aktiv-eiendomsmegling
Fasade

NES PÅ HEDMARKEN Kokshusenga (Felt B5)

#NES PÅ HEDMARKEN - Prosjekterte tomannsboliger (vertikaldelte) i Kokshusenga, ca. 4 km fra Stavsjø.

 • kr 2 690 000 - 2 790 000
 • Priser fra og tilkr 2 690 000 - 2 790 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 2 690 000 - 2 790 000
 • Omkostninger fra og tilkr 11 342 - 11 342
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 2 701 342 - 2 801 342
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 800 - 800
 • Areal primærareal - fra og til65.5 - 65.5 m²
 • Areal bruksareal - fra og til71.6 - 71.6 m²
 • Tomt1 500 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 612 BNR. 13
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS Brugata 3 C 2380 Brumunddal
 • OppdragsansvarligKjetil Gustavsen
 • Oppdragsnummer1214235004

Meld deg på visning!

Påmelding

Kokshusenga (Felt B5), Innlandet

 • Om prosjektet
  Vi har gleden av å presentere Kokshusenga (Felt B5), bestående av to frittstående og vertikaldelte tomannsboliger, med totalt fire boliger/seksjoner. Felles eiertomt på ca. 1.500 kvm. Disse lettstelte boligene får alt på ett plan, to soverom og egen carport. Lave kjøpsomkostninger!

  Priser fra og til
  kr 2690000 - 2790000

  Omkostninger fra og til
  kr 11342 - 11342

  Generell orientering
  Boligene leveres nøkkelferdig. Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet og med arealeffektive planløsninger og et klassisk/tidløst arkitektonisk uttrykk og funksjonelle løsninger. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Se for øvrig vedlagte tegninger og byggebeskrivelse.

  Garasje/parkering
  Parkering i egen carport og/eller på gårdsplass/biloppstillingsplass ved inngangsparti. Carporter vil bli tilleggsareal i bygg til den enkelte seksjon/bolig. Alle utvendige arealer vil bli sameiets fellesareal. Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg. Se for øvrig byggebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for sameiet.

  Boder
  Det medfølger én bod per bolig. Bod er plassert inne i hver enkelt bolig.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Forventet byggetid for boligene er på ca. 9-12 måneder, regnet fra og med igangsettelse av byggearbeider. Det er en forutsetning for oppstart av byggearbeider at samtlige av selgers forbehold er løftet/bortfalt (se punktet «Selgers forbehold»). Boligene skal dog være ferdig senest 12 måneder etter igangsetting av byggearbeider. Forsinkelser i byggestart og/eller byggeprosess som følge av at vinter og tele vanskeliggjør oppstart av grunnarbeider, funn av kulturminner og/eller oppfyllelsesvanskeligheter/konsekvenser som følge av koronaviruset, gir ikke grunnlag for kjøper til å kreve dagmulkt, erstatning eller heving etter bustadoppføringslova kap. 3. Kjøper vil bli varslet når byggearbeider er igangsatt. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 4 ukers skriftlig varsel. Dersom selger fullfører boligene i god tid før overnevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum 2 måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Selger skal overlevere boligene i byggrengjort stand og fellesarealer i ryddet stand. Boligene overleveres uten leieforhold av noen art, og slik at disse leveres ledige for kjøperne. Kjøper kan nekte overtakelse dersom boligen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Se også punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse». Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under besiktigelsen. Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt boligen. Hvis boligen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt boligen kunne vært overtatt. Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med seksjonering eller fradeling ikke er på plass.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger.

  Tomteareal
  1500m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles eiertomt for sameiet (også kalt prosjekttomten) vil bli fradelt hovedbølet med gnr. 612, bnr. 13 i Ringsaker kommune og tildelt eget gårds- og bruksnummer. Tomteareal etter fradeling vil bli ca. 1.500 kvm. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirka-areal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt. Gårdsplass og carport leveres gruset. Plenarealer leveres med matjord ferdig tilsådd og gjødslet. Se også vedlagte byggebeskrivelse. Utvikling av gressplen er avhengig av stell og vedlikehold (besørges av sameiet). Selger står derfor ikke ansvarlig for hvordan plenen gror til. Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av selve boligen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal det gjøres et overslag over gjenstående arbeid. Det totale overslaget deles på antall enheter i prosjektet og andel av overslaget utgjør et tilbakehold i kjøpesum for hver enkelt enhet i prosjektet. Renter på slike avtalte tilbakeholdte beløp tilfaller selger, forutsatt at det tilbakeholdte beløp til slutt utbetales til selger. Eventuelle gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. I den grad vann- og avløpsledninger, elektriske kabler, tv-kabler, etc. går over en annen seksjon eller et annet byggetrinn i prosjektet, har enhver eier og bruker rett og plikt til å besørge utbedring og vedlikehold av installasjonen, selv om arbeidet da må foregå på en annen seksjon eller annet byggetrinn. Ingen kan nekte adgang til sin seksjon for utbedring og vedlikehold av slike installasjoner.

 • Kabel-tv/bredbånd
  Levering av fiber er ikke inkludert, men bestilles av hver enkelt kjøper etter overtakelse. Trekkerør for fiber er klargjort frem til hver enkelt bolig på forhånd.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt vil utgjøre en gitt promille av boligens/seksjonens skattegrunnlag fastsatt årlig av den lokale kommune. Grunnlaget fastsettes som regel ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil også kunne avhenge av om boligen benyttes som primær- eller sekundærbolig Ringsaker kommune, eiendomsskatt 2023: 4,00 ? for bolig- og fritidseiendommer

  Info om formuesverdi
  Det året boligen står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Velforening
  I planområdet Kokshusenga er det anlagt felles vann- og avløpsanlegg samt felles adkomstveg frem til grensene for de enkelte tomtene/utbyggingsområdene/delfelt. Vei, vann- og avløpsanlegget skal overtas, eies og driftes/vedlikeholdes av de enkelte kjøpere/eiere av fradelte eiendommer i planområdet. Det samme gjelder for felles leke- og grøntareal innenfor planområdet. Det vil bli utarbeidet ordensregler for fellesområdet på Kokshus boligfelt, hvor det vil fremgå at alle kjøpere av tomter på området er forpliktet til å delta i vedlikehold av grøntareal og infrastruktur (felles veg, vann ? og avløpsanlegg). Kjøper plikter å rette seg etter ordensregler som blir utarbeidet/være medlem i velforening som blir dannet for området, eller eie ideell andel av realsameie for fellesarealet (veg- og grøntareal på nåværende gnr 612 bnr 13) på det tidspunkt et realsameie etableres. Kjøper forplikter seg til å innta forpliktelsene som nevnt i dette punkt i kjøpsavtaler ved overdragelse av boenheter. Forpliktelsene skal noteres på skjøter ved salg, og tinglyses på de enkelte eiendommer senest samtidig med overdragelse av boenheter.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med meglerforetaket for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven § 31 . Kjøper aksepterer at selger kan påhefte heftelser/erklæringer på prosjekttomten (herunder kjøpt objekt) for hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av prosjektet, i tillegg til sikring av avtalte salgsvilkår. Det samme gjelder for offentlig myndighet og private leverandører, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, samt drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m. Kjøpers bank sitt pantedokument vil få tinglyst prioritet etter tinglyste heftelser/erklæringer som vil kunne bli tinglyst på prosjekttomten/hovedbølet i forbindelse med utbygging av prosjektet. Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og lignende stående på deler av eiendommene i området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på prosjekttomten.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ved overtakelse skal boligene i utgangspunktet ha ferdigattest. Det er ulovlig å ta boligene i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Midlertidig brukstillatelse kan godtas i de tilfeller hvor utstedelse av ferdigattest betinger ferdigstillelse av andre enheter i prosjektet, ferdigstillelse av uteområder og/eller mindre arbeider som ikke er til hinder for at boligen kan tas i bruk. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse, eventuelt tvangsmulkt og/eller forelegg. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper kan kreve tilbakehold av forholdsmessig del av kjøpesum på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Renter på slike tilbakeholdte beløp tilfaller den som til slutt får beløpet utbetalt.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietakere før overtakelse.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Prosjektomten omfattes av reguleringsplan for Kokshus, opprinnelig fra 2005 og sist revidert 18.05.2006. Området som omfattes av regileringsplanen er regulert/avsatt til byggeområder for bolig (småhusbebyggelse), felles adkomstveg, felles gangveg og felles lekeplass. Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger som vedlegg i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Prosjekttomten omfattes også av Kommuneplanens arealdel for 2022-2026. Også her er formålet bolig.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Loven kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingsloven. Selger kan likevel velge å selge etter bustadoppføringsloven, men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse og spesifiseres i kjøpers tegningsskjema/kjøpsbekreftelse. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Garanti etter bustadoppføringslova § 12 skal likevel stilles dersom avtale om salg/kjøp skjer innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhendingslova § 2-11. Kontakt meglerforetaket ved spørsmål knyttet til hvilke lovverk som vil gjelde ved kjøp.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Videresalg av kontraktsposisjon forutsetter samtykke fra selger og forutsetter at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Selger forbeholder seg retten til å fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av videresalget og oppgjøret for dette. I tillegg vil det påløpe et administrasjonsgebyr til selger pålydende kr 20 000,- (inkl. mva.). Dersom sameiet er stiftet, kan eierskiftegebyr til forretningsfører komme i tillegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette. Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for videresalget av kontraktsposisjonen uten selgers/ meglerforetakets samtykke. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, vil også videresalget reguleres av bustadoppføringslova.

  Avbestilling
  Kjøpers rett til å avbestille boligen følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, skal kjøper betale kr 200.000,-. Ved avbestilling etter at selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, skal kjøper erstatte selgers fulle tap ved avbestillingen (herunder tapt fortjeneste). Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at selgers fulle tap ? og derved kjøpers økonomiske ansvar ved avbestilling ? kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjon som fastpris på kr 45.000,- pluss tilrettleggingsgebyr på kr 5.000,- per solgte enhet. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke engangsvederlag i form av tilretteleggingsgebyr på kr 25.000,- og innhenting av opplysninger med kr 5.000,-.

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev