aktiv-eiendomsmegling
Oversiktsbilde med markering

Meget romslig boligtomt på Vognill. Flott utsikt.

 • 950 000
 • PRISANTYDNING950 000
 • OMKOSTNINGER39 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER989 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 577 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
  --------------------------------------------------------
  39 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  989 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Oversiktsbilde med markering

Myrtrøa 38, Trøndelag

 • Eiendommen ligger i det nye boligfeltet på Vognill, ca. 7 km vest for Oppdal sentrum. Dette er et landlig område med gode sol,- og utsiktsforhold. Eiendommen ligger nært skole, barnehage, skiløype og fjell.

  Området ligger slik til at det er gode muligheter for skiturer og alpine aktiviteter rett fra egen ytterdør. For den som er glad i toppturer eller stisykling, så ligger fine turmuligheter i umiddelbar nærhet. Fra eiendommen er det anledning til fotturer i fjellet, jakt og fiske, sykkelturer/stisykling osv. Les mer om boligområde og beliggenhet på www.vognillboligomrade.no

  Oppdal byr for øvrig på mange muligheter for aktiviteter gjennom året, som f.eks. et av Norges største alpinanlegg, golfbane, curling, bowling, rafting, kulturhus med kino, basseng og bibliotek m.m.

  Den preparerte skiløypa i stamløypenettet i Oppdal går i området. Det er kun ca. fem minutters kjøring til Vangslia, et Norges største alpinsenter. Midtbygda barneskole ligger ca. 1 km sør for eiendommen.
 • Når du kjører Riksveg 70 vestover fra Oppdal sentrum, kommer du til krysset på Vognill etter knappe 7 km. Ta til høyre i dette krysset, skiltet mot Nerskogen og Skarvatnet. Følg veien nordover i ca. 550 meter, og ta så til høyre inn i Myrtrøa. Følg Myrtrøa ca. 420 meter og hold til høyre når veien deler seg. Tomten ligger da som nr. 2 på høyre side av veien etter (ca. 40 meter).

  Se vedlagte kart for nærmere beskrivelse.
 • Råtomt
 • Tomtearealet er oppgitt i henhold til matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev)
 • - Vei: Veien Myrtrøa er privat, og driftes p.t. i fellesskap mellom grunneiere og huseiere. Det må påregnes en fast årlig brøyteavgift pr. oppsitter i byggefeltet. Organisering og fordeling av utgifter administreres av oppsitterne/velforeningen.

  - Vann: Vann til eiendommen skal leveres av det private Vognill Vannverk. Det må påregnes en årlig avgift for dette vannet. Avgiften er pr i dag ca. kr 3.750,- + mva.

  - Avløp: Bolig som oppføres på eiendommen skal tilknyttes Vognill vannverk og tilknyttes kommunalt avløpsanlegg med private stikkledninger på tomten. Avløpsavgift inndrives via de kommunale avgiftene.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Eiendommen er en ubebygd tomt og faste løpende utgifter pr i dag kun inkluderer derfor kun eiendomsskatt tomt.

  Ved utbygging av eiendommen må eier påberegne utgifter til blant annet:
  - Kommunale avgifter (samt feie og tilsynsgebyr).
  - Forsikring.
  - Vann (Vognill vannverk ca. kr 3.750,-)
  - Strøm
  - Fellesutgifter vei (drift og vedlikehold av felles vei).
  - TV/internett.
 • Eiendommen leveres med vei, vann og avløp til tomtegrensen. Det er strømkabel i nærheten til tomten.

  Det gjøres oppmerksom på at det foregår byggeaktivitet i området. Ny eier må derfor påberegne noe anleggsvirksomhet.

  I forbindelse med bygging på tomta så påtar ny eier seg risiko og gebyrer forbundet med dette. Dette inkluderer blant annet følgende:
  - Byggesøknad, godkjenning og utgifter forbundet med dette.
  - Etablering av strøm frem til tomten samt påkoblingsgebyr til E-verket.
  - Eventuelle gebyrer forbundet med graving, etablering og påkobling til vann, avløp og strøm.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er ikke tinglyst heftelser/rettigheter eller forpliktelser på eiendommen.
  - Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan tinglyses servitutter eller erklæringer som er påkrevd fra offentlig myndighet.
  - Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser for Vognild boligområde, deler av gnr/bnr 233/1, 236/1 og 237/1, godkjent 09.05.2017 gjelder. Saksnummer. 17/43 / PlanID 2017003 er gjeldende. Bestemmelser, plankart og VA plankart er sist revidert 11.05.2017.

  Eiendommen er merket C2 i planen.

  Det gjøres oppmerksom på byggegrense som inntegnet i plan samt rekkefølgebestemmelser om avkjørsel, uttak for brannvann, opparbeidelse av lekeplasser og etablering av fortau mellom fylkesveg 512 og tomt C1.

  I reguleringsbestemmelser henvises det ikke spesifikt til tomtene C1-C15 men det fremstår naturlig at en kan legge til grunn at bestemmelsene 4.1.3 - 4.1.12 (side 3) i reguleringsbestemmelsene gjelder. Det er i disse bestemmelsene angir maks %- BYA = 40%. Maksimal mønehøyde er angitt til 8 meter.

  For mer informasjon se vedlagte reguleringskart med bestemmelser, eller ta kontakt med ansvarlig megler.
 • Gnr. 236 Bnr. 28 i Oppdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 900,- og markedsføring kr 9 500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anita Mellemseter
  Thomas Ishoel
Bjarne Brattbakk

Megler

Bjarne Brattbakk

46 81 93 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev