aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Skjeret 6!

Tjeldstø Skjeret 6

Nydelig tomt med næringsbygg på "øy" med rammeløyve for sjøbu med 6 seksjoner.

 • 1 990 000
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER51 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 041 092
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 072 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  51 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 041 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Skjeret 6, Vestland

 • Hystein AS
 • Gnr. 248 Bnr. 31 og Gnr. 248 Bnr. 78 i Øygarden kommune
 • Selveier næringstomt. Man er pga regulering om næring nødt for å leie ut leilighetene.
 • Eiendommen ligger meget idyllisk til på "øy" med veitilkomst. Ligger på Skjeret i Tjeldstø.
  Dette er en perle i naturskjønne omgivelser like ved havgapet. Det ligger rorbuer for utleie like ved, og disse er mye brukt av de som ønsker en allsidig sommeridyll med bading, fiske og turgåing. Her bor man i pakt med naturen og har likevel mulighet til å kjøre til Bergen sentrum om været skulle være dårlig eller man vil ha en fin dag med det Bergen kan tilby av uteliv og aktiviteter. Fra eiendommen er det ca. 6 min. til Spar matbutikk på Tjeldstø. Ellers kan man kjøre videre til Rong med flere fasiliteter. Det er også bussforbindelse fra Alvheim. Jeg ville absolutt tatt turen hit og sett den unike beliggenheten, dette vokser ikke på "trær". Her ligger den eldre eksisterende fiskehallen så og si i sjøen. Men likevel skjermet fra de verste bølgene når været raser i havet.

  Det foreligger tegninger på 6 enheter fra ansvarlig søker TH Bhas Bygg AS. Arkitektur og byggningsutforming er fra Norgeshus AS.

  Kjøper overtar denne forpliktelsen.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Selveier næringstomt. Man er pga regulering om næring nødt for å leie ut leilighetene.
 • Gnr: 248 Bnr: 13: Ca.1072 m².
  Gnr: 248 Bnr: 78: Ca. 1 559,2 m².
 • Det står i dag en bygning på tomten. Bygning på 2 plan med grunnflate på ca. 210 m² BRA oppmålt på nettkart.
  Byggene er i dårlig stand. Det er eternittplater på deler av bygget. Dette betegnes som spesialavfall.
  Kostnader for rivning og fjerning av bygningsmasser er antatt 500 000 NOK.

  Det er gitt rammetillatelse for nytt bygg på tomten med BRA på ca. 471 m². Bygget kan inneholder 6 fritidsleiligheter for utleie.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligområde, fellesområder og spesialområder.
  PlanID: 125920060004
  Plantype: Eidtun Heggøy Gnr. 48/29
  Status: Eldre reguleringsplan
  Ikrafttredelse: 24.02.1987
  Delareal: 9 m²
  Formål: Herberge og bevertningssted
  Kommuneplan:
  ID: 125920140001 Navn: Kommuneplan Øygarden (2014 - 2022)
  Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 18.06.2014
  Delareal:

  Delareal 755 m - Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
  basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende
  Delareal 6 m - Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, Nåværende
  Delareal 1 061 m - Arealbruk Næringsvirksomhet, Nåværende
  Delareal 9 m - Arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende.

  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Det er fra Øygarden kommune gitt løyve til utvidet bruk av eksisterende avkjøring til kommunal veg. Man er pliktig til å vedlikeholde veien.
  Det må anlegges privat avløpssystem. Offentlig vann i området.
  Det er også gitt løyve fra kommunen til rensing av avløpsvann til slamavskiller til sjø og septisk for tømming etter gjeldende regler.
  Løyve er gitt på bakgrunn av oppføring av 6 fritidsrorbuer/boenheter.
 • Det foreligger ikke ferdigattest på bygget slik det står i dag.

  Det foreligger rammetillatelse for oppføring av sjøbu med 6 seksjoner.
  I medhald av plan- og bygningslova §§ 20-3, jf. 20-1 og 21-4 vert oppføring av sjøbu med 6 bueiningar på gnr.248, bnr.31,
  godkjent slik det går fram av søknad, vedlagte situasjonskart og teikningar. Tiltaket skal utførast i samsvar med dokumentasjonen ovanfor og elles på dei vilkår som går fram av saka. Det vert med dette gjeve rammeløyve. Tiltaket kan ikkje setjast i verk før det er gjeve igangsetjingsløyve.
  Før igangsetjingsvedtak for oppføring av sjøbu med 6 bueiningar vert gjeve, skal følgjande dokumentasjon vere innsendt og godkjent av bygningsmyndighetene- erklæring om ansvarsrett PRO, UTF og Kontroll.
 • Det foreligger ingen kommunale avgifter på tomten slik den står i dag.
  Kjøper må påregne kostander til vann, avløp, renovasjon m.m. ved oppføring av leiligheter.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Hystein as
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev