivt hytteområde med mange nye tomter, og noen som allerede er bebygd. Det er ingen byggeklausul på tomtene, så her kan du bygge din drømmehytte etter fritt valg av leverandør.

  Med hytte i Vaset Alpinområde har du nydelig turterreng i umiddelbar nærhet. Her er det ski inn/ski ut til Vaset Skisenter, som kan tilby fine alpinbakker for hele familien. Like ved er det også flotte langrennsløyper som strekker seg milevis innover fjellet. Det er høy hyppighet på oppkjøring av skiløyper i alle typer terreng, så her finnes det løyper for alle.

  Sommerstid er Vaset et eldorado for alle sykkelinteresserte. Her er det mange turstier og fjelltopper som innbyr til korte og lengre turer, både til fots og på sykkel. Det er også flere vakre fjellvann i området, blant annet Vasetvatnet, som innbyr til bading, fiske, båt og moro.

  På Vaset er det flere hyggelige spisesteder, som Gomobu, Vasetstølen og Sekskanten Kro og Pub. Vasetsenteret er en innbydende Jokerbutikk med et imponerende utvalg av dagligvarer, mange lokale kvalitetsprodukt, jernvare mm. Butikken er åpen syv dager i uka, året rundt, og har et meget godt servicetilbud. Nær Vasetsenteret ligger også en ny Intersportforretning med godt vareutvalg.

  Med sin lette tilgjengelighet fra både Østlandet og Vestlandet, vakre natur og rike aktivitetstilbud, er Vaset et flott sted å realisere din hyttedrøm!
 • Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og derfra E16 til Fagernes.

  Fortsett videre på E16 i retning Bergen, og ta av til venstre mot Vaset i Ulnes etter ca. 9 km. Følg Panoramavegen oppover til Vasetsenteret.

  For felt A: Fra Vasetsenteret følg Panoramavegen videre hhv. ca. 2,1 km og 2,3 km og ta til venstre inn i feltet.

  For felt B: Fra Vasetsenteret følg Panoramavegen videre ca. 1,8 km og ta til venstre inn i feltet.

  Tomtene er merket med tomteskilt. God tur!
 • Ubebygde hyttetomter hvor teknisk anlegg for vann og avløp samt strømkabler føres fram til tomtegrensen.

  Utnyttelse/bebyggelse
  Jfr. utdrag fra Reguleringsplan for Vaset Alpinområde:

  Byggjeområde for hytter ,
  fritidsbustader :
  a) I områda regulert til byggjeområde for hytter, fritidshus kan det førast opp inntil 3 bygg: 1 hovudhytte samt 1 garasje/uthus og 1 anneks.
  b) Maksimal utnyttingsgrad er 20,5 % BYA, maksimalt 246 m2. Maksimal storleik på
  hovudhytte er 12,5 % BRA, maksimalt 150 m2 BRA. Alle tomter kan ha hovedhytte på 120 m2 BRA sjølv om det overstig 12,5 % BRA. Utandørs opparbeidde biloppstillingsplassar skal reknast med i BYA, ein reknar to opparbeidde plassar til å utgjere 36 m2.
  c) Andre bygg enn hovudhytte skal ikkje ha større mønehøgde enn 4,5 m.
  d) For tomtene A1-A7, A14, A15, B8, B12, B13, B23-B24, B26-B27, B31-B33, B37- B40, B42 og C3 gjeld følgjande. Mønehøgde over gjennomsnitt planert terreng skal ikkje overstige 5,0 meter, og hovudmøneretning på alle bygg skal ligge parallelt med terrengkotane. Maksimal totalbreidde på hytter er 8 meter målt ved grunnmur. Det skal ikkje etablerast bygg med ytterkant meir enn 4 meter ut frå opphavleg terreng målt ved grunnmur. Det skal ikkje fyllas lengre ut enn 7 meter horisontalt ut frå opphavleg terreng målt ved grunnmur. Horisontal utfylling skal ikkje medføre terrengendring på meir enn 2 meter målt vertikalt, jfr. vedlegg 2.
  e) For tomtene som ikkje er nemnt i pkt d) gjeld følgjande: Hyttene kan oppføras med oppstugu, der mønehøgde på "oppstugudelen" ikkje skal overstige 6,1 meter over gjennomsnittleg planert terreng for heile bygget. Grunnflate av oppstogo skal ikkje vere større enn 1/3 av grunnflata på hovudbygget og skal plasserast tilnærma i midtseksjonen av bygget. Hovudhytta si maksimale mønehøgd (utanom evt. oppstugu) er 5 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Hovudmøneretningen på hovudhytta skal ligge parallelt med terrengkotene.
  f) Bygg skal plasseras i tunform, og det skal ikkje vere meir enn 12 meter innbyrdes avstand mellom bygg.
  g) Det kan berre etablerast ein brukseining per tomt, og regulerte tomter kan ikkje delast ytterlegare.
  h) Byggegrenser er vist på plankartet. Der det ikkje er lagt eller er planlagt ledningsnett i grunnen kan likevel garasje/uthus med bruksareal inntil 40 m2 oppførast inntil 2 m frå tomtegrense.
  i) Det skal opparbeidast minimum 2 biloppstillingsplassar på kvar eigedom og parkering skal skje på eiga tomt.
  j) Privatiserande tiltak som stabbesteinar nær tomtegrense, planering av uteareal og andre tiltak som kan avgrense ferdsel gjennom området/tomtene er ikkje tillate (oppramsing er ikkje uttømmande).
  k) Flaggstenger er ikkje tillate på dei einskilde tomter innan planområdet, men unnatak av dei som var etablert ved planens godkjenning.
  l) Det er tillatt med funksjonell inngangsbelysning. Lyskjelda skal avblendast nedover av ein reflektor eller av sjølve armaturen som då må bestå av eit opakt materiale (ikkje transparent). Som styring av utelys skal ein bruke timer, ikkje bevegelsessensorar. For belysning av anna enn funksjonell inngangsbelysning krevjast søknad om byggeløyve.
  m) Det er ikkje tillatt å føre opp hytter med under/sokkel-etasjar.
  n) Før det kan gis ferdigattest på tomt B42 skal eksisterande bygg og grunnmur påFnr. 472 vere fjerna og tomta vere rydda og planert.

  Vi viser til vedlagte reguleringsplan for mer informasjon.

  Vei/vann/avløp
  Helårsvei fram til tomtegrensa.

  Vei/vann/avløp Helårsvei fram til tomtegrensa. Anleggsbidrag på vei kr. 15.000,- betales av kjøper sammen med kjøpesummen. Teknisk anlegg for vann og avløp føres fram til tomtegrensene. Offentlig vann og avløp inn til tomteområdet, hvor kommunen er eier av hovedledningene. Kjøper må godta at det legges ledninger over tomtene. Kostnadene med vedlikehold av fellesledningene fra hovedledningen deles forholdsmessig mellom brukerne. Stikkledninger fra tomtegrense til den enkelte hytte vil være vedkommende tomteeiers eneansvar. Tilkoblingsavgift vann/avløp: Totalt kr. 80.000,- (inkl. mva). Dette betales av kjøper.

  Teknisk anlegg for vann og avløp føres fram til tomtegrensene.

  Offentlig vann og avløp inn til tomteområdet, hvor kommunen er eier av hovedledningene. Kjøper må godta at det legges ledninger over tomtene. Kostnadene med vedlikehold av fellesledningene fra hovedledningen deles forholdsmessig mellom brukerne. Stikkledninger fra tomtegrense til den enkelte hytte vil være vedkommende tomteeiers eneansvar.

  Tilkoblingsavgift vann/avløp:
  Totalt kr. 80.000,- (inkl. mva).
  Dette betales av kjøper.

  Strøm
  Strømkabler føres fram til tomtegrensen. Kostnader knyttet til framføring av strømkabel fra tomtegrense og fram til hytte, er tomtekjøpers ansvar. Stipulert kostnad for kabel og arbeid ca. kr. 10.000,- (forbehold om prisendring.
 • Festetomter.

  Festeavtale vil bli opprettet og tinglyst ifbm utskillelse av tomtene. (Se vedlagt festeavtale i prospektet).
  Festeavgift, tomtestørrelse osv. vil da bli fylt inn for gjeldende tomt.

  Bortfester: Statskog SF.
  Festeavgift: Se egen prisliste.

  Regulering av festeavgift:
  Jfr. festeavtalen kan festeavgiften reguleres hvert år i samsvar med endringer i konsumprisindeksen.

  (Festeavtalen åpner for en regulering hvert 10. år i samsvar med tomteverdien Skal det bli aktuelt kreves det en endring i tomtefesteloven eller gjeldende rettsoppfatning, da dagens lovgivning ikke tillater en slik regulering.)

  Festetid: Inntil videre jfr. Tomtefesteloven § 7.

  I praksis er dette en "evigvarende" avtale som i dette tilfelle vil gjelde helt til den som fester eiendommen evt. sier opp avtalen. Grunneier (Statskog) har ingen rett til å si opp avtalen.

  Tomteareal
  Fra ca. 800 m² - ca. 1.800 m². Se prislisten for areal på de enkelte tomtene.

  Tomtene er ikke utskilt eller nøyaktig oppmålt, så oppgitt areal er ca. areal.

  Kostnader i forbindelse med fradeling- og oppmåling er inkludert i kjøpesummen.

  Nærmere om tomtene
  Tomtene selges som råtomter, og kjøper er selv ansvarlig for alle arbeider på egen tomt, samt alle kostnader som påløper i forbindelse med at tomten skal bebygges. Dette innebærer blant annet at biloppstillingsplasser og stikkveger inn på den enkeltes tomt opparbeides og bekostes av kjøper.

  Byggestart på tomtene
  Det arbeides med å få på plass infrastruktur i området, og det forventes at tomtene er klare for overtakelse og bygging innen 31.12 2018. Det tas forbehold om tidspunkt, og endelig dato kan bli mot sommeren 2019.

  Overtakelse
  Etter nærmere avtale med selger. Normalt 6-8 uker etter budaksept.
  Tomtene overtas som på visning.

  Tomtene kan ikke overskjøtes før oppmåling er utført og festenr. er opprettet. Dette avhenger av saksbehandlingstid hos kommunen og Statens Kartverk.
 • Fra kr. 800 000,-

  Omkostninger:
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)

  1 342,- (Omkostninger totalt)

  801 342,- (Totalpris inkl. omkostninger (forutsatt salgssum: 800 000,-))
  -
  I tillegg kommer evt.
  - Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) kr. 12.000,-
  - Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) kr. 2.800,

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Det er ingen dokumentavgift ved kjøp av ubebygd festetomt.
 • Kommunale avgifter vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Avgifter pr. 2021:
  Hytterenovasjon: kr. 1.390,- pr. år.
  Vann: Årlig abonnement: kr. 2.500,-. Forbruk pr. m3: kr. 25,-.
  Avløp: Årlig abonnement: kr. 3.500,-. Forbruk pr. m3: kr. 35,-.
  Brannsyn, feiing: pr pipe kr. 308 ,-.
  Eiendomsskatt vil tilkomme.

  Faste løpende kostnader
  Festeavgift kr. 7.776,- årlig (Sats pr. januar 2022)

  I tillegg vil det være det avgifter til:
  - Vei og brøyting.
  - Skiløyper.
  - Evt. velforening.
  - Forsikring og strøm.

  Diverse
  Kopi av festekontrakt fra Statskog ligger vedlagt.

  Når det gjelder drift og vedlikehold av private stikkledninger for vann og avløp, må kjøper forholde seg til det til enhver tid gjeldende tilkoblingsreglement for Vestre Slidre kommune.

  Ved inngåelse av kjøpekontrakt blir kjøper automatisk medlem i hytteområdets vegforening, som vil bli stiftet (alternativt den eksisterende vegforeningen "Sauebekkvegen"). Kostnader til snøbrøyting og vegvedlikehold fordeles likt mellom vegforeningens medlemmer.

  Kjøper forplikter seg til å betale minimum kr. 750,- årlig til løypelaget på Vaset. Pliktene
  tinglyses.

  Kjøper er kjent med at feltet ikke er fullt utbygget, og at det vil være anleggstrafikk i området inntil alle tomtene er bebygget. Selger forbeholder seg retten til å ha stående anleggsmaskiner, utstyr og evt. brakker m.m. samt skilt i området så lenge det er behov for det av hensyn til ferdigstillelse av samtlige tomter og for salget av disse. Slikt utstyr kan ikke bli stående på kjøpers tomter etter overtakelsestidspunktet.

  Vaset Utbyggingsselskap AS (orgnr. 980 103 943) og dets rettsetterfølger, skal ha rett til å ha liggende anlegg for vann/avløp, elektrisitet, tv, internett o.l. over tomten, og skal ha rett til å komme til for drift og vedlikehold og oppgraderingen av anleggene. Rettighetene tinglyses.

  Noen av bildene er fra området.

  Servitutter/rettigheter/forpliktelser
  Festekontakt vil bli tinglyst ifbm. utskilling av hver tomt.

  Tomtene overdras frie for pengeheftelser med følgende unntak;
  Kjøper gjøres oppmerksom på at Vestre Slidre kommune har lovbestemt panterett i h.h.t. pantelovens § 6-1 for enkelte skattekrav samt kommunale avgifter -som renovasjonsgebyr m.m.

  I tillegg vises det til at forpliktelsene til å bidra til vedlikehold og brøyting, samt bestemmelser om vedlikehold og utskiftninger av private stikkledninger.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring.
 • Ihht. til reguleringsplan er korttidsutleie av fritidsboliger tillatt, men ikke som næringsvirksomhet.
 • Tomtene skal skilles ut fra Gnr. 94 Bnr. 1 i Vestre Slidre kommune.
 • Eiendommen ligger innunder Reguleringsplan for Vaset Alpinområde, revidert 10.10.2011.

  Kopi av plan med reguleringsbestemmelser ligger vedlagt.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Det er ikke odel på eiendommen.
 • André Vindedal Nilsen
Linn Hamre

Megler

Linn Hamre

99 73 42 64

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger