aktiv-eiendomsmegling
KoiaModerne_Stjørdal_Turøya_34

Lindesnes Ramsdalen - Gyråsen

Ramsdalen - 15 prosjekterte hytter! Nøkkelferdige hytter på fine tomter! To hyttemodeller!

 • 2 790 000
 • BRA 66.7 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 790 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 790 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 66.7 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT700 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 790 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  2 790 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Ramsdalen - Gyråsen, Agder

 • Ramsdalen er et utbyggingsområde som skal utbygges til hytter. Byggingen av den enkelte hytten blir satt i gang når den enkelte hytten er solgt.
  Feltet består av totalt 14 hyttetomter og ligger på felt Gyråsen hyttefelt.

  Det er to forskjellige hyttemodeller som vil bli bygget i feltet. Det er hyttemodell Rondane og hyttemodell Koia moderne.

  Hyttemodellen Rondane koster 2.790.000.- Den leveres med entrè/gang, tre soverom, bad, innvendig bod og fin stue/kjøkken.
  Se full leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

  Hyttemodellen Koia moderne koster 3.100.000.- Den leveres med entrè/gang, to store soverom, bad, innvendig bod og fin stue/kjøkken. Det er fin hems i tillegg.
  Se full leveransebeskrivelse i salgsoppgaven
 • Det er 6 mnd. byggetid fra byggesøknaden er godkjent. ( forbehold om vinter).
 • Tomtene ligger meget lunt og skjermet plassert innerst i Ramslandsvågen. Fra tomtene er det noe sjøutsikt og solrikt. Det er ca. 500-600 meter til sjøen.

  Dette vil bli ett tilbaketrukket fint området, med fine turmuligheter rett utenfor døra.

  Flott skjærgård i området som gir flotte turmuligheter med båt. Gode fiskemuligheter.
  Muligheter for å kjøpe båtplass i Ramlsandsvågen.

  Fra tomtene er det:
  Ca. 10 km til Lindesnes fyr.
  Ca. 3 km til Spangereid med butikk, bensinstasjon, flotte strender, spa hotell, fiskebutikk m.m.
  Kjøring med båt gjennom Spangereidkanalen må oppleves.
  Ca. 2 mil. til Lyngdal som bl.a. har flott badeland.
  Ca. 3 mil til Mandal som bl.a. har Norges flotteste strand Sjøsanden.
  Ca. 7 mil. til Kristiansand som bl.a. har Kristiansand Dyrepark.
 • Ca. 2,5 timers kjøring fra Stavanger.
  Kjør til enten Lyngdal eller Vigeland og ta veien mot Spangereid/Lindesnes fyr. Når du kommer til Spangereid er det ca. 3 km. videre mot Lindesnes fyr. ca. 500 meter forbi GE Healthcare. Tomtene kan fritt besiktiges!
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Alle tomtene har forskjellig arealer og de vil ligge mellom xxxxxxxxxog xxxxxxxx

  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

  Tomten disponeres av den enkelte hytteeier.
 • Det er god plass på den enkelte tomt å plassere flere biler.
 • Hyttene leveres med innvendig bod. Det er i tillegg mulighet for å bygge en ekstern bod utvendig som en tilvalgs løsning.
 • Det vil bli lagt opp for fiber i feltet.
 • Det er ikke ventilasjonsanlegg, men avtrekk på kjøkken og bad.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av fritidsboligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
 • Det er fast pris på de to hyttemodellene.

  Rondane leveres nøkkelferdig til kr. 2.790.000,-

  Koia moderne leveres nøkkelferdig til kr. 3.100.000,-

  Omkostninger til staten kommer i tillegg.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Påkoblingsavgift for vann 12500 kr.
  Påkoblingsavgiften for kloakk er xxxxxxxxxxxxx

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 800.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.20.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kloakken betales gjennom velforeningen i hyttefeltet.
 • Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomsskatt i Lindesnes kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre foreløpig ca. 3 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Utleie er tillatt.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Hver hyttetomt blir fradelt fra hovedbruket og får sitt eget bnr. Alle utgifter rundt fradelingen blir dekket av selger.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og privat avløp i feltet. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Området er regulert til fritidsbebyggelse. Se kart og reg. bestemmelser.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er nullkonsesjon i Lindesnes kommune. Kjøper må undertegne egenerklæring.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Igangsettelse av prosjektet forutsetter 4 forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen 6 mnd. fra inngått avtale. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Strand Eigendom AS Ur
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev