aktiv-eiendomsmegling
Prosjektområde mot sør. Overhalla er en god kommune å bo i, og her vil du ha kort vei til bygdas servicefunksjoner

Overhalla Reinbakkan Bygg A

Reinbakkan Boligtun - Tiltalende leiligheter med 2 eller 3 soverom - BYGG A 4 SOLGTE - KUN 2 LEDIG, BYGGESTART VEDTATT!

 • 1 551 000
 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 551 000
 • OMKOSTNINGER16 479
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 481 479
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD1 914 000
 • FELLESKOST./MND10 402
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 551 000,- (Prisantydning)
  1 914 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 465 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 347,- (Andel omkostninger til borettslaget 1/12)
  5 000,- (Andelskapital til borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til borettslaget)
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  16 479,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 481 479,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Reinbakkan Bygg A, Trøndelag

 • Reinbakkan er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  Reinbakkan Byggetrinn 2 består av 6 leiligheter.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Reinbakkan borettslag
 • VELKOMMEN TIL REINBAKKAN BOLIGTUN i Overhalla sentrum

  LEDIG BYGG A: 4 SOLGTE. Leilighetene H0102 og H0202 er ledig!

  LEDIG BYGG B - UTSOLGT

  Hele prosjektet består av 28 leiligheter, fordelt på 5 bygg. I tillegg får du carport og utvendig bod til hver leilighet. Vi lanserer nå de første 12 leilighetene (Bygg A og B). Byggene bygges rundt et tun, som vil skape et hyggelig, trygt og harmonisk miljø.
  Man kan være «urban» selv om man bor i Overhalla, og det er nettopp det utbygger Reinbakkan Utvikling legger opp til.

  Leilighetene organiseres i borettslag, slik at du ikke trenger å tenke på snømåking, plenklipping osv. Altså en enklere hverdag. Ved å bo enklere og slippe vedlikehold frigjøres mye verdifull fritid.

  Du kan velge mellom 4-roms på ca. 81 m2, eller 3-roms på ca. 70 m2, alt etter hva du foretrekker og har behov for. I tillegg overbygd veranda på ca 17 m2 som ikke er medregnet i areal.

  Alle leilighetene får tildelt carport og utvendig bod på ca. 5 m2. Moderne leiligheter med store vindusflater, åpen stue/kjøkkenløsning, vannbåren varme, samt skyvedør ut til romslig veranda vendt mot sørvest, for å nevne noe. De største leilighetene har både vaskerom og bad.

  Overhalla er en god kommune å bo i, og her vil du ha kort vei til bygdas servicefunksjoner - om det skulle være nærbutikk, sportsbutikk, apotek, lege, eller kanskje en tur på treningsstudioet.
 • Se etter byggeplasskilt ved tomten.
 • Se leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Se leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Bruksareal: 70 kvm - 81 kvm

  Du kan velge mellom 4-roms på ca. 81 m2, eller 3-roms på ca. 70 m2, alt etter hva du
  foretrekker og har behov for. I tillegg overbygd veranda på ca 17 m2 som ikke er
  medregnet i areal.

  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
 • Felles eiet tomt for borettslaget. Tomten vil disponeres av borrettslaget i felleskap iht. vedtektene. Tomten er under fradeling. Endelig tomteareal vites derfor ikke p.t.
 • Parkering i carport stående på borettslagets eiendom.

  Selger forbeholder seg retten til å omorganisere parkering underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt. utvide/ redusere parkeringsplasser m.m. Selger forbeholder seg også retten til å etablere midlertidig plasseringer avhengig av utbyggingstakt.
 • Utvendig bod
 • Legges opp til kollektiv avtale i Borettslaget.
 • Elektrisk. Vannbåren varme. Balansert ventilasjon.
 • Fra 1 276 000,- (Prisantydning)
  Fra 1 914 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  Fra 3 190 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
  480,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
  5 000,- (Andelskapital til borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til Borettslaget)
  3 500,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  5 347,- (Andel omkostninger til borettslaget 1/12)
  --------------------------------------------------------
  19 979,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  Fra 3 209 979,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Felleskostnader: 5 160,- til 5 639 pr. mnd

  Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Forretningsfører: Bomidt
 • Vel avgift:
  Fellesarealer som ikke er kommunalt eid i området slik som vei, lekeområder, grøntområder, gatelys m.m vil bli organisert som et realsameie hvor borettslaget/borettslagene og eventuelle andre boliger får en ideell eierandel i realsameiets eiendom og forplikter seg til å dekke sin andel av felleskostnadene til realsameiet. .
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget kan fås hos megler.
 • Må søkes styret
 • En andelseier som selv bebor boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i burettslagslova.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 44 bnr. 92 i Overhalla kommune
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/stikkveger som må driftes av borettslaget. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan Reinbakkan Boligområde datert 04.10.2010. Godkjent utnyttet til boligformål. Området er under utbygging.

  Skisser/ illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Konferer megler. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Det oppfordres til en grundig gjennomgang av prospektet for prosjektet som kan fås hos megler eller lastes ned på nett.

  Selger tar forbehold om følgende:

  " At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

  " At det forhåndsselges 5 av 6 leiligheter i hvert bygg, slik at, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.

  " At det innvilges byggefinansiering og finansiering på fellesgjelden for prosjektet

  " At prosjektet gir tilfredsstillende lønnsomhet og at beslutning om igangsetting fra utbygger blir sluttet

  Selgers forbehold skal være avklart innen 01.04.2023.

  Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget igangsettingstillatelse.

  Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.

  Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 "koronavirus" pandemien
  Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet til Covid-19 har medført at flere land, herunder Norge, har iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Generelt sett har dette allerede forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter kontaktskjedene. Selger vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av det pågående utbruddet med den konsekvens at byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og i hvilken grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent på kontraktinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres kontroll. "Forsinkelser" eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av koronavirus gir selger rett til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som forsinkelse av kjøper. Denne kontrakts bestemmelsen har forrang ved ev. motstrid med andre kontrakts bestemmelser.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

  Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre endelig antall andeler i borettslaget og om eksisterende borettslag skal utvides, eller om det skal stiftes nye borettslag for det enkelte byggetrinn. Dette avhenger av prosjektets salgstakt. Utbygger forbeholder seg derfor retten til å evt foreta endringer i organiseringen, herunder evt eierform på usolgte enheter. Dersom prosjektet ikke blir organisert som ett borettslag, vil parkeringsområde og lek/grøntarealer bli skilt ut som egne matrikler og deretter organisert som realsameie, hvor de enkelte boenheter får en ideell eierandel i realsameiets eiendom. For det tilfelle at parkering og lek/grøntarealer blir realsameie har utbygger rett til å avvente overskjøting av hjemmel for dette areal inntil alle boliger er bebygd.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Reinbakkan Utvikling AS
Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev