aktiv-eiendomsmegling
Fasade vest

Oslo Fabritiusalléen 7 A og B

Leilighet 3

 • 39 500 000
 • BRA 202.9 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING39 500 000
 • OMKOSTNINGER251 362
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER39 751 362
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 200.8 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 39 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  250 020,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 10 001 331,-))
  --------------------------------------------------------
  251 362,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  39 751 362,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fasade vest

Fabritiusalléen 7 A og B, Oslo

 • Fabritiusalléen 7A og B er en tomt på ca. 2 mål som skal utvikles med 5 leiligheter i et tofløyet bygg over to plan pluss underetasje med garasjeanlegg.
 • Salg i løpet av Q4 2022 med byggestart i Q4 2022/Q1 2023. Ferdigstillelse fra Q1 2024 t.o.m. Q2 2025.
 • Særdeles god beliggenhet, sentralt men samtidig tilbaketrukket mellom Volvat og Smestad. Det er ca. ett minutt å gå til Borgen T-banestasjon og ca. 15 minutter til Majorstukrysset. Reisetid med kollektiv til Oslo Lufthavn er ca. 40 min. Det er umiddelbar nærhet til flotte turområdet i Vestre Gravlund og Vigelandsparken. Ved Colosseum finner du Jacobs, en av Norges flotteste daglivareforretninger og på Colosseum senter finner du Vinmonopol, lege, frisør, Jernia m.m. Det er også gangavstand til f.eks. Smestad, Vinderen og Skøyen.
 • Fabritiusalléen er en liten stikkvei til venstre der Borgenveien svinger 90 grader til høyre, når du kommer fra Majorstuen.
 • Boligene blir levert med god standard på materialer og inventar. Det vil være énstavs eikegulv, med vannbåren varme planlagt tilknyttet bergvarme, listefrie overganger mellom vegg og tak, kjøkken fra Kvänum, sanitærutstyr fra Dornbracht og motorisert solskjerming på vinduer der det er krav. L1-4 vil få ildsted. L5 kan få gasspeis i tilvalgsprosessen. Se komplett oversikt i "Leveransebeskrivelse". Alle leiligheter vil få minimum 1 p-plass og lader, samt godt med lagringsplass i innvendige og utvendige boder. Se tegninger av bruksretter.

  Leilighet 5 får direkte utgang til privat terrasse med pergola og videre adkomst til felles hage.

  Leilighet 3 vil være over to plan med adkomst til underetasjen både fra garasjeanlegget, men også via innvendig, privat heis og trapp. I underetasjen vil det være store glassdører mot terrassen, samt utgang til uteareal fra terrassedør mot trappeløpet mellom byggene.

  Alle boliger vil få fint utsyn/utsikt i vestlig retning fra stue og vestvendt terrasse/balkong. Utsikten vil vareiere noe avhengig av boligens plassering i bygget.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • I tillegg til oppgitt areal vil alle boliger få flotte uteplasser med betydelig areal, samt godt med bodplass.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 04.08.22. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet tomt på 1968 kvm som skal eies av sameiet. Det er tegnet inn bruksretter til terrasser for 3 av leilighetene. Disse er å anse som private, mens tomten for øvrig er felles.
  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.
 • Leilighet 1-4 får to innvendige p-plasser, én med lader. Leilighet 5 får utvendig p-plass med lader. Det vil være 1-2 utvendige gjesteplasser avhengig av årstid, da den ene plassen vil være snødeponi på vinteren.
 • Se tegninger for oversikt over boder. Leilighet 5 får én sportsbod, øvrige leiligheter får 2.
 • Boligenes endelige utstyr og inventar bestemmes i tilvalgsprosessen. Se leveransebeskrivelse for overordnet leveranse.
 • Det blir lagt opp til både TV (nettbasert) og internettuttak. Avtale med leverandør gjøres på et senere tidspunkt.
 • Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøres for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom møter med selger og leverandører/entreprenør for å fastsette muligheter, kostnader og selgers ev. nødvendig tilleggsfrist for ferdigstillelse. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med krav i teknisk forskrift. Selger har rett til påslag på tilvalg, samt å ta seg betalt for utarbeidelse av tilbud, tegninger osv. etter nærmere avtale med kjøper. Kjøper kan ikke kreve tilvalg som vil forsinke prosjektet.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Leilighet 1, 1. et.:
  BRA 145,2 P-ROM 141,5
  Pris: 27 000 000,-
  SOLGT

  Leilighet 2, 2. et. :
  BRA 149,2 P-ROM 145,5
  Pris: 30 000 000,-
  SOLGT

  Leilighet 3, 1. og u-et. :
  BRA 202,9 P-ROM 200,8
  Pris: 39 500 000,-

  Leilighet 4, 2. et.:
  BRA 150,6 P-ROM 145,9
  Pris: 29 500 000,-

  Leilighet 5, U-et.:
  BRA 102,9 P-ROM: 102,9
  Pris: 14 900 000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. 37 000 000,-. Den enkelte seksjons andel av dokumentavgiften bestemmes av eierbrøken, fra ca. kr 127 000,- til ca. kr 250 000,-

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.

  De månedlige fellesutgiftene skal dekke kommunale avgifter, fullverdiforsikring av bebyggelsen, strøm på fellesarealer, snømåking, plenklipping og andre utgifter i forbindelse med drift av bebyggelsen og fellesarealer. Fellesutgiftenes endelige størrelser fastsettes av kjøperne/de nye seksjonseierne. I sammenlignbare prosjekter havner ofte de månedlige fellesutgiftene i størrelse ca. kr 3 000 - 5 000 pr. seksjon. Eiendomsskatt faktures seksjonseier direkte fra kommunen.

  Utbygger betaler felleskostnader for ev. usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall, forhold som strømpriser kan gi utslag.
 • Kommunale avgifter vil være omfattet av felleskostnadene.
 • Eiendomsskatt faktureres eier direkte av Oslo kommune. Se mer informasjon her:
  https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/om-eiendomsskatt-i-oslo/
 • Det legges opp til intern forretningsførsel. Sameiet kan selv vedta og utnevne ekstern forretningsfører.
 • Dyrehold er tillatt så lenge til ikke er til sjenanse for øvrige beboere.
 • Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende
 • Leilighetene leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Leilighetene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen:
  1954/12322-1/105 Erklæring/avtale
  29.09.1954
  Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement

  1964/5829-1/105 Best. om vann/kloakkledn.
  12.05.1964
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2022/232828-1/200 Pantedokument
  01.03.2022 21:00
  BELØP: NOK 37.000.000 (oppjusteres til 150.000.000)
  Panthaver:GABRIELSEN & PARTNERS FROGNER AS
  Org.nr: 912814017
  2022/232828-2/200 Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
  01.03.2022 21:00
  Rettighetshaver:GABRIELSEN & PARTNERS FROGNER AS
  Org.nr: 912814017

  2022/983204-1/200 Pantedokument
  05.09.2022 21:00
  BELØP: NOK 124.000.000
  Panthaver:PARETO BANK ASA
  Org.nr: 990906475
 • Eiendommen er regulert til boligformål gjennom småhusplanen, som er under revidering.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Følgende er tinglyst på eiendommen fra før:

  1954/12322-1/105 Erklæring/avtale
  29.09.1954
  Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement


  1964/5829-1/105 Best. om vann/kloakkledn.
  12.05.1964
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse.

  Det tas forbehold om åpning av byggelån og tilfredsstillende finansiering.

  Igangsettelse av prosjektet forutsetter 50 % forhåndssalg.

  Nevnte forbehold skal være avklart innen 01.03.2023.

  Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

  Eiendommen vil bli seksjonert og det tas forbehold om endelig godkjennelse og justeringer.

  Dersom ikke annet er avtalt, er det leveransebeskrivelsen og dens forbehold som legges til grunn for kjøpet og ferdigstillelse. Selger gjør oppmerksom på at illustrasjoner inneholder blant annet hekker, trær, planter, asfalt, belegningsstein, kantstein, støttemurer, biler, møbler, terrasser og lamper, dette medfølger nødvendigvis ikke handelen. Stiplede ting på tegningssett leveres ikke og er kun ment som forslag og ideer.

  Det tas forbehold om at tegninger, 3D, og illustrasjoner i annonsen er kun ment som illustrasjonstegninger og vil kunne avvike fra ferdig leveranse og ikke gir uttrykk for hva Selger plikter å levere, eller hvordan endelig utforming vil bli. Omgivelsene rundt byggene kan være manipulert.

  Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av et ferdigstilt prosjekt, og gir ikke uttrykk for hva som skal leveres. Inntegnet utstyr/inventar er ment som illustrasjoner og medfølger ikke. Videre kan det derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning utover dette. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

  Treverk/plateprodukter er levende materialer som påvirkes av temperatursvingninger og luftfuktighet samt nedbøying og krymp. Dette vil medføre at det kan oppstå retningsavvik / sprekkdannelser på vegg, gulv og takflater, +/- 10mm glipper mellom tak og vegg vil forekomme. Slike forhold kan ikke påberopes som mangler.

  Tegninger i kjøpsprospekt er nedkopiert og ikke måleriktige. Arealer på tegninger (selv om disse er angitt med desimaler) er omtrentlig angitt og arealavvik kan forekomme.

  Utbygger har rett til å plassere og etablere drens- og pumpekummer og elektro- og fiberskap, samt andre installasjoner der byggherre finner det hensiktsmessig. Tilsvarende kan det bli etablert nedsenket terreng og andre tiltak ifm overvannshåndtering. Felles tekniske installasjoner vil bli koblet til fellesanlegget. Service- og driftskostnaden fordeles av sameiet.

  Øvrige forbehold
  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

  Ekstraordinære forbehold
  Dersom koronapandemien blusser opp igjen og påvirker leveranser og fremdrift, tar selger forbehold om endring av fremdrift og dertil ferdigstillelse. Det samme gjelder for den pågående krigen mellom Russland og Ukraina. Forsinkelser grunnet det overstående er ikke dagmulktsutløsende.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 200 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt 1 % provisjon og 4 990,- pr. oppgjør. I tillegg kommer kostnader til markedsføiring, tinglysing etc.
 • Aktiv Frognerveien samarbeider med JBF som kan tilby finansiering med konkurransedyktige betingelser.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering og gunstige salgsvilkår for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Fabritiusalléen Utvikling AS
Lars-Erik Lindgreen

Megler

Lars-Erik Lindgreen

90 62 25 10

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev