aktiv-eiendomsmegling

NES PÅ HEDMARKEN Selandgutua 15

Solrik, flott utsiktstomt i sentrale og populære Selandsgutua i Tingnes - 500 meter til Tingnes sentrum og badestrand

 • kr 700 000
 • BRA 150 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 700 000
 • Omkostningerkr 36 460
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 736 460
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt701 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   36 640,- (Omkostninger totalt)   736 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
På denne solrike tomten i populære Selandsgutua kan du bygge ditt drømmehjem! Tomten ligger kun ca. 500 meter unna Tingnes sentrum og Helgøya og det er kort vei til barnehage.

Selandgutua 15, Innlandet

 • Tomt
  701m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en selveier boligtomt. Kjøper besørger og bekoster opparbeiding av tomten, herunder også nødvendig infrastruktur. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr, for eksempel, at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger. Tomten er en utskilt opparbeidet hage med plen og fruktrær. Eiertomt på ca. 701 m². Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Tomten ligger har en attraktiv beliggenhet i et veletablert boligfelt på Tingnes. Tingnes sentrum med nærbutikken Joker, Nessundet kafè, bensinstasjon og badestrand ligger kun ca. 500 meter unna tomten. Boligfeltet er rolig med lite trafikk og er derfor meget barnevennlig. Eiendommen har en flott utsikt og gode solforhold.

  Bebyggelse
  Ubebygd tomt.

  Barnehage/skole/fritid
  Årengen barnehage ligger ca. 1.8 km unna. Nes barnehage ligger ca. 7.8 km unna. Nes barneskole ligger ca. 8 km unna. Nes Ungdomsskole ligger ca. 8 km unna. Ringsaker videregående skole ligger ca. 19.1 km unna.

  Offentlig kommunikasjon
  Nærmeste bussholdeplass er Tingens og ligger ca. 500 meter unna.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   36 640,- (Omkostninger totalt)   736 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. For 2024 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. Forbruk vann: Kr 35,16,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 39,71,- per kubikk. Renovasjon: Kr 5.584- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 658,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info formuesverdi
  Det inntektsåret en boligeiendom står ferdig, skal formuesverdien beregnes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig". Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/570/28: 27.05.1950 - Dokumentnr: 1400 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om gjerde Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.1960 - Dokumentnr: 3418 - Best. om vann/kloakkledn. RETTIGHETSHAVER Tingnes Vannverk A/L Gjelder denne registerenheten med flere 27.05.1950 - Dokumentnr: 1398 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3411 Gnr:570 Bnr:2 01.11.1990 - Dokumentnr: 8460 - Grensejustering 90 m2 ble overført fra 570/28 til 570/47. Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 220054 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:570 Bnr:28 12.12.2023 - Dokumentnr: 1391461 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3411 Gnr:570 Bnr:60 Elektronisk innsendt

  Vei, vann og avløp
  Det er mulig å koble seg på det kommunale vann- og avløpsanlegget, kummen ligger i fylkesveien. For mer info og bilde ta kontakt med megler. Med forbehold om feil i innmålte ledninger i kart. Vannledningen til nabohuset går skrått over tomten. Ta kontakt med megler om du ønsker kart.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker 2022-2026, hvor tomten er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Tomten grenser til andre boliger og LNFR- området (Landbruk-, natur-, og friluftsformål samt reindrift. Tomten omfattes også av planforslaget til kommuneplanens arealdel for Ringsaker 2024-2040. Planlegging er igangsatt. Tomten ligger i et område uten reguleringsplan. Her tillates BYA opp til 20% og BRA opptil 35%. Ved fortetting i etablerte boligområder skal nye bygninger tilpasses områdets struktur (volum, gesims- og mønehøyder, fasadelinjer etc) jf kommunens estetiske retningslinjer.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   36 640,- (Omkostninger totalt)   736 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  36460

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på 25 000 av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 5.900,-), markedspakke (kr 4.500,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 1.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev