aktiv-eiendomsmegling

Bø i telemark Nordbøbergja 64

Nordbøåsen - Byggeklar boligtomt på 782 kvm - Solrik utsiktstomt i enden av blindvei - Gi bud!

 • 860 000
 • PRISANTYDNING860 000
 • OMKOSTNINGER22 670
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER882 670
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT782 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 860 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  21 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 860 000,-))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  22 670,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  882 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nordbøbergja 64, Vestfold og telemark

 • Tomten er betegnet som tomt nr 53 med adresse Nordbøbergja 64, og ligger i populære Nordbøåsen med gode sol- og utsiktsforhold. Beliggenheten i enden av blindvei og grensende mot tur-/friareal gjør denne tomten svært attraktiv.

  Nordbøåsen er et nytt og attraktivt boligområde med kort avstand til Bø sentrum. Området er svært barnevennlig, og byr på turområder, lekeplasser, fotballbane, volleyballbane og lysløype. Det er gang- og sykkelvei til sentrum i tillegg til bussforbindelse.
 • Det vises til reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven for bestemmelser om høyder, takform, parkering, uttrykk og materialbruk, etc.
  Feltnavn: BFS12
  Utnyttelsesgrad: Tillatt bebygd areal BYA=30%.
 • Fra Bø sentrum, kjør Seljordvegen 1 km og ta til venstre inn Nordbøvegen. Ved fotballbanen tar du venstre, og følger veien forbi skibrua. Ta til venstre etter skibrua og kjør til enden av veien. Tomt nr 53/Nordbøbergja 64 ligger på høyre side i enden av veien.
 • Eiet boligtomt
 • 782,9 kvm ifølge matrikkelbrev.
 • Tomten er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Tilknytningsavgift etter kommunens satser.

  Kjøper har selv ansvaret for drift og vedlikehold av private stikkledninger.
 • Formuesverdi er forsøkt innhentet, men ikke funnet.
 • De kommunale avgiftene blir satt etter at tomta blir bebygd.
 • Kommunale avgifter og evt. utgifter knyttet til pliktig medlemskap i velforeningen.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Ingen tinglyste heftelser.

  Følgende avtaler er tinglyst på tomten og medfølger slik som oppført:
  - Bestemmelse om vann/kloakkledning tinglyst 13.04.2016. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger.
  - Erklæring/avtale tinglyst 26.05.2016. Avtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av nettstasjon med tilhørende kabelanlegg.
  - Bestemmelse om veg tinglyst 19.11.2019. Bestemmelse om vedlikehold, renovasjonspunkt.

  Kopi av tinglyste avtaler/bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
 • Kommuneplan:
  Id 202001
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2033
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 21.06.2021
  Bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3817/202001/Dokumenter/Foresegner%20KPA%20Midt-Telemark_06.12.21.pdf
  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til nåværende boligbebyggelse.

  Reguleringsplan:
  Id: 02_40_2016
  Navn: Detaljreguleringsplan for B4, B5 og B7 i Nordbøåsen
  Plantype: Detaljregulering
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 11.06.2018
  Bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3817/02_40_2016/Dokumenter/Bestemmelser%20Nordboasen%20B4%2CB5%20og%20B7%20110618.pdf
  Formål: Boligbebyggelse: frittliggende småhusbebyggelse
  Feltnavn: BFS12
  Delareal: 782 m2
  Bestemmelseområde: Krav om nærmere undersøkelse, overvåking og klargjøring av virkninger

  Området er under utbygging og utviding med flere tomter. Det vises til reguleringskartet for området som er tilgjengelig på www.kommunekart.com.
 • Gnr. 54 Bnr. 193 i Midt-Telemark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Ledig for overtagelse omgående etter innbetaling av kjøpesum og omkostninger.
  Det er mulighet for å avtale betalingsutsettelse av deler av kjøpesummen mot en forskuddsbetaling på 15%
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt et fast vederlag på kr 39 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,-, markedsføringspakke kr 6 900,-, oppgjørshonorar kr 1 500,- og visninger kr 1 750,- pr visning utover den første. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Per Arntzen AS
Vilde Juvet Steinmoen

Megler

Vilde Juvet Steinmoen

41 18 13 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev