aktiv-eiendomsmegling
Fasade innkjørsel og inngangsparti, lærerskolen i bakgrunn
Fasade innkjørsel og inngangsparti, lærerskolen i bakgrunn

NOTODDEN Lærerskoleveien 35

Lærerskolen - Utleieeiendom med meget gode leieinntekter og stort potensiale

 • kr 5 500 000
 • BRA-i 315 m²
 • Prisantydningkr 5 500 000
 • BRAP-rom 315 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 500 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1975
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • Omkostninger til regnskapsfører eller revisor betales av hver part.

Meld deg på visning!

Påmelding
Stor bolig som er godkjent til utleie, bofellesskap, med 10 hybler. Hele eiendommenen i dag utleid til NOK 576 000,- pr år. Fremtidig utleiemuligheter, brakkeanlegg som i dag huser lærerskoleelever er varslet fjernet og eiendommen her, som er nærmeste nabo til skolen vil da ha mulighet til å leie ut hybler til elever på skolen. Salget skjer som salg av aksjeselskap og det er 100 % av aksjene i selskapet som er salgsobjektet. Kjøpet er baseres på eiendomsverdi med fradrag for negative- og med tillegg for positive balanseposter i åpningsbalansen
Kjøkken.jpeg

Lærerskoleveien 35, Telemark

 • BRA
  315m²

  BTA
  351m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til rett ved Lærerskolen på Notodden

  Adkomst
  Offentlig vei frem

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse. Lærerhøyskolen

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Konstruksjon
  Grunn, vegger i bindingsverk med panel, saltak. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 18.03.2024 av Il-takst AS teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Underetasje med oppholdsrom, 4 soverom, gang med trapp, kjøkken, vaskerom, 2 bad, teknisk rom og bod 1. etasje med Vindfang, gang, kjøkken, stue, trapperom, 6 soverom , bad , lagerrom

  Standard
  Eiendommen holder en generell god standard utvendig. Innvendig er bærer boligen preg av utleie. Det er foretattt en tilstandsrapport, vedlagt denne oppgave og interessenter oppfordres til å lese den.

  Eeindommens potensiale
  Eiendommens beliggenhet gir mulighet til meget godt leieinntekter

  Moderninseringer og påkostninger
  1994 Tilbygg oppholdsrom i underetasje og fire soverom 1. etasje 2023 Ombygging - Opprettelse av nytt våtrom i underetasjen

  Modernisert/påkostet år
  2023

  Parkering
  Garasje og parkering på tomt

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gruset innkjørsel, plen, bed og trær.

 • Oppvarming
  Elektrisk

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Drifts- og vedlikeholdsavtaler
  Leietaker har ansvar for innvendig vedlikehold, eier har ansvar for bygg

  Info leieavtaler
  Eiendommen er i dag utleid til HERO, løpende kontrakt

  Avtaler ikke regulert i leieavtale
  Justering av leie pr 01.01.2025

  Oppsigelse/reforhandlinger
  Leieavtalen løpet til 02.05.2026, opsjon 1+1 3 måneders oppsigelsestid

  Leietakers plikter
  Innvendig vedlikehold

  Utleiers plikter
  Utvendig vedlikehold

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4005/41/123: 09.08.1965 - Dokumentnr: 1336 - Erklæring/avtale ÅRLIG AVGIFT NOK 250 MED 1.PRIOR PANTERETT FOR 1 ÅR
  IFLG SKJØTE.
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Dokumentnr: 900440 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4005 Gnr:41 Bnr:2
  08.09.1983 - Dokumentnr: 3365 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4005 Gnr:41 Bnr:200
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1738763 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0807 Gnr:41 Bnr:123
  01.01.2024 - Dokumentnr: 448984 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:3808 Gnr:41 Bnr:123


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er gitt ferdigattest på tilbygg, endring av bruk

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. I tillegg er det avsatt til næringsformål, her skole / lærerskole Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Grunnboksdato
  2024-02-11T23:00:00Z

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Selskapets hovedaktivum - Eiendommen - og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen. Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann. Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Kjøpekontrakt som utarbeides er meglerstandard i næringssalg, og er forenklet og tilpasset denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med det utgangspunkt for kontrakt. Utkast, før forenkling av kontrakt, til kjøpekontrakten er del av salgsoppgaven. Interessenter bes gjennomgå kontraktsutkastet før inngivelse av bud, da kontrakten kan inneholde bestemmelser og vilkår som ikke fremkommer av salgsoppgaven. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding. Kjøper oppfordres til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Det er kun der kjøper avdekker vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, at kjøper kan gjøre forholdet gjeldende.

  Budgivning
  Budene må avgis skriftlig, og leveres på meglers kontor, eller sendes per e-post, signert og scannet i pdf-format. Budgiver må kontakte megler straks budet er sendt, og kontrollere at budet er mottatt. Bud avgitt til telefonsvarer, eller e-post (ut over det som er beskrevet ovenfor), vil ikke bli hensyntatt. Dersom budgiver ønsker å fravike nevnte kjøpekontrakt, må det fremgå tydelig av budet. Bud med forbehold om finansiering, eller med betingelser om offentlige myndigheters handling eller lignende vil normalt ikke bli akseptert. Det tas forbehold om at Selger kan kreve sikkerhet for det bud som blir antatt. Megler ønsker å motta bud fortløpende. Selger forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud. Konfidensielle bud vil ikke hensyntas

  Omk. kjøper beskrivelse
  Omkostninger til regnskapsfører eller revisor betales av hver part.

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesummen for aksjene i selskapet forutsettes innbetalt ved overtagelse av selskapet basert på en estimert balanse for selskapet pr. overtakelse som utarbeides av selgers revisor eller regnskapsfører. Hvis det går mer enn 2 måneder mellom underskrift av transaksjonsdokumenter og overtagelse forutsette en innbetaling av 10 % av kontraktsummen til meglers klientkonto ved underskrift av transaksjonsdokumentene. Etter overtakelse utarbeider selgers revisor eller regnskapsfører en endelig balanse per overtakelse og betaling av eventuell differanse til estimert balanse. Det skal ikke gjøres fradrag i kjøpesummen for differansen mellom skattemessig saldoverdi på eiendommene og salgsprisen (eiendomsverdien). Dette må hensyntas i bud. Det gjøres heller ikke fradrag for eventuelle justeringsforpliktelser, forutsatt at korrekt dokumentasjon foreligger i selskapet. Ved kjøp av selskapet vil positive balanseposter, bortsett fra bokført verdi for eiendommene og eventuell skattefordel, tillegges kjøpesummen. Likeledes skal det gjøres fradrag for negative balanseposter, bortsett fra eventuell utsatt skatt.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Salgsoppgave, leiekontraker, offentlig opplysninger

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev